งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน หมวดงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 18 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน หมวดงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 18 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน หมวดงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 18 ตุลาคม 2555

2 วาระการประชุม แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 1 แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2555 ยอดยกมาดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 2 2

3 1. เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ 2. เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 3. เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร 4. เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5. เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ 7. เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 8. เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ งบลงทุน 261.66 ล้านบาท (46 %) งบดำเนินงาน 308.93 ล้านบาท (54 %) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 570.59 ล้านบาท (100%) โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556

4 หน่วย : บาท 4

5 5 โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556

6 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 6

7 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 7

8 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 8

9 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 9

10 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 10

11 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 11

12 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 12

13 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท 13

14 จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2555 ปฎิทินการจัดซื้องบลงทุนโครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน แนวทางการดำเนินงานของงบประมาณปี 2556 14

15 วาระการประชุม แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2555 ยอดยกมาดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 1 2 15

16 อ้างถึงบันทึกที่ ศธ.0517/5563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555เรื่อง แนวปฏิบัติในการกันเงินและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 “รายจ่ายทุกแหล่งเงินทุกหมวดรายจ่าย ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทันภายในวันที่ 13 กันยายน 2555 ส่วนงานต้องส่งรายการภาระผูกพันคงค้างเพื่อดำเนินการยกยอด ภาระผูกพันข้ามปี และขอให้ส่วนงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2556 (31 มีนาคม 2556 หรือตามงวดงานในสัญญา) สำหรับรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการกันเงิน/ขยายกันเงิน ถือว่ารายการดังกล่าวพับไป (ยกเลิก) ทั้งนี้ รายการที่กันเงินไว้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ ไว้ หากมีเงินคงเหลือ ให้โอนเข้ารายได้สะสมต่อไป”ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อปฏิบัติระเบียบ/คำสั่ง/ข้อปฏิบัติ 16

17 สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณโครงการอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 งบประมาณโครงการอุดหนุนปี 2555 จำนวน 529 ล้านบาท 1. เบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 371 ล้านบาท (70%) 2. ยกยอดเพื่อก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปี 2556 จำนวน 158 ล้านบาท (30%) - งบลงทุน 114 ล้านบาท (21%) - งบดำเนินงาน 44 ล้านบาท ( 9%) 30% (70%) ยกยอดเพื่อก่อหนี้ ผูกพัน/เบิกจ่าย ในปี 2556 เบิกจ่ายทันในปี 2555 17

18 หน่วย : บาท การใช้งบประมาณโครงการอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามโครงการ อัตราการใช้งบขั้นเบิกจ่าย

19 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท

20 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน

21 หน่วย : บาท งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน

22 หน่วย : บาท งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน

23 ก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 ธ.ค. 2555เบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มี.ค. 2556 แนวทางดำเนินการของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556

24 ขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนแผ่นดิน เมื่อภาควิชา/หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน แผ่นดิน หากมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติในหลักการขอซื้อ/ขอ จ้าง หรือการจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินต่างๆ โปรดระบุในเอกสารด้วยว่าโปรดระบุในเอกสารด้วยว่า “เบิกจากเงินอุดหนุนชื่อโครงการใด และปีงบประมาณใด” เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเอกสารที่รับเข้าในงานงบประมาณมีปริมาณมาก 24

25 หากภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะขอ เปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโปรด ดำเนินการจัดทำโดยเร่งด่วน และแจ้งให้งานงบประมาณ ทราบเพื่อที่งานงบประมาณจะได้ดำเนินการขออนุมัติไปยัง กองคลัง 25 ขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนแผ่นดิน และโปรดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแผ่นดิน ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณเพื่อประโยชน์คณะฯ ต่อไป

26 ขอบคุ ณค่ะ 26

27 งาน งบประมาณ 27

28 รายละเอียดรายการกันเงิน ปี 2554 รายละเอียดรายการยกยอดจากปี 2552 และ 2554 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2555 28


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน หมวดงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 18 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google