งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามของการบริหารการค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามของการบริหารการค้าปลีก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามของการบริหารการค้าปลีก
1 การค้าปลีกคือ ตอบ สถาบันการตลาดที่ทำหน้าที่กระจายหน่วยสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 2 ส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้าง ตอบ 1 ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด 3 การส่งเสริมทางการตลาดมีวัตถุเพื่ออะไรบ้าง ตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอบถาม

2 4 ร้านค้าปลีกคือ ตอบ ร้านค้าที่เปิดขายให้กับสาธารณชนทั่วไปขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 5 พ่อค้าปลีกคือ ตอบ พ่อค้าคนกลางซึ่งตามปกติขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 6 ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการร้านค้าปลีกคือ ตอบ 1 ความสำคัญและหน้าที่ของกิจการร้านค้าปลีกที่มีต่อผู้บริโภค 2 ความสำคัญและหน้าที่ของกิจการขายปลีกที่มีต่อผู้ผลิตและพ่อค้าส่ง

3 7 ลักษะของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจำแนกออกเป็น 4 แบบ
ตอบ 1 ธุรกิจแบบเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของ 2 ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน 3 ธุรกิจแบบบริษัทจำกัด 4 ธุกิจแบบสหกรณ์ผู้บริโภค 8 ธุรกิจแบบกิจการห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ตอบ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4 9 การแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ 4 ประการคือ
ตอบ 1 ขนาดของร้านค้าปลีก 2 ลักษณะสินค้าที่ขาย 3 นโยบายราคา 4 ลักษณะการขยายกิจการ 10 ขนาดของร้านค้าปลีกแบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือ ตอบ 1 ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 2 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

5 11 ลักษณะของการขายปลีกแบบขายประจำในร้านค้าได้แก่
ตอบ 1 การขายปลีกแบบให้บริการเต็มที่ 2 การขายปลีกแบบกิจการของตนเอง 12 การขายปลีกแบบไม่ต้องมีร้านค้าได้แก่ ตอบ 1 การขายปลีกตามบ้าน 2 การขายปลีกตามใบสั่งซื้อตามไปรษณีย์ 3 การขายปลีกโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ 13 หน้าที่ของร้านค้าปลีกคือ ตอบ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อโดยเป็นผู้ให้เวลาและสถานที่แก่ผู้ที่จะไปใช้เวลาซื้อสินค้า

6 14 ข้อแนะนำในการเปิดร้านค้าปลีกต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญอะไรบ้าง
ตอบ 1 เงินลงทุนและการมีสินเชื่ออย่างเพียงพอ 2 การตัดสินใจเปิดกิจการร้านขายปลีก 3 การรู้ใจหรือสามารถเดาใจลูกค้า 4 จะต้องศึกษาเทคนิคและวิธีบริการลูกค้าให้เป็นที่ประทับใจ 5 การศึกษาข้อมูลและติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด 15 ปัจจัยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกมี 2 ประเภทคือ ตอบ 1 ปัจจัยภายนอก 2 ปัจจัยภายใน

7 16 ส่วนผสมของการค้าปลีก หมายถึง
ตอบ การตัดสินใจจัดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าปลีก 17 ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกต้องพิจารณาถึงหลักใหญ่ 3 ประการคือ ตอบ 1 ประเภทของทำเลที่ตั้ง 2 วัตถุประสงค์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง 3 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง 18 ร้านค้าปลีกรูปแบบมีการพัฒนาจากเดิมจนถึงปัจจุบันอย่างไรบ้าง ตอบ 1 มีการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานขึ้น 2 ผลิตสินค้าค้าได้มากโดยไม่แพงมากนัก

8 19 ความสำคัญของร้านค้าปลีกคือ
ตอบ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดของประชาชนทุกคน 20 ปัจจัยการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีกนั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ตอบ 1 ประเภทของลูกค้า 2 คุณสมบัติของสินค้า 21 การจัดซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง ตอบ 1 การจัดซื้อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าที่ถูกต้อง 2 การจัดซื้อให้ได้จำนวนสินค้าที่ถูกต้อง

9


ดาวน์โหลด ppt คำถามของการบริหารการค้าปลีก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google