งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART) งานวิชาการ วันที่ 12, 17 และ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART) งานวิชาการ วันที่ 12, 17 และ 25 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART) งานวิชาการ วันที่ 12, 17 และ 25 ธันวาคม 2557

2 “ทำดี” ไม่มีความเสี่ยง อย่าเลี่ยงกฏระเบียบ “ทำดี” ไม่มีความเสี่ยง อย่าเลี่ยงกฏระเบียบ

3 “การฝึกอบรม” หมายความว่า ⊞ การอบรม ⊞ การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ⊞ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ⊞ การบรรยายพิเศษ ⊞ การดูงาน การฝึกงาน ⊞ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ⊞ ซึ่งเป็นโครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ⊠ และมีช่วงเวลาที่จัดแน่นอน ⊠ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ⊠ และไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 ประเภทโครงการจัดฝึกอบรม (บันทึกใน IO) ประเภทโครงการผู้รับการฝึกอบรม/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก รายรับรองคณบดี ผู้พิจารณาโครงการ บริการวิชาการคนนอก (ไทย)มีวิชาการ บริการวิชาการคนนอก (ตปท)มีวิเทศสัมพันธ์ บริการวิชาการคนนอก (ไทย-ดูงาน)มี/ไม่มีพัฒนาคุณภาพ บริการวิชาการคนนอกไม่มีค่าลงทะเบียนCSR พัฒนาบุคลากรคนในไม่มีHR สร้างเสริมสุขภาพ/ จริยธรรม คนนอกไม่มีค่าลงทะเบียนCSR สร้างเสริมสุขภาพ/ จริยธรรม คนในไม่มีHR การศึกษานศ.ก่อนปริญญามี/ไม่มีกศษ. ก่อนฯ กิจการนักศึกษา การศึกษานศ.หลังปริญญา แพทย์ประจำบ้าน มี/ไม่มีกศษ. หลังฯ ประชุมวิชาการ ฝึกอบรมระยะสั้น

5 การดำเนินการ ขั้นตอนหน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการคณะ เตรียมการ เขียนโครงการ คำนวณงบประมาณ บันทึก IO-01 ส่งเรื่องขออนุมัติผ่านหัวหน้าภาค/ ศูนย์/สถาน หรือ ผอ ประเมินความเหมาะสม (DD) ตรวจสอบค่าใช้จ่าย (Fin) ตรวจสอบค่าตอบแทน (HR) อนุมัติโครงการ (Dean  DD) ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (Prop) ทำเรื่องขอยืมเงิน (Fin) ใช้จ่ายอื่นๆ (Fin) ค่าตอบแทนคนนอก (Fin) ค่าตอบแทนคนใน (SAP-HR) ตรวจสอบเอกสาร และจ่ายเงิน เป็นระยะ (Fin & HR) เสร็จสิ้น ทำเบิกจ่ายงวดสุดท้าย สรุปปิดโครงการ บันทึก IO-02 Fin & HR Dean  AA Dean = คณบดี DD = รองคณบดีผู้พิจารณาโครงการ Fin = ฝ่ายคลัง HR = ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Prop = งานสินทรัพย์และพัสดุ

6 เอกสารประกอบการเขียนโครงการ 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ( เอกสาร - วช - คก 01) 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดฝึกอบรม ( เอกสาร - วช - คก 02) 3. แบบฟอร์มแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม ( เอกสาร - วช - คก 03) 4. แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายและส่งค่าห้อง ประชุม ( เอกสาร - วช - คก 04) 5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขอปิดโครงการ ( เอกสาร - วช - คก 05) แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ( เอกสาร - วช - คก 01) แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดฝึกอบรม ( เอกสาร - วช - คก 02) แบบฟอร์มแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม ( เอกสาร - วช - คก 03) แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายและส่งค่าห้อง ประชุม ( เอกสาร - วช - คก 04) แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขอปิดโครงการ ( เอกสาร - วช - คก 05)

7

8 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดฝึกอบรม

9

10 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 4/2543 (invalid)

11 ประกาศคณะ 26/2551 (ยกเลิก)

12 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556

13

14 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอยในการรับรอง ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2556

15 ค่าตอบแทนวิทยากร (28/2556) - HR

16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (47/2556) - HR

17 ค่าสถานที่ (61/2557)

18 ค่าสถานที่ (61/2557) ข้อ 5

19 การคำนวณงบประมาณ โครงการ

20 งบประมาณโครงการประชุมวิชาการ แบบที่ 1 การจัดฝึกอบรมสำหรับคนนอก ในกิจกรรมปกติของหน่วยงาน 1. ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง. ฯลฯ ค่าสาธารณูปโภค (30% ของ 1+2) งบประมาณรายจ่าย รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ ประมาณการรายรับ 2.ค่าตอบแทน นอก ใน

