งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และ พื้นฐาน ของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงาน ภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง “ ผลประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และ พื้นฐาน ของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงาน ภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง “ ผลประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และ พื้นฐาน ของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงาน ภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง “ ผลประโยชน์ สาธารณะ (Public Interest)” และ วิธีการ บริหารที่ยึดหลัก “ ความรับผิดชอบและ พร้อมให้ตรวจสอบได้ (Public Accountability)” เป็นจุดตั้งต้นสำคัญ รัฐประศาสนศาสตร์

2 เมื่อรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการ บริหารแล้วจะเหมือนกับการ บริหารงานตามบริษัทหรือในธุรกิจ หรือเปล่า ?? รัฐประศาสนศาสตร์กับการ บริหารธุรกิจนั้นสามารถใช้เทคนิค วิธีการบริหารร่วมกันได้หรือไม่ ???

3 จุดประสงค์ ผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ คือ ผลประโยชน์สาธารณะเพื่อ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนจริงๆ แต่ ผลประโยชน์สูงสุดของเอกชน คือ ทำผลกำไรที่สูงที่สุดให้กับบริษัท

4 ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารภาครัฐ - เอกชน รัฐ มุ่งหวังต่อประโยชน์ สาธารณะ ข้าราชการทำเพื่อ ประชาชนจริง ต้องทำงาน อย่างมี ระบบ มีขั้นตอน ส่งผลให้งานล่าช้า ครอบคลุมกว้างขวาง ทำให้ต้องคิดให้ถี่ถ้วน และมองการณ์ไกล เพราะผลกระทบต่อรัฐ ก็อาจกระทบต่อทั้ง ประเทศได้ เอกชน มุ่งหวังเพื่อผลกำไร ของบริษัท สามารถตั้งกฎเกณฑ์ ของบริษัทเองได้ ทำ ให้การทำงานมีความ คล่องตัว และยืดหยุ่น สามารถเฉยเมยกับสิ่ง รอบตัวได้ ถ้าไม่ ต้องการจะแข่งกับใคร เพราะถ้ามีผลกระทบก็ เกิดขึ้นแค่ในบริษัท เท่านั้น

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักคือ การที่ประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการ ได้รับความพึงพอใจ ในบริการจากหน่วยงานของรัฐ รองลงมาก็คือ ข้าราชการมี ประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถที่ จะสร้างผลงาน หรือให้บริการแก่ ประชาชน เพื่อให้คุ้มค่ากับที่ประชาชน จ่ายไป ทั้งนี้ข้าราชการก็ต้องมีสำนึกใน การเป็นผู้รับใช้ประชาชน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

6 รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจุบัน เรากำลังเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “Government ” ไปสู่สิ่งที่ เรียกว่า “Governance” สิ่งที่ต้องการคือ ให้รัฐบาลมี ขนาดเล็กลง และให้ภาคเอกชนและประชาชนมา มีส่วนร่วมมากขึ้น Small Government เน้นในเรื่องการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ้าเอกชนสามารถทำงานบางอย่างได้ดีกว่าก็ควร โอนไปให้เอกชนทำแทนรัฐ ซึ่งก็จะเกิด ผลประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า ส่วนร่วมทางตรงของประชาชน ความสามารถของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ หรือ “High Performance” เป็นต้น

7 Thankyou\(‘o’)/ อาจารย์วี ระศักดิ์ ขอ คะแนน เยอะๆนะคะ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และ พื้นฐาน ของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงาน ภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง “ ผลประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google