งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก (Management of retail products) CHAPTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก (Management of retail products) CHAPTER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก (Management of retail products) CHAPTER 7

2 Powerpoint Templates Page 2 Contents ความหมายของการบริหารสินค้า (Merchandise Management) 1 การวางแผนการเลือกสรรสินค้า 2 กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน 3 การจัดซื้อสินค้า (Buying Merchandise) 4 การจัดการด้านสินค้า 5 กระบวนการจัดหาสินค้า 6 ระบบ ECR 1 1 7

3 Powerpoint Templates Page 3 ความหมายของการ บริหารสินค้า : หมายถึง การรายงานและการ กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ต่าง ๆภายในร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สถานที่นั้นมีอยู่ในสถานที่ เวลาและราคาที่เหมาะสม

4 Powerpoint Templates Page 4 พิจารณาปัจจัยหลัก 3 ประการ 1. ความหลากหลายของสินค้าที่ นำมาจำหน่าย (Variety)  แนวกว้าง (Product Line)  แนวลึก (Product Item) 2. ความสนใจของกลุ่มลูกค้า 3. ภาพพจน์ของร้าน การวางแผนการเลือกสรร สินค้า :

5 Powerpoint Templates Page 5 1. ความสอดคล้องกันระหว่างสินค้า ที่ขายในร้าน - สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน - สินค้าที่ใช้ประกอบกัน - สินค้าที่ใช้ทดแทนกันไม่ได้และใช้ ประกอบกันไม่ได้ 2. คุณสมบัติสินค้าที่วางขาย - ขนาดและน้ำหนัก - ความต่อเนื่องของสต็อกสินค้า - การให้บริการสนับสนุนสินค้า - วิธีการขายสินค้า กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน :

6 Powerpoint Templates Page 6 3. ตราสินค้า - ตราไม่มีชื่อเสียง (No Name) - ตราของร้านค้า (Private Brand or House Brands) - ตราของผู้ผลิต (Manufacturer’s Brand) - สินค้าลิขสิทธิ์ (Licecsed Merchandise) 4. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ PLC (Product life cycle) กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน :

7 Powerpoint Templates Page 7 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle - PLC) Sales 0 ยอดขาย กำไร AB CD Time Introduction Stage Growth Stage Maturity Stage Decline Stage

8 Powerpoint Templates Page 8 5. ความสามารถในการทำกำไร 6. สินค้ามีความเหมาะสมกับ ตลาดในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 7. รูปแบบการดำเนินชีวิตของ กลุ่มเป้าหมาย 8. สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน :

9 Powerpoint Templates Page 9 การจัดซื้อสินค้า Buting merchandise การจัดซื้อที่ดีที่สุดคุณสมบัติผู้ซื้อ สินค้าถูกต้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ สินค้า จำนวนที่ถูกต้องเข้าใจระบบการชำระเงิน จังหวะเวลาที่ ถูกต้อง ราคาที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสินค้า มองการณ์ไกลและมีไหว พริบ

10 Powerpoint Templates Page 10 การกำหนดนโยบายการซื้อ 1. การกำหนดนโยบายจัดซื้อที่ชัดเจน 2. พิจารณาแหล่งสินค้าที่สำคัญ มี 2 แหล่ง ใหญ่ การซื้อจากคนกลาง 2.1 การซื้อจากคนกลาง ผู้ค้าส่งให้บริการอื่นๆ และผู้ค้าส่งทำ หน้าที่จำกัด ผู้ค้าส่งให้บริการอื่นๆ และผู้ค้าส่งทำ หน้าที่จำกัด (Services and limited wholesalers) ผู้ค้าส่งที่จัดสินค้ามาวางตามชั้น ผู้ค้าส่งที่จัดสินค้ามาวางตามชั้น (The Track jobber)

11 Powerpoint Templates Page 11 การกำหนดนโยบายการซื้อ ( ต่อ ) คนกลางที่ทำหน้าที่ 2 ประเภท คนกลางที่ทำหน้าที่ 2 ประเภท (Integration of wholesale and retail function) ** Broker ** Commission Man ** Selling and Manufacturer Agent) 2.2 การซื้อจากผู้ผลิต

12 Powerpoint Templates Page 12 ระบบ อีซีอาร์ (ECR) Efficient Consumer Response : การ ตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คือ กระบวนการบริหารจัดการสินค้า และระบบการทดแทนสินค้าเพื่อ ตอบสนองและบริการแก่ผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ ซัพพลาย เออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ร่วมมือ พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ ปฎิบัติงาน ERC เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกัน ของกระบวนการซัพพลายเชน (Supply Chain)

13 Powerpoint Templates Page 13 ระบบ อีซีอาร์ (ECR) ( ต่อ ) ERC เป็นเครื่องมือสำคัญของระบบการ สั่งสินค้าอัตโนมัติ และเป็นระบบการ บริหารการจัดการค้าผปลีกยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ 1. ระบบไอที 2. ระบบโลจิสติกส์ 3. การจัดการด้านอุปสงค์ ระบบ P.O.S Automatic Re-Order System

14 Powerpoint Templates Page 14 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. สามารถบริการลูกค้าในปริมาณที่ เพียงพอและทันต่อความต้องการ เพื่อสร้าง ยอดขายและรักษาระดับส่วนแบ่งตลาดไว้ 2. สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคง คลังให้ต่ำสุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง

15 Powerpoint Templates Page 15 Assignment 7 1. สินค้าที่ขายใน Lotus มีตราสินค้า หลากหลาย จงบอกประเภทตราสินค้าที่ ขายในห้างและยกตัวอย่างชื่อตราแต่ละ ประเภท 2. อธิบายหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุด (Best Buy) Right goods Right Quantity Right Time Right Price


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก การบริหารสินค้าของ ร้านค้าปลีก (Management of retail products) CHAPTER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google