งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการ ผลิต จัดทำโดย นางเฉลิมศรี วิวัฒน์วา นิชกุล โรงเรียนมหรรณพาราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการ ผลิต จัดทำโดย นางเฉลิมศรี วิวัฒน์วา นิชกุล โรงเรียนมหรรณพาราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการ ผลิต จัดทำโดย นางเฉลิมศรี วิวัฒน์วา นิชกุล โรงเรียนมหรรณพาราม

2 สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีดุลยภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ส 3.1.1 วางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัดเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงปัญหา ทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่จะได้รับของ บุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้ และเข้าใจ หลักการ ตัดสินใจ ในการผลิตได้

4 หลักการตัดสินใจใน การผลิต ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาการผลิต สินค้าและบริการ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ เพื่อลดการ เสี่ยงในการลงทุน การผลิต โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

5 1. ผลิต อะไร คือ จะทำอะไร จะมีอาชีพอะไร หรือจะขายอะไร การผลิตอะไรจะต้องคิดให้รอบคอบ คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น อาชีพของ ครอบครัว ความรู้ความชำนาญ ทุนทรัพย์ การแข่งขันในตลาด การวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียของกิจการ โดย คำนึงถึงผลตอบแทน คือรายได้ และความ พอใจด้วย

6 2. ผลิตอย่างไร การผลิตทำได้หลายแบบ ต้องเลือกวิธี ที่เหมาะสม คือ ประหยัดทั้ง เวลาและทรัพยากร ทั้งวางแผนในการนำ เทคโนโลยี เข้าช่วย จะทำให้ผลิตได้รวดเร็วและ ต้นทุนต่ำ

7 3. ผลิตในปริมาณเท่าไร การผลิตสินค้า เกี่ยวโยงกับวัตถุดิบ แรงงาน เวลา และทุนทรัพย์ การจัดสรรการใช้ วัตถุดิบทั้งหมด เพื่อพิจารณา ว่า เราจะผลิตเท่าไร ที่ เหมาะสมที่สุด คือ ประหยัดและได้กำไรสูงสุด การผลิตมากขึ้น ต้นทุนต่อชิ้นจะต่ำลง

8 4. ผลิตเพื่อใคร การตัดสินใจว่าจะผลิต เพื่อใคร ต้องผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความ ต้องการของ ผู้ซื้อหรือ ผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า ต้องผลิต ขนาด รูปแบบ ที่เหมาะสมกับรูปร่าง อากาศ และรสนิยมของ ลูกค้า

9 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนึงเพิ่มเติม คือ - ต้นทุนการผลิต - ราคาของสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน - สภาวะดินฟ้าอากาศ - เทคโนโลยี - การคาดคะเน เหตุการณ์ในอนาคต - นโยบายรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการ ผลิต จัดทำโดย นางเฉลิมศรี วิวัฒน์วา นิชกุล โรงเรียนมหรรณพาราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google