งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BA 9251 BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 บรรยายโดย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BA 9251 BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 บรรยายโดย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BA 9251 BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 บรรยายโดย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

2 BA 925 2 Course Outline กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาจัดทำเป็นบทสรุปรายงานและเสนองานเป็น PowerPoint ในชั้นเรียน การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 1. กรณีศึกษา 40 คะแนน 2. สอบปลายภาค 40 คะแนน 3. Quiz10 คะแนน 4. คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน

3 BA 925 3 การเรียนการสอน สัปดาห์เนื้อหาการเรียนการสอน 1 - กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยสังเขป การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม พันธกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคม 2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการแข่งขัน - สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 3 SWOT/ Porter’s 5 force/ EFE/ IEF/ CPM 4 การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ระดับองค์การ หรือระดับบริษัท (TOWS, BCG, IE Matrix) 5 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 6 กลยุทธ์ระดับฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่ 7 8 การควบคุมกลยุทธ์และการปรับปรุง

4 BA 925 4 การเรียนการสอน ( ต่อ ) สัปดาห์เนื้อหาการเรียนการสอน 9 Case Study Discussion 10 Case Study Discussion 11 Case Study Discussion 12 Case Study Discussion 13 Case Study Discussion 14 การส่งรายงานและเสนอกรณีศึกษา 15 เสนอกรณีศึกษา 16 ทบทวนการเรียนการสอนเพื่อสอบปลายภาค

5 BA 925 5 Overview ความหมายการจัดการและการบริหาร เชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พันธกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6 BA 925 6 การจัดการ การจัดการ หมายถึง การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์การ ชี้นำ และควบคุมการดำเนินงาน ธุรกิจ โดยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ( คน วัตถุดิบ เงินข้อมูล ข่าวสาร ) เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ โดยมากแล้วผู้บริหารจะกำหนดทิศทางที่ องค์การจะก้าวไป กำหนดวัตถุประสงค์ของ องค์การ และกลยุทธ์หลักที่จะสามารถให้ องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้ ซึ่งก่อให้เกิดการนำแผน กลยุทธ์ไปใช้ให้ เกิดผลสำเร็จในองค์การ

7 BA 925 7 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นอนาคตและเน้น ความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ มีการแข่งขันสูง มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้ผลตอบแทนขององค์การสูงกว่าการแข่งขัน และมี ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าและยั่งยืนกว่า ทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น ส่วนแบ่ง การตลาด คุณภาพของสินค้าและบริการ ต้นทุนต่ำ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การขยาย ประเภทการผลิตสินค้า

8 BA 925 8 การวิเคราะห์ สถานการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าหมาย สภาพแวดล้ อม - ภายนอก และการ แข่งขัน - ภายใน การกำหนดกล ยุทธ์ องค์การ กลยุทธ์ระดับ บริษัท กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ หน้าที่ การ ดำเนินกล ยุทธ์และ การนำ แผนไป ปฏิบัติ การ ควบคุม กลยุทธ์ และการ ปรับปรุง กระบวนการบริหารกลยุทธ์

9 BA 925 9 การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ธุรกิจต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมภายนอก ( opportunities and threats ) ส่งผลทางอ้อม เช่น ทรัพยากร กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งผลทางตรง เช่น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ จำหน่ายปัจจัยการผลิต

10 BA 925 10 พันธกิจและการรับผิดชอบต่อ สังคม วิสัยทัศน์ – สิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นใน อนาคต พันธกิจ – เป้าหมายและขอบเขตขององค์การ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าองค์การมีทิศ ทางการดำเนินงานไปในทิศทางใด ซึ่งทำให้เกิด แรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบ ในองค์การด้วย และใช้สื่อสารออกสู่ภายนอกบริษัท สร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างและรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ สร้างและรักษาสภาพที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดถึงความตั้งใจที่จะทำประโยชน์และ รับผิดชอบต่อสังคม

11 BA 925 11 Key Stakeholders กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจคน ที่มีผล ต่อ และได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและ ด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น สหภาพแรงงาน คู้ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รัฐบาล เจ้าหนี้ สาธารณชน กรรมการผู้บริหาร

12 BA 925 12 สรุป กระบวนการบริหารกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การ แข่งขัน ภายในองค์การอย่างเป็นระบบ (SWOT, 5 forces model, CPM) การตัดสินใจจากผู้บริหารทุกระดับใน องค์การ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ ( ทุกระดับมีส่วนร่วม ) เป้าหมายในระยะยาวและมุ่งเน้นอนาคต  วัตถุประสงค์ประจำปี  แผนระดับ ปฏิบัติการ  ตรวจสอบและควบคุม


ดาวน์โหลด ppt BA 9251 BA 925 การบริหารกลยุทธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 บรรยายโดย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google