งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า หมอ ครู และพนักงานขับรถ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า หมอ ครู และพนักงานขับรถ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า หมอ ครู และพนักงานขับรถ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ

6

7

8 หมายถึง สิ่งต่างๆที่ผู้ผลิต นำมาผ่านกระบวนการผลิตขึ้นเป็น สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค ที 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินทุนแรงงา น ผู้ประกอบ การ

9 1. ที่ดิน รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนดินและอยู่ใต้ดินที่ดินมี ลักษณะที่ต่างไปจากปัจจัยการผลิต อื่นๆ คือเป็นสิ่ง ที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีปริมาณจำกัด

10 2. ทุน คือสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวก ใน กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เช่นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อาคาร รวมทั้งเงิน ที่ใช้จ่ายเป็น ค่าแรงงาน และซื้อของ ต่างๆที่นำมาผลิต

11 3. แรงงาน หรือทรัพยากร มนุษย์หมายถึงผู้ที่ทำงานให้เกิด ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิต สินค้าหรือบริการโดยอาศัยทั้งกำลัง แรงกาย กำลังสติปัญญา เช่น กรรมกรแบกหาม ลูกจ้างในโรงงาน ข้าราชการ วิศวกร สถาปนิก ครู แพทย์ เป็นต้น

12 4. ผู้ประกอบการ คือผู้ลงทุน หรือ เจ้าของกิจการ จะเป็นผู้รวบรวมปัจจัย การผลิตต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตขึ้นเป็น สินค้าหรือบริการและ เป็นผู้ตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่า จะผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร

13 รายได้ครอบครัว คือ เงินที่ทุกคน ในครอบครัวหาได้รวมกันรายได้ที่แต่ละ ครอบครัวหามาได้นั้น เป็นเงินแต่ละ ครอบครัวนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

14 ชาวนา มี รายได้จาก การ ขาย ข้าว ชาวสวน มี รายได้จาก การ ขาย พืชผักผลไม้ พ่อค้า แม่ค้า มีรายได้ จากการ ขาย สิ่งของต่าง ๆ แล้วมีกำไร

15 รายจ่าย คือ เงินที่ไปซื้อสิ่ง ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ของลูก เป็นต้น

16 รายจ่ายของแต่ละครอบครัวนั้นจะ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแต่ละ ครอบครัว รวมทั้งการรู้จักใช้เงินของคนใน ครอบครัวด้วย ถ้าคนในครอบครัวใช้จ่ายอย่าง ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้รายจ่ายมากกว่า รายรับ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภายใน ครอบครัวตามมา แต่ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ประหยัดและใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ก็จะทำ ให้ในครอบครัวมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย ซึ่ง เงินส่วนนี้จะกลายเป็นเงินออมของครอบครัว ต่อไป

17 หลัก ในการใช้จ่ายที่เหมาะสม 1. ซื้อของที่จำเป็น โดยคำนึงถึงคุณภาพ และราคา 2. ควรทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของ ครอบครัว 3. ใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และ ถ้าหากสิ่งของใดที่ชำรุดแล้วแต่สามารถ ซ่อมแซมได้ ควรนำไปซ่อมแซม ไม่ควร ซื้อใหม่ 4. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงิน ออมของครอบครัว

18 การออม คือ การประหยัด การเก็บหอม รอมริบ การออมเงิน สามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1. การออมเงินไว้ที่บ้าน โดยเก็บใส่กระปุกออมสิน หรือ ฝากไว้ที่พ่อแม่ การออมเงินวิธี นี้จะไม่ทำให้ได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนจากเงินออมของเรา

19 2. การออมเงินโดยฝากกับ ธนาคาร โดยนำเงินที่ออมได้ไปเปิด บัญชีเพื่อฝากเงินไว้กับธนาคาร การ ออมเงินวิธีนี้จะได้รับประโยชน์ตอบ แทนจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ย

20 การที่สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้ จ่ายและเก็บออม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ ครอบครัวมีเงินออม การรู้จักใช้จ่ายและ เก็บออม ช่วยฝึกให้เรามีคุณธรรม ดังนี้ 1. ฝึกให้เป็นคนประหยัด รู้จักใช้จ่าย ตามความจำเป็น 2. ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ วาง แผนการใช้จ่ายของตนเอง 3. ฝึกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ไม่แคะ กระปุกออมสินเอาเงิน ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น 4. ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยใน ตนเอง

21


ดาวน์โหลด ppt ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า หมอ ครู และพนักงานขับรถ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ คือ ผู้ผลิตสินค้า และบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google