งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00น.- 14.00 น. ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี

2 3. พิจารณาอนุมัติ โครงการ SP2 และวงเงินลงทุน 2. รวบรวม โครงการ SP2 เพื่อเสนอ คกก. 4. กำหนดแหล่งที่มา ของเงิน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลโครงการ และส่งข้อมูล ให้ สป. คลัง 6.Upload รหัสโครงการเข้า ระบบ GFMIS 7. ดำเนินการจัดสรร งวดและพิมพ์ใบงวดใน GFMIS 12. รายงาน ความก้าวหน้าตาม งวดงานที่กำหนด ไว้ 11. ประเมินความ ก้าวหน้าโครงการ SP2 แต่ละเดือน 15. เรียกดูรายงาน ประมาณการเบิกจ่ายเงิน (Cashflow forecast) 13. ทำรายการขอเบิก จ่ายเงินโครงการ SP2 14. อนุมัติจ่ายและ สั่งโอนเงิน โครงการ SP2 E-Budgeting ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2 GFMIS กระทรวงการคลัง สบน. สป. คลังบก. สรก./ รส. เจ้าของโครงการ สงป. คกก. กลั่นกรอง / ประเมินผล โครงการ SP2 16. บันทึกข้อมูลเงินกู้ 17. ติดตามสถานะ / ผลการดำเนินงาน รายโครงการ GFMIS- PFMS-SP2 1. บันทึกข้อมูล โครงการที่ขอ ใช้เงิน SP2 ตาม Template 10. บันทึกข้อมูล แผนงาน / งวดเงิน และรายละเอียด โครงการตามสัญญา ในระบบ GFMIS 8. บันทึกข้อมูล แผนการใช้จ่ายและ ระบุโครงการลง พื้นที่ 9. บันทึกข้อมูล แผนงาน / งวดเงิน และ รายละเอียดโครงการ โดยประมาณการในระบบ GFMIS-PFMS-SP2

3 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2)

4 1. ระดับปฏิบัติงาน (Operation) 2. ระดับ ผู้บริหาร (Executives) 3. เผยแพร่สู่ ประชาชน (Public) Business Intelligence โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2) (ต่อ) Online Real-time ตัวอย่างหน้าจอ สรุป ความก้าวหน้ า รายสัปดาห์

5

6 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล

7 การนำเข้าสถานะโครงการ Sizeมูลค่า ด้านเงินด้านงาน (กองคลัง)(สำนักนโยบายและแผน) L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป Web-Form E-Form M ตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30ล้านบาท รูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS WEB Portal) SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท --

8 Web - Form – for size L and M ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา

9 Web – Form – for size S ไม่ต้องบันทึกแผนการ เบิกจ่ายตามสัญญา

10 E-Form for Size L and M E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M

11

12 โครงการ Size S ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ ผ่าน PFMS WEB Portal เพื่อแสดงสถานที่ดำเนินโครงการใน แผนที่ Google MAP

13 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมรายละเอียด โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S

14 ตัวอย่างป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง

15

16

17 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน Web Form และ E-Form

18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล & รหัสผู้ใช้งาน Form หน่วยงาน User /Pwd WEB-Formกองคลัง/ พัสดุ หรือ หน่วยงานที่ดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย ใช้ชุดเดียวกับระบบ GFMIS WEB Online eFormกอง/สำนักแผนฯ หรือหน่วยงานที่ดูแล หรือติดตามเรื่อง ความก้าวหน้าของ โครงการ จะมีการแจก user/Pwd และ Token Key ชุดใหม่ ให้ลำดับต่อไป

19 สรุปการแบ่งขนาดโครงการตามมูลค่าโครงการ และการบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการ ขนาด โครงการ มูลค่า (ล้านบาท) การนำเข้าข้อมูลการ แสดงผล เงินงาน L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป WEB-FormeFormWeb TKK2555 E-Book Google Map M ตั้งแต่ 30 ล้าน บาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท WEB-FormeFormWeb TKK2555 E-Book Google Map S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท WEB-Formส่งรูปถ่ายป้าย ดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS Web Portal Web TKK2555 Google Map SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท -- Web TKK2555

