งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบัญชี กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบัญชี กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบัญชี กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  ใบสรุปนำส่ง (FNDS)  ใบนำส่งเงิน (FNDC)  ใบนำฝาก (FNDP)  ใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานการ รับเงิน (PAYIN SLIP/ ใบ แจ้ง การโอนเงินจาก ธนาคาร ) * ในกรณีหลักฐานการรับเงินที่ได้รับจากการแฟล็กซ์ หรือถ่ายเอกสาร ให้คณะ / หน่วยงานรับรองสำเนา ถูกต้องในหลักฐานประกอบการออกใบเสร็จรับเงิน

3 การออกใบเสร็จรับเงินประเภทรายได้เงิน ประกันที่ต้องจ่ายคืน เนื่องจากส่วนกลางอ้างอิงเลขที่ใบเสร็จรับเงินในการจ่ายเงินคืนประเภท เงินประกัน ซึ่งมีผลทำให้คณะ / หน่วยงานต้องเลือกประเภทเจ้าหนี้ในช่องรหัส ประเภทเจ้าหนี้ตรงกับรหัสรายรับเงินประกัน (420XXXXXX) ที่เก็บจาก บุคคลภายนอก นักศึกษา นักเรียนและบุคลากร มข. หากคณะ / หน่วยงานไม่ได้ เลือกประเภทเจ้าหนี้ จะมีผลทำให้ไม่เกิดรายการทางบัญชี ในระบบบัญชี บันทึกการรับเงินทั่วไป และรับเพื่อ ตั้งหนี้เจ้าหนี้  เลือกรหัสประเภท เจ้าหนี้ 07 เจ้าหนี้เงิน ประกันซอง 08 เจ้าหนี้เงิน ประกันสัญญา 09 เจ้าหนี้เงิน ประกันผลงาน 10 เจ้าหนี้เงิน ประกันของ เสียหาย

4 การตรวจสอบการนำส่งเงินในแต่ละเดือน  เลือกกลุ่มงานการรับ และนำส่งเงิน  ระบบงานรับ / จ่ายเงิน  งานจัดทำใบนำส่ง  รายงานรายละเอียด การนำส่งเงิน รายงานรายละเอียดการนำส่งเงิน

5 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)  กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ สถานะเอกสาร ปกติ ประจำคณะ / หน่วยงาน : 0300 คณะ / หน่วยงาน : 03 วันที่นำส่งเงิน : 01/04/2556– 30/04/2556 กดปุ่ม ระบบจะแสดง หน้าตัวอย่างเอกสาร การเข้าหน้าจอ

6 รายงานรายละเอียดการนำส่งเงินประจำวัน สถานะปกติ พบว่าไม่มีข้อมูลเลขที่ใบนำส่งเงิน และเลขที่ใบเสร็จซึ่งแสดงให้ เห็นว่าใบเสร็จรับเงินที่ออกในระบบ KKUFMIS ประจำเดือนเมษายน 2556 ได้จัดทำนำส่งเงินหมดแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวสามารถตรวจสอบ การนำส่งเงินในแต่ละเดือนของคณะได้ ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)

7 การตรวจสอบการบันทึกรายรับในระบบบัญชี ตัวอย่าง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (04)

8 กำหนดเงื่อนไขที่ ต้องการ ประเภทรายงาน : สรุป ระบบ : ทั้งหมด สถานะใบสำคัญ : ปกติ รหัสหน่วยงาน : 04 ประเภทใบสำคัญ : RV วันที่บันทึกบัญชี : 10/05/2556 รหัสแหล่งเงิน : 2 ตัวอย่าง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (04) การเข้าหน้าจอ

9 ตัวอย่าง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (04)

10 ประโยชน์ : เพื่อให้คณะ / หน่วยงานสามารถนำรายงาน ดังกล่าวไปเปรียบเทียบ กับประมาณการรายรับที่คาดการณ์ไว้ และ สามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการงบประมาณรายรับในปีต่อๆไป รายงานรายรับจริง  เลือกกลุ่มบัญชี กองทุน  รายงาน  รายงานงบ การเงิน  งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ( รายงานประจำ งวดและ สะสม )

11 กำหนดเงื่อนไขที่ ต้องการ หน่วยงานบันทึกงบ ( ระบุ 01) : 01 รหัสงบการเงิน : PL104 ปีบันทึกบัญชี : 2556 งวดบัญชี : 7 ถึง 7 รหัสหน่วยงาน : 03 รหัสแหล่งเงิน : 2 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03) การเข้าหน้าจอ

12 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)

13 รายงานนี้ส่วนกลางใช้ประกอบในการคำนวณหักสาธารณูปโภค 5% กองทุน 5% ซึ่งคณะ / หน่วยงานสามารถตรวจสอบโดยใช้รายงานนี้ประกอบกับ ที่ส่วนกลางบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโอนให้กองทุนรวม 5% (520-05-07) และ บัญชีค่าใช้จ่ายโอนสมทบ สาธารณูปโภค 5% ที่มิติคณะหรือหน่วยงาน รายงานคำนวณเงินเพื่อโอน สาธารณูปโภค 5% กองทุน 5%  เลือกกลุ่มบัญชี กองทุน  รายงาน  รายงานการเงิน  งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ( รายงานประจำ งวดและ สะสม )

14 กำหนดเงื่อนไขที่ ต้องการ หน่วยงานบันทึกงบ ( ระบุ 01) : 01 รหัสงบการเงิน : PL105 ปีบันทึกบัญชี : 2556 งวดบัญชี : 4 ถึง 6 รหัสหน่วยงาน : 03 รหัสแหล่งเงิน : 2 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03) การเข้าหน้าจอ

15 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)

16 จบการนำเสนอ งานบัญชี กองคลัง


ดาวน์โหลด ppt งานบัญชี กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google