งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการประกอบ ธุรกิจสมัยใหม่. ความหมาย : การผลิตหรือซื้อขาย สินค้า หรือบริการโดย หวังผลกำไร และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบจ่อ สังคมและมีจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการประกอบ ธุรกิจสมัยใหม่. ความหมาย : การผลิตหรือซื้อขาย สินค้า หรือบริการโดย หวังผลกำไร และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบจ่อ สังคมและมีจริยธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการประกอบ ธุรกิจสมัยใหม่

2 ความหมาย : การผลิตหรือซื้อขาย สินค้า หรือบริการโดย หวังผลกำไร และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบจ่อ สังคมและมีจริยธรรม

3 ประเภทของ ธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริหาร ธุรกิจการค้า

4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 1. กิจการเจ้าของคน เดียว 2. ห้างหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วน สามัญ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. บริษัท จำกัด  บริษัทเอกชน จำกัด  บริษัทมหาชน

5 ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานโดย คนงานน้อยกว่า 500 คน และมีทุนจดทะเบียนต่ำ กว่า 200 ล้านบาท

6 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม 1. ธุรกิจการผลิต การเกษตร อาหาร โรงงาน หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน OTOP

7 2. ธุรกิจการค้าส่ง 3. ธุรกิจการค้าปลีก ร้านค้าโชว์ห่วย ร้านค้าสะดวกซื้อ Minimart / Ministore E – Commerce / E- Business

8 4. ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการแพทย์ / คลินิก ธุรกิจเกี่ยวกับการ ขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับการ บันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับ การศึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา ธุรกิจเกี่ยวกับการ ประกันภัย

9 ความเสี่ยงในการประกอบ ธุรกิจ 1. ความหมาย : ความไม่ แน่นอนของ การเกิดปรากฎการณ์ที่ ทำให้ธุรกิจเกิด การเกิดปรากฎการณ์ที่ ทำให้ธุรกิจเกิด ความสูญเสีย ความสูญเสีย

10 ประเภทของความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงที่ แท้จริง เกิดแก่บุคคล เกิดแก่ ทรัพย์สิน เกิดแก่ความ รับผิดชอบ 2. ความเสี่ยงจาก การคาดการณ์ การจัดการ การเมือง นวัตกรรม

11 3. ความเสี่ยงพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะทางการเงิน ภัยธรรมชาติ ภัยจากการสงคราม ภัยจากการก่อการ ร้าย

12 4. ความเสี่ยงจำเพาะ - ไฟไหม้ - อุบัติเหตุ 5. ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ทางการค้าของโลก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ ผู้บริโภค

13 6. ความเสี่ยงคงที่ - ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นแน่นอน - รสนิยมของลูกค้า 7. ความเสี่ยงที่เอาประกันได้ มีลักษณะสำคัญ อุบัติเหตุ คำนวณได้ ความสูญเสียที่แท้จริงระบุใน สัญญาประกันภัย ไม่สูญเสียมากเกินไป

14 8. ความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ขาดสถิติ ภัยต่อสาธารณะ จากผลประโยชน์ มีความเสี่ยงมาก เกินไป

15 ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. ความหมาย : การบริหารจัดการที่มีการ ปกป้องและปรับปรุงสวัสดิการสังคม โดยรวมและขององค์กร

16 2. ตัวแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธุรกิจเอกชนของ Davis 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดจาก การกระทำของธุรกิจ 2. ธุรกิจจะดำเนินการเป็นระบบเปิด 2 ทาง 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม มี ค่าใช้จ่าย 4. ธุรกิจและผู้บริโภครับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทางสังคมร่วมกัน 5. ธุรกิจร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

17 จริยธรรมทางธุรกิจ 1. ความหมาย : การจัดการ ผลประโยชน์ให้เป็นธรรมแก่ผู้ ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย 2. ประโยชน์ของจริยธรรมทาง ธุรกิจ :  เพิ่มผลผลิต / ผลิตภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับ ประโยชน์ดีขึ้น  เป็นไปตามระเบียบราชการ

18 3. จริยธรรมทางธุรกิจ ข้อความที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติที่มีการ รับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรม

19 บรรษัทภิบาล 1. ความหมาย : การบริหารจัดการที่นำไปสู่ การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมี คุณธรรม จริยธรรม และความมีรับผิดชอบ ต่อสังคม 2. องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล (1) โครงสร้างและกระบวนการ (2) ความสามารถและภูมิปัญญา (3) คุณธรรมและจริยธรรม และความ รับผิดชอบต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt หลักการประกอบ ธุรกิจสมัยใหม่. ความหมาย : การผลิตหรือซื้อขาย สินค้า หรือบริการโดย หวังผลกำไร และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบจ่อ สังคมและมีจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google