งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายเงินรายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายเงินรายได้

2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย เงินรายได้ ฉบับที่ 1325/2552 ประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 312/2553 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1325/2552 และ 312/2553 ที่ ศธ.0514.1.8/ว209 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ • เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กองคลังหรือเงินยืมทดรอง จ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน • เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคล นำไปจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม / โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานตามภาระผูกพัน ของหน่วยงาน เงินยืม วัตถุประสงค์

4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ ค่าใช้จ่าย ที่อาจขอยืมเงินทดรองจ่ายได้ 1.เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย 2.ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 3.ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5.ค่าใช้จ่ายในการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการ 6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7.เงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 8.ค่าพัสดุที่ติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายจากต่างประเทศ หรืออินเตอร์เน็ต หรือค่าซื้อพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ 9.ค่าสอนอาจารย์พิเศษจากภายนอกหน่วยงาน 10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัย กำหนด

5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย ได้แก่ 1.หัวหน้างาน สำหรับการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อหมุนเวียนภายในหน่วยงาน 2.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย 3. การยืมเงินทดรองจ่าย หากมีความจำเป็นไม่อาจยืมได้ด้วยตนเอง อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้มีสิทธิยืมแทนได้

6 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ วิธีการยืมเงิน ทดรองจ่ายเงินรายได้ ให้ยื่นเรื่อง ก่อนวันเริ่มของกิจกรรมนั้น อย่างน้อย 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง ยกเว้น กรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของ หัวหน้าหน่วยงาน 2. หลักฐานประกอบการยืมเงิน (ประมาณการ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการ,หลักฐานการ สั่งการหรืออนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน) 1.ให้ยื่นสัญญาเงินยืม ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด 2 ฉบับ

7 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการยืมเงิน 3.เงินยืมเพื่อการอื่นๆให้ยืมได้ตามวงเงินที่จ่าย จริง หรือตามประมาณการค่าใช้จ่าย 4.เงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร, ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ,ค่าสาธารณูปโภค ให้นำไปใช้เพื่อการนั้นโดยเร็ว 1.เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยัง ไม่ได้เบิกจ่าย ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตรา เงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 2. ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ,คชจ ใน การวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ,คชจ ในการ ฝึกอบรม ให้ยืมได้ตามงวดงาน หรือแผนการ เบิกจ่าย กรณีไม่มีแผน ให้อนุมัติได้ไม่เกิน ร้อย ละ 20 ของวงเงินกิจกรรม

8 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ • ให้จ่ายเช็คหรือโอนเงินให้ผู้ยืมภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน • ให้จ่ายเงินแก่ผู้ยืมก่อนวันเริ่มกิจกรรมไม่เกิน 10 วันทำการ เว้นแต่ มีเหตุผลและความจำเป็น ให้ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบหมาย เป็นกรณีไป วิธีการจ่ายเงินยืม

9 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ การชำระคืนเงินยืม 1.การชำระคืนเงินยืมเงินเดือน ค่าจ้าง ให้กองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักส่ง เพื่อ คืนเงินยืม 2.การชำระคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 30 วัน นับ จากวันสิ้นสุดการเดินทาง 3.การชำระคืนเงินยืมนอกเหนือจากข้อ 1, 2 ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อม ใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และกรณียืมเงินไปชำระหนี้หรือจ่ายตามภาระ ผูกพัน เช่นยืมเงินเพื่อชำระค่าโทรศัพท์ ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อม ใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน การรับเงิน

10 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ การชำระคืนเงินยืม (ต่อ) 4.กรณีที่ผู้ยืมได้รับงบประมาณหรือแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้คืนเงินยืมแก่กองคลังหรือหน่วยงานภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานนั้นๆ 5.กรณียืมเงินไปชำระหนี้หรือจ่ายตามภาระผูกพัน ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่าย พร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือ หลักฐานการรับเงินที่ครบถ้วน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรให้ถือว่ามีเจตนาทุจริต ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัด และ ให้นำมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อน ตำแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้างด้วย 6.ให้หน่วยงานออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม 1 ฉบับ และหน่วยเก็บไว้เป็น หลักฐานอ้างอิงพร้อมหักล้างบัญชีลุกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 1 ฉบับ

11 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ การชำระคืนเงินยืม (ต่อ) 7.การชำระคืนเงินยืมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืม กรณีผู้ยืมไม่อาจ ส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมได้ โดยต้อง ยื่นขอขยายก่อนครบกำหนดระยะเวลาต่อ อธิการบดี ซึ่งขอขยายได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน หากขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมเกินกำหนดนี้ อธิการบดีสามารถใช้ดุลยพินิจให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงิน รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณา

12 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ ให้งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นำเสนอข้อมูลผู้ค้าง ชำระปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ต่อ อธิการบดี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ ประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือต่อสัญญาจ้าง ให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรืองานคลังของหน่วยงาน ทวง ถามเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันครบ กำหนดการคืนเงินยืมหรือระยะที่ได้รับอนุมัติขยายเวลา เมื่อ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้รับชำระคืนเงินยืม ให้เสนออธิการบดี เพื่อหัก เงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระคืนเงินยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

13 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หากผู้ยืมมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืม หรือไม่รีบดำเนินการ คืนเงินยืมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือค้างการคืนเงินยืมเกินกว่า 6 เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม้ขึ้นเงินเดือน หรือให้ไม่ได้รับเงิน เพิ่มพิเศษใดๆในปีนั้นๆด้วย และผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ต้องรับรองการ ตรวจสอบการมีหนี้หรือไม่มีหนี้ค้างชำระเงินยืมประกอบการเสนอ เลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือการต่อสัญญา จ้างทุกครั้ง เงินยืมค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร,ทุนการศึกษาโครงการ สวัสดิการ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม เมื่อครบกำหนดชำระคืนเงินยืมแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระ ห้ามไม่ให้ยืมเงินประเภทดังกล่าวอีกจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ และห้ามไม่ไห้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติให้ยืมเงินซ้ำ กรณีที่มีเหตุผล ความจำเป็น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินรายได้


ดาวน์โหลด ppt LOGO หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินทด รองจ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google