งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการลดข้อผิดพลาดการคำนวณค่าใช้จ่าย ขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ประเภท โครงการต่อยอด/ขยายผลโครงการเดิม(A) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการลดข้อผิดพลาดการคำนวณค่าใช้จ่าย ขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ประเภท โครงการต่อยอด/ขยายผลโครงการเดิม(A) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการลดข้อผิดพลาดการคำนวณค่าใช้จ่าย ขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ประเภท โครงการต่อยอด/ขยายผลโครงการเดิม(A) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

2 2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลา การจัดทำแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจึงจัดทำโปรแกรมขอสนับสนุนทุนไปอบรม ภายนอก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประมาณการค่าใช้จ่ายและใช้เป็น แบบฟอร์มที่มีมาตรฐานเดียวกัน www.hrm.chula.ac.th

3 3 ความสำคัญ/ความจำเป็นที่ต้องจัดโครงการ

4 4 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1) ลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดการจัดทำแบบฟอร์มขอ สนับสนุนทุนไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอก 2) ลดระยะเวลาการคำนวณประมาณการค่าใช้จ่าย

5 5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 1) จัดทำแบบฟอร์มไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำ ให้เสียเวลาแก้ไขปรับปรุง 2) ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติจัดทำ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้เสียเวลาในการ ติดต่อประสานงาน และการสืบค้นข้อมูลตามระเบียบ ประกาศ 3) ไม่ได้รับความสะดวกกรณีต้องการจัดทำเรื่องขออนุมัติ สนับสนุนทุนไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอก กรณีเร่งด่วน

6 6 สรุปการแก้ไขปรังปรุงที่ได้ดำเนินการ แบ่งการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ช่วงโครงการ เมื่อปี พ.ศ.2553 แก้ไขปัญหาโครงการช่วงแรก 1) จัดทำแผ่นพับขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม ณ หน่วยงาน ภายนอก www.hrm.chula.ac.th

7 7 สรุปการแก้ไขปรังปรุงที่ได้ดำเนินการ 2)รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและ แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/form.html

8 8 สรุปการแก้ไขปรังปรุงที่ได้ดำเนินการ ปี พ.ศ.2554 ขยายผลต่อยอดจากโครงการเดิม 1) จัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก 2) จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก

9 9 1)โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก www.hrm.chula.ac.th 1

10 10 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ Account ของจุฬา 2

11 11 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก 3

12 12 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก 4

13 13 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก หน้าจอข้อมูลผู้ขอสนับสนุนทุน 5 เลือกชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้อง 6 พิมพ์เงินเดือนปัจจุบัน 7พิมพ์เลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ 8ดำเนินการต่อ 5 6 7 8

14 14 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก หน้าจอข้อมูลโครงการ 9 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 10 ช่วงเวลานับจากเดินทางไปถึงวัน เดินทางกลับ 11 กรณีไม่ต่อเนื่องระบุวันที่(ถ้ามี) 12 เลือก มีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย 13 กดดำเนินการต่อ ถ้าข้อมูลด้านบน ถูกต้อง 9 10 11 13 12

15 โปรแกรมแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุนไปอบรมภายนอก หน้าจอคำนวณค่าใช้จ่าย 14 เลือกอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายตามระดับเงินเดือน 15 ระบุค่าลงทะเบียน(ถ้ามี) 16 ระบุมื้ออาหารตามเอกสาร โครงการ-กำหนดการ (กรณีค่าลงทะเบียนรวม อาหาร) 17 เลือกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 18 เลือกงบประมาณ 19 กดเสร็จสิ้นการบันทึก 14 15 16 17 1819

16 16 โปรแกรมจะประมวลข้อมูลเข้าแบบฟอร์ม พิมพ์เสนอฝ่ายพัฒนาบุคลากร 12 3

17 17 ผลลัพธ์การดำเนินการ ก่อนการปรับปรุง 1. ระยะเวลาคำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายและหาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 2. ระยะเวลาการจัดทำแบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

18 18 ผลลัพธ์การดำเนินการ หลังการปรับปรุง 1. ลดระยะเวลาการคำนวณประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดทำแบบฟอร์ม เหลือเพียง 10 นาที 2. ลดระยะเวลาการจัดพิมพ์และตรวจสอบ พร้อมเสนออนุมัติ ใช้เวลา 5 นาที

19 19 สรุปการขยายผลหรือการปรับปรุงที่เพิ่มเติม 1) ลดขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มขอสนับสนุนทุน โดยใช้โปรแกรม Excel มาช่วยเก็บฐานข้อมูลบุคลากร คำนวณค่าใช้จ่าย ประมวลผลเข้าสู่แบบฟอร์มที่กำหนดและ จัดพิมพ์พร้อมนำเสนอฝ่ายพัฒนาเพื่อดำเนินการต่อไป 2) เป็นต้นแบบให้กับคณะ/สถาบัน และหน่วยงานที่สนใจนำ โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้งาน 3) เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป

20 20 ขอบคุณมากค่ะ สำหรับทุกกำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการลดข้อผิดพลาดการคำนวณค่าใช้จ่าย ขอสนับสนุนทุนไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ประเภท โครงการต่อยอด/ขยายผลโครงการเดิม(A) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google