งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี
การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00น น. ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี

2 ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2 คกก.กลั่นกรอง/ประเมินผล
สงป. สรก./รส. เจ้าของโครงการ คกก.กลั่นกรอง/ประเมินผล โครงการ SP2 กระทรวงการคลัง สบน. สป.คลัง บก. 2.รวบรวมโครงการ SP2 เพื่อเสนอ คกก. 1.บันทึกข้อมูลโครงการที่ขอใช้เงิน SP2 ตาม Template 3.พิจารณาอนุมัติโครงการ SP2 และวงเงินลงทุน 4.กำหนดแหล่งที่มา ของเงิน 5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการ และส่งข้อมูลให้ สป.คลัง 6.Upload รหัสโครงการเข้าระบบ GFMIS 8.บันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายและระบุโครงการลงพื้นที่ 7.ดำเนินการจัดสรรงวดและพิมพ์ใบงวดใน GFMIS 9. บันทึกข้อมูลแผนงาน/งวดเงิน และรายละเอียดโครงการโดยประมาณการในระบบ GFMIS-PFMS-SP2 11.ประเมินความ ก้าวหน้าโครงการ SP2 แต่ละเดือน 10. บันทึกข้อมูลแผนงาน/งวดเงิน และรายละเอียดโครงการตามสัญญาในระบบ GFMIS 14.อนุมัติจ่ายและสั่งโอนเงินโครงการ SP2 12.รายงานความก้าวหน้าตามงวดงานที่กำหนดไว้ 15.เรียกดูรายงานประมาณการเบิกจ่ายเงิน (Cashflow forecast) E-Budgeting GFMIS 13.ทำรายการขอเบิกจ่ายเงินโครงการ SP2 16.บันทึกข้อมูลเงินกู้ GFMIS-PFMS-SP2 17.ติดตามสถานะ / ผลการดำเนินงาน รายโครงการ 2

3 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2)

4 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2) (ต่อ)
1.ระดับปฏิบัติงาน(Operation) 2. ระดับผู้บริหาร(Executives) 3.เผยแพร่สู่ประชาชน (Public) สรุปความก้าวหน้า รายสัปดาห์ Business Intelligence Online Real-time ตัวอย่างหน้าจอ

5

6 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล

7 การนำเข้าสถานะโครงการ
Size มูลค่า ด้านเงิน ด้านงาน (กองคลัง) (สำนักนโยบายและแผน) L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป Web-Form E-Form M ตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30ล้านบาท รูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS WEB Portal) SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท -

8 ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา
Web - Form – for size L and M ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา

9 ไม่ต้องบันทึกแผนการเบิกจ่ายตามสัญญา
Web – Form – for size S ไม่ต้องบันทึกแผนการเบิกจ่ายตามสัญญา

10 E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M
E-Form for Size L and M

11 E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M

12 โครงการ Size S ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ
ผ่าน PFMS WEB Portal เพื่อแสดงสถานที่ดำเนินโครงการใน แผนที่ Google MAP

13 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมรายละเอียด
โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S

14 ตัวอย่างป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง

15

16

17 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน Web Form และ E-Form

18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล & รหัสผู้ใช้งาน
Form หน่วยงาน User /Pwd WEB-Form กองคลัง/ พัสดุ หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ใช้ชุดเดียวกับระบบ GFMIS WEB Online eForm กอง/สำนักแผนฯ หรือหน่วยงานที่ดูแลหรือติดตามเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ จะมีการแจก user/Pwd และ Token Key ชุดใหม่ ให้ลำดับต่อไป

19 สรุปการแบ่งขนาดโครงการตามมูลค่าโครงการ และการบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการ
มูลค่า (ล้านบาท) การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล เงิน งาน L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป WEB-Form eForm Web TKK2555 E-Book Google Map M ตั้งแต่ 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS Web Portal SS ต่ำกว่า 5 -

20 รหัสงบประมาณระบบ GFMIS
โครงสร้างรหัสโครงการที่สัมพันธ์กับ รหัสงบประมาณและจังหวัดดำเนินงาน/เบิกจ่าย T. XXXXXXXXXXXXXXXX PPPP = 22 หลัก รหัสงบประมาณระบบ GFMIS 16 หลัก รหัสจังหวัด 4 หลัก T= โครงการไทยเข้มแข็ง ตัวอย่าง : T.15007A โครงการ ปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม พ.ท.ปากเกร็ด มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

21 ข้อมูลที่ต้องบันทึกใน Web Form
ระดับโครงการ เลือกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลโครงการ ชื่อโครงการ, แผน EvMIS , วงเงินอนุมัติโครงการ บันทึก จำนวนการจ้างงาน (คน) ระดับสัญญาภายใต้โครงการ แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบ เลขที่/ชื่อ สัญญา ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการ วงเงินสัญญา งวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน รายไตรมาส

22 ระดับสัญญาภายใต้โครงการ
ระดับโครงการ ระดับสัญญาภายใต้โครงการ

23 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ด้านเงิน ผ่าน WEB Form
ในระบบ GFMIS Web online

24 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ GFMIS Web online

25 หน้าจอหลักระบบ GFMIS Web online
เลือกระบบงาน “ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555”

26 หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับโครงการ เลือกโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล

27 ค้นหาข้อมูลโครงการที่ต้องการ ตามรหัสต่าง ๆ แล้วกด ปุ่ม “ค้นหา”
ระบบ แสดงรหัสโครงการให้เลือก กดเลือกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล

28 ระบบแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการที่เลือก
พร้อมแผนการใช้จ่ายเงินจากระบบ EvMIS และบันทึก ข้อมูลการจ้างงาน กด “สร้างสัญญาใหม่” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาภายใต้โครงการที่เลือก

29 หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับสัญญา
กรณีอยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อม แนบเอกสารประกอบ

30 หน้าจอการบันทึกข้อมูลระดับสัญญา
กรณีเซ็นสัญญาแล้ว บันทึกรายละเอียดของสัญญา และ งวดการเบิกจ่ายเงิน กด “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลงวดการเบิกจ่ายเงิน

31 หน้าจอการบันทึกงวดการจ่ายเงินตามสัญญา
กดเลือกเพื่อบันทึกรายละเอียดของงวดการจ่ายเงินตามสัญญา ระบบจะขึ้นหน้าจอด้านบน เพื่อบันทึกข้อมูล

32 บันทึกรายละเอียดของงวดการจ่ายเงิน ตามสัญญา
บันทึกเสร็จแล้วกด update ข้อมูลที่บันทึกจะมาแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

33 สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 สัญญา ภายใต้โครงการเดียวกัน โดยกดที่ปุ่ม “สร้างสัญญาใหม่”

34 ให้บันทึกข้อมูลประมาณการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งแทน
กรณีที่โครงการมีการใช้จ่ายเงินในลักษณะที่ไม่มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บันทึกข้อมูลประมาณการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งแทน โดยเลือกบันทึกที่ หน้าจอ “ การเบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญา”

35 ระบุวงเงินที่เบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญาและประมาณการ
“วันที่คาดว่าจะตั้งเบิก” และ จำนวนเงินที่จะตั้งเบิก ในแต่ละครั้ง

36 สามารถประมาณการ การใช้จ่ายเงินในกรณีที่ไม่มีสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการต่าง ๆ ตามเวลาที่คาดว่าจะจ่าย ได้ โดยในแต่ละโครงการอาจจะมีทั้งกรณีมีสัญญาและไม่มีสัญญา รวมกันอยู่ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้

37 หน้าจอการบันทึก % ความสำเร็จของงาน
รายสัญญา เลือกสัญญาและกด “บันทึก % ความสำเร็จ”

38 บันทึกแผน/ผล % ความสำเร็จของงาน เป็นรายไตรมาส (ค่าสะสม YTD)

39 สรุปการบันทึกข้อมูลโครงการผ่าน Web form
โครงการขนาด SS (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)ไม่ต้องบันทึก WEB-Form โครงการขนาด S (ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ไม่ต้องบันทึกงวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แต่ ต้องบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน โครงการขนาด M และ L (ตั้งแต่ 30 ลบ.ขึ้นไป) ต้องบันทึกแผน/ผลการจัดซื้อและจัดจ้าง บันทึกงวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา รวมทั้ง แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน หน่วยงาน กองคลัง เป็นผู้บันทึก ผ่านระบบ GFMIS Web Online โดยใช้ User/Pwd ชุด เดียวกับระบบ GFMIS Web Online รหัสโครงการ (22 หลัก) จะอ้างอิงกับรหัสงบประมาณ 16 หลัก + รหัสจังหวัด 4 หลัก โดย รหัสจังหวัดจะเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ e-Budgeting หมายถึงจังหวัดหลักดำเนินการ/ เบิกจ่าย การบันทึกข้อมูลรายสัญญาเพื่อการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ของ แต่ละสัญญาภายใต้โครงการนั้น ๆ กรณีที่เป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่อ้างอิงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้บันทึกประมาณการเบิกจ่ายเงิน แต่ละครั้ง และ วงเงินการเบิกจ่าย เพื่อสามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานประมาณการใช้ จ่ายเงินในภาพรวมได้

40 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

41 ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Formดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M ,L สำนักแผน ฯ Download E-Form ของแต่ละโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ โดยในแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการจากข้อมูลของสำนักงบประมาณ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่น ความก้าวหน้าโครงการ พร้อม รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag และ รูปถ่ายประกอบการ ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Formดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form สำนักแผน ฯ รวบรวม E-Form จากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Upload กลับเข้าระบบเป็น รายเดือน โดยในแต่ละเดือนสามารถปรับปรุงข้อมูลใน E-Form และ Upload ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือน และในแต่ละเดือนจะเก็บเฉพาะข้อมูลล่าสุดของเดือนนั้น ๆ ไว้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

42 สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของ โครงการ ขนาด S
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ ส่งรูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการ ที่มีพิกัด geo tag ให้กับสำนักแผน ฯ สำนักแผน ฯ ทำการ Upload รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag ผ่านทาง PSMS Web Portal เพื่อเก็บข้อมูลในระบบ PFMS ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

43 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ PSMS Web Portal

44 หน้าจอหลัก และ เมนูการใช้งาน

45 เลือก โครงการ ตามจังหวัด ดำเนินการ/เบิกจ่าย
หน้าจอ Download E-Form เลือก โครงการ ตามจังหวัด ดำเนินการ/เบิกจ่าย

46 เลือก โครงการ ตาม สาขา/แผนงาน/โครงการ ภายใต้จังหวัด

47 Download E-Form ของโครงการที่เลือก (File PDF)

48 หน้าจอการ Upload E-Form

49 หน้าจอ Upload รูปสำหรับโครงการ Size S

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการ บนแผนที่ Google MAP

60 เมื่อเลือกโครงการ ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการ และ E-Book

61 ตัวอย่าง E-Book ของโครงการ

62


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุม กรมชลประทานที่ 11 ปากเกร็ด นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google