งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปสงค์ ได้ 2. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปทาน ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปสงค์ ได้ 2. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปทาน ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปสงค์ ได้ 2. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปทาน ได้

3 อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความต้องการ ของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า และบริการในราคาที่ กำหนดและสามารถซื้อ สินค้าและบริการนั้นๆ ได้

4 กฎของอุปสงค์ “ เมื่อราคาสินค้า และบริการลดลง ความต้องการ ซื้อสินค้าและบริการจะสูงขึ้น และ เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการ จะลดลง โดยปัจจัยอื่น ๆ ไม่ เปลี่ยนแปลง ”

5 อุปทาน (Suppy) หมายถึง ความต้องการเสนอขายสินค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันในช่วง เวลาใดเวลาหนึ่ง

6 นิยามของกฎอุปทาน “ เมื่อราคา สินค้าและบริการสูงขึ้น ผู้ผลิตหรือ ผู้ขายจะผลิตหรือนำสินค้าและ บริการออกมาขายจำนวนมากขึ้น แต่เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะผลิตและบริการ ออกมาขายจำนวนน้อยลง โดย กำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ไม่ เปลี่ยนแปลง

7

8


ดาวน์โหลด ppt 1. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปสงค์ ได้ 2. บอกความหมายและ ความสำคัญของอุปทาน ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google