งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
บรรยายโดย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ BA 925

2 Course Outline 1. กรณีศึกษา 40 คะแนน 2. สอบปลายภาค 40 คะแนน
กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาจัดทำเป็นบทสรุปรายงานและเสนองานเป็น PowerPoint ในชั้นเรียน การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 1. กรณีศึกษา คะแนน 2. สอบปลายภาค คะแนน 3. Quiz คะแนน 4. คะแนนเข้าชั้นเรียน คะแนน BA 925

3 การเรียนการสอน สัปดาห์ เนื้อหาการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 8
- กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยสังเขป การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พันธกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคม 2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการแข่งขัน -สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 3 SWOT/ Porter’s 5 force/ EFE/ IEF/ CPM 4 การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ระดับองค์การ หรือระดับบริษัท (TOWS, BCG, IE Matrix) 5 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 6 กลยุทธ์ระดับฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่ 7 8 การควบคุมกลยุทธ์และการปรับปรุง BA 925

4 การเรียนการสอน (ต่อ) สัปดาห์ เนื้อหาการเรียนการสอน 9 10 11 12 13 14 15
Case Study Discussion 10 11 12 13 14 การส่งรายงานและเสนอกรณีศึกษา 15 เสนอกรณีศึกษา 16 ทบทวนการเรียนการสอนเพื่อสอบปลายภาค BA 925

5 ความหมายการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
Overview ความหมายการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พันธกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ BA 925

6 การจัดการ การจัดการ หมายถึง การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์การ ชี้นำ และควบคุมการดำเนินงานธุรกิจ โดยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ (คน วัตถุดิบ เงินข้อมูล ข่าวสาร) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมากแล้วผู้บริหารจะกำหนดทิศทางที่องค์การจะก้าวไป กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และกลยุทธ์หลักที่จะสามารถให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งก่อให้เกิดการนำแผน กลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จในองค์การ BA 925

7 การบริหารเชิงกลยุทธ์
หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นอนาคตและเน้นความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการแข่งขันสูง มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้ผลตอบแทนขององค์การสูงกว่าการแข่งขัน และมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าและยั่งยืนกว่า ทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น ส่วนแบ่งการตลาด คุณภาพของสินค้าและบริการ ต้นทุนต่ำ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การขยายประเภทการผลิตสินค้า BA 925

8 กระบวนการบริหารกลยุทธ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย สภาพแวดล้อม -ภายนอกและการ แข่งขัน -ภายใน การกำหนดกลยุทธ์ องค์การ กลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การดำเนินกลยุทธ์และการนำแผนไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ และการปรับปรุง BA 925

9 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ธุรกิจต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมภายนอก (opportunities and threats) ส่งผลทางอ้อม เช่น ทรัพยากร กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งผลทางตรง เช่น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต BA 925

10 พันธกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์ – สิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต พันธกิจ – เป้าหมายและขอบเขตขององค์การเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าองค์การมีทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทางใด ซึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบในองค์การด้วย และใช้สื่อสารออกสู่ภายนอกบริษัท สร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างและรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ สร้างและรักษาสภาพที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดถึงความตั้งใจที่จะทำประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม BA 925

11 Key Stakeholders กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจคน ที่มีผลต่อ และได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น สหภาพแรงงาน คู้ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รัฐบาล เจ้าหนี้ สาธารณชน กรรมการผู้บริหาร BA 925

12 สรุป กระบวนการบริหารกลยุทธ์
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การแข่งขัน ภายในองค์การอย่างเป็นระบบ (SWOT, 5 forces model, CPM) การตัดสินใจจากผู้บริหารทุกระดับในองค์การ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ทุกระดับมีส่วนร่วม) เป้าหมายในระยะยาวและมุ่งเน้นอนาคต  วัตถุประสงค์ประจำปี  แผนระดับปฏิบัติการ ตรวจสอบและควบคุม BA 925


ดาวน์โหลด ppt BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google