งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง อุปสงค์ อุปทาน

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกความหมายและความสำคัญของอุปสงค์ได้ บอกความหมายและความสำคัญของอุปทานได้

3 อุปสงค์ อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนดและสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ได้

4 กฎของอุปสงค์ กฎของอุปสงค์ “เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะสูงขึ้น และเมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะลดลง โดยปัจจัยอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง”

5 อุปทาน อุปทาน (Suppy) หมายถึง ความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

6 กฎอุปทาน นิยามของกฎอุปทาน “เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะผลิตหรือนำสินค้าและบริการออกมาขายจำนวนมากขึ้น แต่เมื่อราคาสินค้าและบริการลดลง ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะผลิตและบริการออกมาขายจำนวนน้อยลง โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

7

8


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google