20 โครงสร้างรหัสโครงการที่สัมพันธ์กับ รหัสงบประมาณและจังหวัดดำเนินงาน/เบิกจ่าย T.T. T= โครงกา รไทย เข้มแข็ง รหัสงบประมาณระบบ GFMIS 16 หลัก XXXXXXXXXX XXXXXX PPP P รหัสจังหวัด 4 หลัก ตัวอย่าง : T.15007A10214200081200 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วม พ. ท. ปากเกร็ด มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท = 22 หลัก

21 ข้อมูลที่ต้องบันทึกใน Web Form เลือกรหัสโครงการที่ ต้องการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลโครงการ ชื่อโครงการ, แผน EvMIS, วงเงินอนุมัติโครงการ บันทึก จำนวนการจ้างงาน ( คน ) ระดับ โครงกา ร แผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารแนบ เลขที่ / ชื่อ สัญญา ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการ วงเงิน สัญญา งวดการเบิกจ่ายเงินตาม สัญญา แผน / ผล % ความสำเร็จของ งาน รายไตรมาส ระดับ สัญญา ภายใต้ โครงกา ร

22 ระดับ โครงกา ร ระดับ สัญญา ภายใต้ โครงการ

23 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ด้านเงิน ผ่าน WEB Form ในระบบ GFMIS Web online ในระบบ GFMIS Web online

24 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ GFMIS Web online

25 เลือกระบบงาน “ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้า โครงการไทยเข้มแข็ง 2555” เลือกระบบงาน หน้าจอหลักระบบ GFMIS Web online

26 เลือกโครงการที่ต้องการ บันทึกข้อมูล หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ

27 ค้นหาข้อมูลโครงการที่ ต้องการ ตามรหัสต่าง ๆ แล้ว กด ปุ่ม “ค้นหา” ระบบ แสดงรหัสโครงการให้ เลือก กดเลือกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล

28 ระบบแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการที่เลือก พร้อมแผนการใช้จ่ายเงินจากระบบ EvMIS และ บันทึก ข้อมูลการจ้างงาน กด “สร้างสัญญาใหม่” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ บันทึกข้อมูลสัญญาภายใต้โครงการที่เลือก

29 กรณีอยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อม แนบเอกสารประกอบ หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับสัญญา

30 กรณีเซ็นสัญญาแล้ว บันทึกรายละเอียดของสัญญา และ งวดการเบิกจ่ายเงิน กด “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูล งวดการเบิกจ่ายเงิน หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับสัญญา

31 กดเลือกเพื่อบันทึกรายละเอียดของงวดการจ่ายเงินตามสัญญา ระบบจะขึ้นหน้าจอด้านบน เพื่อบันทึกข้อมูล หน้าจอการบันทึกงวดการจ่ายเงินตามสัญญา

32 บันทึกรายละเอียดของงวดการจ่ายเงิน ตามสัญญา บันทึกเสร็จแล้วกด update ข้อมูลที่ บันทึกจะมาแสดงอยู่ในตาราง ด้านล่าง

33 สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 สัญญา ภายใต้โครงการ เดียวกัน โดยกดที่ปุ่ม “สร้างสัญญาใหม่”

34 กรณีที่โครงการมีการใช้จ่ายเงินในลักษณะที่ไม่มีการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง เช่นการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลประมาณการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งแทน โดยเลือกบันทึกที่ หน้าจอ “ การเบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญา”

35 ระบุวงเงินที่เบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญาและประมาณการ “วันที่คาดว่าจะตั้งเบิก” และ จำนวนเงินที่จะตั้งเบิก ในแต่ละครั้ง

