งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ประเภทของเงินยืมรองจ่าย 1. เงินยืมรองจ่าย ยืมรองจ่าย จากเงินทุนคณะ 2. เงินยืมทดรองราชการ ยืมรอง จ่ายในกรณีที่สามารถเบิกจาก เงินงบประมาณแผ่นดินได้ 3. เงินยืมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย บุคลากร ยืมรองจ่ายในการ จ่ายค่าสอนพิเศษ

3 แบบฟอร์มใบยืมเงินรองจ่าย 1. เงินยืมรองจ่าย ใช้แบบฟอร์ม ใบยืมเงินรองจ่าย 2. เงินยืมทดรองราชการ ใช้ แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรอง ราชการ 3. เงินยืมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย บุคลากร ใช้แบบฟอร์มใบยืม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

4 ยืมรองจ่ายได้ในกรณี ต่อไปนี้ รองจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง รองจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ รองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ รองจ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรม / สัมมนา รองจ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรม / สัมมนา รองจ่ายในกิจการอื่น ๆ ที่ ได้รับอนุมัติแล้ว รองจ่ายในกิจการอื่น ๆ ที่ ได้รับอนุมัติแล้ว

5 ยืมได้ในกรณี ผู้มีสิทธิยืมเงิน รองจ่าย ยืมได้ในกรณี ผู้มีสิทธิยืมเงิน รองจ่าย - รองจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง - รองจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ ไปราชการ - รองจ่ายในการจัด ฝึกอบรม / สัมมนา สัมมนา - รองจ่ายในกิจการ อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ที่ได้รับอนุมัติแล้ว - หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าหน่วยงาน - ผู้เดินทางไปราชการ / หัวหน้ากลุ่ม - หัวหน้าโครงการ ฝึกอบรม / สัมมนา - ผู้รับผิดชอบแต่ละ โครงการ

6 ผู้ขอยืมเงินต้องดำเนินการ ดังนี้ จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน รองจ่าย จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน รองจ่าย ระบุเหตุผลและความจำเป็นพร้อมแนบ โครงการ ( ถ้ามี ) ระบุเหตุผลและความจำเป็นพร้อมแนบ โครงการ ( ถ้ามี ) ระบุจำนวนเงิน ระบุจำนวนเงิน ระบุแหล่งงบประมาณ ระบุแหล่งงบประมาณ

7 ขั้นตอนการยืม เงินรองจ่าย แบบฟอร์ม ใบยืม ตรวจสอบ ยอดเงิน รองจ่ายคงค้าง ( ประมาณ 30 นาที ) อนุมัติการยืม เงิน ( ประมาณ 1- 3 วัน ) - รับบันทึกขออนุมัติ ยืมเงินรองจ่าย พร้อมใบยืมเงินรอง จ่ายที่ได้รับ การ ตรวจสอบงบประมาณ และได้รับการอนุมัติ แล้ว - ใบสำคัญจ่าย - ออกเช็คและ ลงทะเบียนเช็ค - ลงทะเบียนลูกหนี้ ( ประมาณ 2-4 วัน ) หัวหน้างาน คลัง และพัสดุ เลขานุกา รคณะ รอง คณบดี คณบดี / ผู้มีอำนาจ ลงนาม เจ้าหน้าที่ การเงิน ตรวจสอบ เอกสารทั้งหมด พร้อมลงนาม ใน ใบสำคัญจ่าย ( ประมาณ 1/2 วัน ) ลงนามใน ใบสำคัญจ่าย ลงนามในเช็ค ( ประมาณ 1/2 วัน ) ลงนามใน ใบสำคัญ จ่าย ( ประมาณ 1/2 วัน ) ลงนามใน ใบสำคัญจ่าย ลงนามในเช็ค ( ประมาณ 1- 2 วัน ) แจ้งให้มา รับเงิน ( ประมาณ 1 วัน ) กรอก แบบฟอร์ม ใบยืมเงิน รองจ่าย เจ้าหน้าที่ การเงิน คณบ ดี ผู้ขอยืมเงิน รองจ่าย เจ้าหน้าที่ การเงิน


ดาวน์โหลด ppt การยืมเงินรองจ่าย งานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google