งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสินค้าของร้านค้าปลีก (Management of retail products)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสินค้าของร้านค้าปลีก (Management of retail products)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสินค้าของร้านค้าปลีก (Management of retail products)
CHAPTER 7 การบริหารสินค้าของร้านค้าปลีก (Management of retail products) Powerpoint Templates

2 Contents ความหมายของการบริหารสินค้า (Merchandise Management) 1 1 1
การวางแผนการเลือกสรรสินค้า 2 กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน 3 การจัดซื้อสินค้า (Buying Merchandise) 4 การจัดการด้านสินค้า 5 กระบวนการจัดหาสินค้า 6 7 ระบบ ECR

3 ความหมายของการบริหารสินค้า :
หมายถึง การรายงานและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต่าง ๆภายในร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สถานที่นั้นมีอยู่ในสถานที่ เวลาและราคาที่เหมาะสม

4 การวางแผนการเลือกสรรสินค้า:
พิจารณาปัจจัยหลัก 3 ประการ ความหลากหลายของสินค้าที่นำมาจำหน่าย (Variety) แนวกว้าง(Product Line) แนวลึก (Product Item) ความสนใจของกลุ่มลูกค้า ภาพพจน์ของร้าน

5 กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน:
ความสอดคล้องกันระหว่างสินค้าที่ขายในร้าน - สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน - สินค้าที่ใช้ประกอบกัน - สินค้าที่ใช้ทดแทนกันไม่ได้และใช้ประกอบกันไม่ได้ คุณสมบัติสินค้าที่วางขาย - ขนาดและน้ำหนัก - ความต่อเนื่องของสต็อกสินค้า - การให้บริการสนับสนุนสินค้า - วิธีการขายสินค้า

6 กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน:
ตราสินค้า - ตราไม่มีชื่อเสียง (No Name) - ตราของร้านค้า (Private Brand or House Brands) - ตราของผู้ผลิต (Manufacturer’s Brand) - สินค้าลิขสิทธิ์ (Licecsed Merchandise) 4. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ PLC (Product life cycle)

7 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle - PLC) Sales ยอดขาย กำไร A B C
ยอดขาย กำไร A B C D Time Introduction Stage Growth Stage Maturity Stage Decline Stage

8 กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน:
5. ความสามารถในการทำกำไร 6. สินค้ามีความเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 7. รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 8. สภาพการแข่งขัน

9 การจัดซื้อสินค้า Buting merchandise
การจัดซื้อที่ดีที่สุด คุณสมบัติผู้ซื้อ สินค้าถูกต้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้า จำนวนที่ถูกต้อง เข้าใจระบบการชำระเงิน จังหวะเวลาที่ถูกต้อง ราคาที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสินค้า มองการณ์ไกลและมีไหวพริบ

10 การกำหนดนโยบายการซื้อ
การกำหนดนโยบายจัดซื้อที่ชัดเจน พิจารณาแหล่งสินค้าที่สำคัญ มี 2 แหล่งใหญ่ 2.1 การซื้อจากคนกลาง ผู้ค้าส่งให้บริการอื่นๆ และผู้ค้าส่งทำหน้าที่จำกัด (Services and limited wholesalers) ผู้ค้าส่งที่จัดสินค้ามาวางตามชั้น (The Track jobber)

11 การกำหนดนโยบายการซื้อ (ต่อ)
คนกลางที่ทำหน้าที่ 2 ประเภท (Integration of wholesale and retail function) ** Broker ** Commission Man ** Selling and Manufacturer Agent) 2.2 การซื้อจากผู้ผลิต

12 ระบบ อีซีอาร์ (ECR) Efficient Consumer Response : การตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คือ กระบวนการบริหารจัดการสินค้า และระบบการทดแทนสินค้าเพื่อตอบสนองและบริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปฎิบัติงาน ERC เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกันของกระบวนการซัพพลายเชน (Supply Chain)

13 ระบบ อีซีอาร์ (ECR) (ต่อ)
ERC เป็นเครื่องมือสำคัญของระบบการสั่งสินค้าอัตโนมัติ และเป็นระบบการบริหารการจัดการค้าผปลีกยุคใหม่ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ 1. ระบบไอที 2. ระบบโลจิสติกส์ 3. การจัดการด้านอุปสงค์ ระบบ P.O.S Automatic Re-Order System

14 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. สามารถบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับส่วนแบ่งตลาดไว้ 2. สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง

15 Assignment 7 Right goods Right Quantity Right Time Right Price
สินค้าที่ขายใน Lotus มีตราสินค้าหลากหลาย จงบอกประเภทตราสินค้าที่ขายในห้างและยกตัวอย่างชื่อตราแต่ละประเภท อธิบายหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด(Best Buy) Right goods Right Quantity Right Time Right Price


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสินค้าของร้านค้าปลีก (Management of retail products)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google