21 งบประมาณโครงการประชุมวิชาการ แบบที่ 2 การจัดฝึกอบรมสำหรับคนนอก ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ 1.ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง. ฯลฯ ค่าสถานที่ งบประมาณรายจ่าย รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ ประมาณการรายรับ 2.ค่าตอบแทน นอก ใน

22 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายรับ-นำเข้าเงินรายได้คณะ ค่าลงทะเบียน ประมาณการรายรับ ค่าลงทะเบียน อื่นๆ ประมาณการรายรับ อื่นๆ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ต่ำกว่าที่คาดไว้

23 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายรับ-นำเข้าเงินรายได้คณะ ค่าลงทะเบียน ประมาณการรายรับ ค่าลงทะเบียน อื่นๆ ประมาณการรายรับ อื่นๆ ประมาณการรายรับ รายรับจริง สูงกว่าที่คาดไว้ กำไร

24 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายจ่าย-เบิกจากเงินรายได้คณะ 1.ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง.ฯลฯ 2.ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ งบประมาณรายจ่าย จ่าย vendor ได้ใบเสร็จ SAP-HR บันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ การเงิน HR การเงิน ใช้จ่ายผู้จ่ายเงิน นอก ใน ใบสำคัญรับเงิน การเงิน

25 โครงการที่จัดด้วยเงินจากแหล่งทุนอื่น รายรับ-นำเข้าหน่วยงานภายนอกคณะ ค่าลงทะเบียน อื่นๆ ประมาณการรายรับ รายรับเข้าหน่วยงาน ภายนอกคณะที่จัด โครงการ

26 โครงการที่จัดด้วยเงินจากแหล่งทุนอื่น รายจ่าย-เบิกจากแหล่งทุนอื่น ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง ฯลฯ ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ งบประมาณรายจ่าย จ่าย vendor ได้ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน จ่ายคณะ ได้ใบเสร็จ แหล่งทุน ภายนอกคณะ ใช้จ่ายผู้จ่ายเงิน

27 การเขียนโครงการ การบันทึกใน IO

28 IO คืออะไร? ⊞ IO ย่อมาจากคำว่า Internal Order ⊞ IO เป็นการใช้รหัส Internal Order เพื่อรวบรวมตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและดูงาน ⊞ IO คือ เครื่องมือในระบบ SAP ได้รับการสร้างขึ้นมา เพื่อให้คณะฯ สามารถเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม/ โครงการอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บ ข้อมูล

29

30 ตัวอย่างงบประมาณโครงการ 1.ค่าใช้สอย 100,000 ค่าสถานที่ 50,000 งบประมาณรายจ่าย รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ 200,000 ประมาณการรายรับ 2.ค่าตอบแทน 50,000 นอก ใน

31 โครงการที่ไม่มีรายรับ เช่น CSR HRD 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 150,000 0

32 มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอย่างเดียว 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 ค่าลงทะเบียน

33 มีรายรับจากค่าลงทะเบียน และเงินสนับสนุน 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 100,000 200,000 100,000 20,000 50,000 30,000 ค่าลงทะเบียน 100,000 เงินทุนภายนอกคณะฯ 100,000

34 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 100,000 50,000 มีรายรับจากเงินสนับสนุนอย่างเดียว (เงินเข้าคณะฯ) 200,000 เงินสนับสนุน

35 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายนอก (เงินไม่เข้าคณะฯ) 50,000

36 จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะร่วมจ่าย 40% 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 120,000 80,000 50,000 นำใบเสร็จ มาเบิกคณะ นำใบเสร็จ ไปเบิกจาก หน่วยงานภายนอกคณะ

37 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด................... บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ.............................. บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ................................. บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล............................ บาท เงินทุนจากภาคเอกชน............................ บาท เงินทุนต่างประเทศ............................ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน ( เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด............................ บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดคณะฯ อนุเคราะห์........................ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน............................ บาท 200,000 180,000 20,000 180,000 ค่าลงทะเบียน โครงการที่คาดว่าจะขาดทุน

38 Q&A

39 วิทยากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1. นส. ศรินาฏ อ้นบำรุง 2. นส. อัมพิกา โกมณเฑียร ฝ่ายการคลัง 1. นส. นันทนัช ช่างเรือนกุล 2. นส. วีรวรรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 1. นส. จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์

40 SMART Consultant Clinic ⊞ สถานที่ ⊠ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคารศูนย์วิจัย - SiMR) ชั้น 2 ห้อง 208 ⊞ วัน-เวลา ⊠ วันอังคารและพฤหัสบดี ⊡ เวลา 14.00-15.00 น. ⊡ เวลา 15.00-16.00 น. ⊞ เริ่มเปิดคลินิกตั้งแต่มกราคม 2558 ⊠ กรุณาโทรนัดล่วงหน้า ที่ 2673 - 5

41 Download เอกสารสัมมนา 1 2

42 1 2


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART) งานวิชาการ วันที่ 12, 17 และ 25 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google