งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บธ 342 การจัดการผลิตและการ ดำเนินงาน การบริหารและจัดการองค์กร อุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บธ 342 การจัดการผลิตและการ ดำเนินงาน การบริหารและจัดการองค์กร อุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บธ 342 การจัดการผลิตและการ ดำเนินงาน การบริหารและจัดการองค์กร อุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิต

2 รายงานที่ให้ทำ ( ทุกคน ) “ ฝ่าย …..” มีความสำคัญและ ความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ อย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ( ห้ามพิมพ์ส่ง ) กำหนดส่งวันสุดท้าย “ วันสุดท้าย ของการเรียนในวิชานี้ ”

3 เนื้อหาและการวัดผลการเรียน เนื้อหา 14 บท มีการวัดผล (quiz) ใน ทุกคาบเรียน 30% สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 40% การตัดเกรด 50 – 54D55 – 59D+ 60 – 64C65 – 69C+ 70 – 74B75 – 79B+ 80 – 100A

4 การจัดการดำเนินงาน (Operations Management) ภาพรวมของการจัดการ ดำเนินงาน บทที่ 1 บทนำ

5 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน ( บทนำ ) ระบบการจัดการดำเนินงาน (The Operations Management System) เป็นกระบวนการแปลงสภาพ ปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า / บริการ

6 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน ( บทนำ ) Inputs -Raw Materials -Labor -Capital -Other Expenses Transfor mation Process Outputs -Goods -Services Feedback Information ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

7 ปัจจัยการผลิต (Inputs) ต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ใช้ไปใน กระบวนการแปลงสภาพ เพื่อทำให้ เกิดผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน ( บทนำ ) วัตถุดิบ หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบ ต่างๆ ที่ใช้ไปในกระบวนการแปลง สภาพ แรงงาน หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่ ปฏิบัติงานในกระบวนการแปลงสภาพ ทุน หมายถึง สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ไปใน กระบวนการแปลงสภาพ เช่น โรงงาน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ สำนักงาน

8 กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) เป็นการ สร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กับปัจจัยการผลิต เป็นขั้นตอน ต่างๆ ที่ทำให้ปัจจัยการผลิต เปลี่ยนเป็นสินค้า / บริการ ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน ( บทนำ ) ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการแปลงสภาพของปัจจัย การผลิต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุดิบ แรงงาน ทุนที่ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ เช่น น้ำ ไฟ น้ำมัน ค่าขนส่ง ค่า ประกันภัย

9 การดำเนินงานการผลิต หมายถึง..... การนำทรัพยากรทางด้านแรงงาน เงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการ วัตถุดิบ ความต้องการของ ตลาด การจัดการ ฯลฯ ( ปัจจัยการ ผลิต -input) ผ่านขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการออกแบบ ระบบการดำเนินงาน การวางแผน การจัดโครงสร้างการผลิตและการ ดำเนินงาน การควบคุมให้เป็นไป ตามเป้าหมาย ฯลฯ (Process) จน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Output)

10 งานเดี่ยว ( ส่งในชั่วโมงเรียน 15 นาที ) สมมุติว่าท่านสนใจจะทำธุรกิจ “ ร้านขายกาแฟใต้อาคารเรียน ” ให้เขียนระบบการจัดการ ดำเนินงาน

11 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน ( บทนำ ) Inputs Process Outputs Feedback ปัจจัยภายนอก

12 บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิต / การ ดำเนินงาน

13 แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การ ดำเนินงาน ( ต้องทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ) วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินกล ยุทธ์ ผลจากการ ดำเนินงาน สภาพแวดล้ อมภายใน สภาพแวดล้ อมภายนอก Vission สิ่งที่ องค์กรต้องการจะ เป็นในอนาคต Mission ขอบเขต / แนว ทางการ ดำเนินงานใน อนาคต เพื่อให้ บรรลุถึง vission กำหนดวัตถุประสงค์ของการเติบโตในภาพรวมของ องค์กร และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์นั้น โดยการวิเคราะห์ SWOT Strengt h Weekne ss Opportu nity Threat กลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจย่อยในองค์กร ที่มีแผนของตนเอง แผนงานของแต่ละหน้าที่ เช่น แผนงานของฝ่ายตลาด ฝ่าย การเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

14 งานส่งภายใน 15 นาที ให้วิเคราะห์ SWOT ของการเรียน วิชานี้ของท่าน เพื่อเป้าหมายการ ได้เกรด A ให้นำ SWOT ที่ได้มาเขียนกล ยุทธ์การดำเนินงานภายใต้ เป้าหมาย “ ได้เกรด A ในวิชา บธ 342”


ดาวน์โหลด ppt บธ 342 การจัดการผลิตและการ ดำเนินงาน การบริหารและจัดการองค์กร อุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google