36 สามารถประมาณการ การใช้จ่ายเงินในกรณีที่ไม่มีสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการต่าง ๆ ตามเวลาที่คาดว่าจะจ่าย ได้ โดยในแต่ละโครงการอาจจะมีทั้งกรณีมีสัญญาและไม่มีสัญญา รวมกันอยู่ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้

37 หน้าจอการบันทึก % ความสำเร็จของงาน รายสัญญา เลือกสัญญาและกด “บันทึก % ความสำเร็จ”

38 บันทึกแผน/ผล % ความสำเร็จของงาน เป็นรายไตรมาส (ค่าสะสม YTD)

39 สรุปการบันทึกข้อมูลโครงการผ่าน Web form โครงการขนาด SS (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)ไม่ต้องบันทึก WEB-Form โครงการขนาด S (ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ไม่ต้องบันทึกงวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แต่ ต้องบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน โครงการขนาด M และ L (ตั้งแต่ 30 ลบ.ขึ้นไป) ต้องบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อและจัดจ้าง บันทึกงวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา รวมทั้ง แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน หน่วยงาน กองคลัง เป็นผู้บันทึก ผ่านระบบ GFMIS Web Online โดยใช้ User/Pwd ชุด เดียวกับระบบ GFMIS Web Online รหัสโครงการ (22 หลัก) จะอ้างอิงกับรหัสงบประมาณ 16 หลัก + รหัสจังหวัด 4 หลัก โดย รหัสจังหวัดจะเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ e-Budgeting หมายถึงจังหวัดหลักดำเนินการ/ เบิกจ่าย การบันทึกข้อมูลรายสัญญาเพื่อการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ของ แต่ละสัญญาภายใต้โครงการนั้น ๆ กรณีที่เป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่อ้างอิงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้บันทึกประมาณการเบิกจ่ายเงิน แต่ละครั้ง และ วงเงินการเบิกจ่าย เพื่อสามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานประมาณการใช้ จ่ายเงินในภาพรวมได้

40 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

41 สำนักแผน ฯ Download E-Form ของแต่ละโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่ ดำเนินโครงการ โดยในแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการจากข้อมูลของ สำนักงบประมาณ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่น ความก้าวหน้าโครงการ พร้อม รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag และ รูปถ่าย ประกอบการ ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form สำนักแผน ฯ รวบรวม E-Form จากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Upload กลับเข้าระบบเป็น รายเดือน โดยในแต่ละเดือนสามารถปรับปรุงข้อมูลใน E-Form และ Upload ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือน และ ในแต่ละเดือนจะเก็บเฉพาะข้อมูลล่าสุดของเดือนนั้น ๆ ไว้ สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M,L สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M,L ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2 ขั้นตอ นที่ 3

42 หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ ส่งรูปถ่ายป้ายสถานที่ ดำเนินโครงการ ที่มีพิกัด geo tag ให้กับสำนักแผน ฯ สำนักแผน ฯ ทำการ Upload รูปถ่ายป้ายสถานที่ ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag ผ่านทาง PSMS Web Portal เพื่อเก็บข้อมูลในระบบ PFMSสรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของ โครงการ ขนาด S ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2

43 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ PSMS Web Portal

44 หน้าจอหลัก และ เมนูการใช้งาน

45 หน้าจอ Download E-Form เลือก โครงการ ตามจังหวัด ดำเนินการ/เบิกจ่าย

46 เลือก โครงการ ตาม สาขา/แผนงาน/โครงการ ภายใต้จังหวัด

47 Download E-Form ของโครงการที่เลือก (File PDF)

48 หน้าจอการ Upload E-Form

49 หน้าจอ Upload รูปสำหรับโครงการ Size S

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการ บนแผนที่ Google MAP

60 เมื่อเลือกโครงการ ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการ และ E-Book

61 ตัวอย่าง E-Book ของโครงการ

62


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google