งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามของการบริหารการค้าปลีก 1 การค้าปลีกคือ ตอบ สถาบันการตลาดที่ทำหน้าที่กระจายหน่วย สินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปยังผู้บริโภคคน สุดท้าย 2 ส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามของการบริหารการค้าปลีก 1 การค้าปลีกคือ ตอบ สถาบันการตลาดที่ทำหน้าที่กระจายหน่วย สินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปยังผู้บริโภคคน สุดท้าย 2 ส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามของการบริหารการค้าปลีก 1 การค้าปลีกคือ ตอบ สถาบันการตลาดที่ทำหน้าที่กระจายหน่วย สินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปยังผู้บริโภคคน สุดท้าย 2 ส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วย อะไรบ้าง ตอบ 1 ผลิตภัณฑ์ 2.2 ราคา 2.3 การจัด จำหน่าย 2.4 การส่งเสริมการตลาด 3 การส่งเสริมทางการตลาดมีวัตถุเพื่ออะไรบ้าง ตอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอบถาม

2 4 ร้านค้าปลีกคือ ตอบ ร้านค้าที่เปิดขายให้กับสาธารณชนทั่วไป ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 5 พ่อค้าปลีกคือ ตอบ พ่อค้าคนกลางซึ่งตามปกติขายสินค้า ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 6 ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของ กิจการร้านค้าปลีกคือ ตอบ 1 ความสำคัญและหน้าที่ของกิจการร้านค้า ปลีกที่มีต่อผู้บริโภค 2 ความสำคัญและหน้าที่ของกิจการขายปลีกที่มี ต่อผู้ผลิตและพ่อค้าส่ง

3 7 ลักษะของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจำแนก ออกเป็น 4 แบบ ตอบ 1 ธุรกิจแบบเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของ 2 ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน 3 ธุรกิจแบบบริษัทจำกัด 4 ธุกิจแบบสหกรณ์ผู้บริโภค 8 ธุรกิจแบบกิจการห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ตอบ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4 9 การแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกโดยพิจารณา ถึงหลักเกณฑ์ 4 ประการคือ ตอบ 1 ขนาดของร้านค้าปลีก 2 ลักษณะสินค้าที่ขาย 3 นโยบายราคา 4 ลักษณะการขยายกิจการ 10 ขนาดของร้านค้าปลีกแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ตอบ 1 ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 2 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

5 11 ลักษณะของการขายปลีกแบบขายประจำใน ร้านค้าได้แก่ ตอบ 1 การขายปลีกแบบให้บริการเต็มที่ 2 การขายปลีกแบบกิจการของตนเอง 12 การขายปลีกแบบไม่ต้องมีร้านค้าได้แก่ ตอบ 1 การขายปลีกตามบ้าน 2 การขายปลีกตามใบสั่งซื้อตามไปรษณีย์ 3 การขายปลีกโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ 13 หน้าที่ของร้านค้าปลีกคือ ตอบ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อโดยเป็นผู้ให้ เวลาและสถานที่แก่ผู้ที่จะไปใช้เวลาซื้อสินค้า

6 14 ข้อแนะนำในการเปิดร้านค้าปลีกต้อง คำนึงถึงสิ่งสำคัญอะไรบ้าง ตอบ 1 เงินลงทุนและการมีสินเชื่ออย่าง เพียงพอ 2 การตัดสินใจเปิดกิจการร้านขายปลีก 3 การรู้ใจหรือสามารถเดาใจลูกค้า 4 จะต้องศึกษาเทคนิคและวิธีบริการลูกค้า ให้เป็นที่ประทับใจ 5 การศึกษาข้อมูลและติดตามการ เคลื่อนไหวของตลาด 15 ปัจจัยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกมี 2 ประเภทคือ ตอบ 1 ปัจจัยภายนอก 2 ปัจจัยภายใน

7 16 ส่วนผสมของการค้าปลีก หมายถึง ตอบ การตัดสินใจจัดกลยุทธ์ส่วนผสมทาง การตลาดของร้านค้าปลีก 17 ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก ต้องพิจารณาถึงหลักใหญ่ 3 ประการคือ ตอบ 1 ประเภทของทำเลที่ตั้ง 2 วัตถุประสงค์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง 3 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง 18 ร้านค้าปลีกรูปแบบมีการพัฒนาจากเดิม จนถึงปัจจุบันอย่างไรบ้าง ตอบ 1 มีการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานขึ้น 2 ผลิตสินค้าค้าได้มากโดยไม่แพงมากนัก

8 19 ความสำคัญของร้านค้าปลีกคือ ตอบ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวันทั้งหมดของประชาชนทุกคน 20 ปัจจัยการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีกนั้น ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ตอบ 1 ประเภทของลูกค้า 2 คุณสมบัติของสินค้า 21 การจัดซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกนั้นต้อง พิจารณาอะไรบ้าง ตอบ 1 การจัดซื้อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าที่ ถูกต้อง 2 การจัดซื้อให้ได้จำนวนสินค้าที่ถูกต้อง

9


ดาวน์โหลด ppt คำถามของการบริหารการค้าปลีก 1 การค้าปลีกคือ ตอบ สถาบันการตลาดที่ทำหน้าที่กระจายหน่วย สินค้าจากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปยังผู้บริโภคคน สุดท้าย 2 ส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google