งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553

2 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2521 ( ฉบับที่ 1-3) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2522 ( ฉบับที่ 4-5) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2530 ( ฉบับที่ 6) ยกเ ลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2531 ( ฉบับที่ 7-8) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2532 ( ฉบับที่ 9) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2538 ( ฉบับที่ 10)

3 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ประเภทเงินรายได้ 1.เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย - ผลประโยชน์จากเงินลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - ผลประโยชน์จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ - ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและคณะอันเกิดจากการลงทุน - รายได้เบ็ดเตล็ด 2.เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา -ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจาก นักศึกษา - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจากเรียน โรงเรียนสาธิต - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆที่เรียกเก็บจาก บุคคลภายนอก

4 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ประเภทเงินรายได้ (ต่อ) 3.เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่นๆ ได้แก่เงินทุนที่มีผู้ บริจาคให้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการอื่นๆ 4.เงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรือการบริการวิชาการที่ได้รับจากหน่วยงานของ รัฐ 5.เงินรับฝาก ได้แก่ เงินต่างๆที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้ และจะต้องจ่ายคืน ให้แก่เจ้าของตามพันธะข้อผูกพันที่มีอยู่

5 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 การกำหนดอัตราเรียกเก็บรายได้ เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย,เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี โดยให้แต่ ละคณะเป็นผู้กำหนดตามความเหมะสมและคุ้มกับค่าใช้จ่าย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ให้มีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย - อธิการบดี เป็นประธาน - ผู้แทนจากคณบดี ไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 9 เป็นกรรมการ (ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และพ้นตำแหน่งเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดี) - รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ -ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 อำนาจและ หน้าที่ของ คณะกรรมการ เงินรายได้ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับเงินรายได้ เสนออธิการบดี เพื่อจัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนระหว่าง หมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ พิจารณาการขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 อำนาจและ หน้าที่ของ คณะกรรมการ เงินรายได้ (ต่อ) พิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการเงินรายได้มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย

8 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 อำนาจการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 1.อธิการมีหน้าที่จัดทำงบประมาณเงินรายได้ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ - ให้คณะเสนองบประมาณการรายรับและรายจ่าย - วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของคณะ - กำหนดเพิ่มหรือลดเงินงบประมาณรายจ่ายตามความจำเป็น 2.ให้อธิการบดีกำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี โดยความเห็นชอบของทีประชุมคณบดี 3.หากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีออกไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณของปีที่ แล้วก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานปกติ

9 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ 1.งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ประกอบด้วย - คำแถลงประกอบงบประมาณที่แสดงฐานะ งบประมาณ สาระสำคัญของ งบ และความสัมพันธ์ของรายรับและรายจ่าย - คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ - คำชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายที่ขอตั้ง 2.ถ้าคณะประมาณการรายรับต่ำกว่ารายจ่ายที่ขอตั้ง ให้ชี้แจงเหตุผลและ ความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงที่มาของเงินที่จะนำมาชดเชยในส่วนที่ขาด ดุล 3.กรณีที่ต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่ารายจ่ายที่กำหนดไว้ ให้เสนอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อสภามหาวิทยาลัยและแสดงเงินที่ พึงได้มาสำหรับจ่าย ตามรายจ่ายที่ขอตั้งเพิ่มเติม

10 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) 4.สิ้นปีงบประมาณ หากคณะใดมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง ให้ มหาวิทยาลัยนำเงินทุนสำรองของคณะนั้นมาชดเชย และหากมี่รายรับจริง สูงกว่ารายจ่ายจริงให้นำเงินเหลือจ่ายไปเป็นเงินทุนสำรองสะสม 5.การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ -เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย,เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บ จากนักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้อธิการบดีมีอำนาจในการจัดสรรให้ คณะตามความเหมาะสม -เงินรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัย และคณะ, เงินรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์จากการดำเนินการของ มหาวิทยาลัยและคณะ จากการลงทุน,รายได้เบ็ดเตล็ด,ค่าธรรมเนียม การศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ที่เรียกเก็บจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต ใน ส่วนของคณะ ให้คณะเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม -การจัดสรรงบประมาณ ให้จัดทำปีละครั้ง ภายในเดือน มกราคม

11 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) 6.ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เสนอสภา มหาวิทยาลัยอนุมัติ และให้คณะที่ได้รับจัดสรรเงิน จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อย 60 วันก่อนวัน เริ่มต้นปีงบประมาณรายได้นั้น 7.การจัดทำงบประมาณรายจ่าย -งบบุคลากร -งบดำเนินงาน -งบลงทุน -งบอุดหนุน -งบรายจ่ายอื่น

12 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 ลักษณะและการจัดทำงบประมาณ (ต่อ) 8.การโอนงบประมาณไปใช้เพื่อการอื่นหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด เดียวกัน -สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานอื่นที่ใช้เงินรายได้จากสำนักงาน อธิการบดี ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ -คณะ ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ คณะ -สิ่งปลูกสร้างและต่อเติมภายนอกอาคาร ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแบบและผัง 9.กรณีต้องเบิกจ่ายเงินรายได้โดยฉุกเฉิน และมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้ง งบประมาณ หรือตั้งไว้ไม่เพียงพอ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ สั่งจ่ายเงิน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

13 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ 1.ให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา การ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การ กิจการนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการแก่บุคลากร และ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด หากใช้เพื่อการอื่น จะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการเงินรายได้ 2.การจ่ายเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงินบริจาคอื่นๆ ให้จ่ายตาม วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หากไม่ระบุให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี เงินทุนวิจัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้จ่ายแต่ละโครงการ หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนด โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ 3.การใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้จ่ายเงิน ที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด หากไม่มีกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจ อนุมัติ แล้วแจ้งคณะกรรมการเงินรายได้ทราบ เพื่อพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ต่อไป

14 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ) 4.อำนาจการก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงินรายได้ -การก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงินรายได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตาม วงเงินที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ยกเว้นงบอุดหนุน เงิน ทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค อนุมัติจ่ายได้ไม่กินรายรับจริง -การก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะที่ได้รับจัดสรร ให้ คณบดีเป็นผู้อนุมัติตามวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ยกเว้นงบอุดหนุน เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค อนุมัติ จ่ายได้ไม่กินรายรับจริง -อธิการบดีอาจมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และคณบดีอาจมอบอำนาจให้ รองคณบดีแล้วแต่กรณี 5.การจ่ายเงินรายได้ให้ปฏิบัติดังนี้

15 www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2540 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ. ศ. 2553 การใช้จ่ายเงินรายได้ (ต่อ) 5.การจ่ายเงินรายได้ให้ปฏิบัติดังนี้ -ให้จ่ายเป็นเช็คโดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจำเป็นต้อง จ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน โดยใช้หลักฐานผ่าน ระบบธนาคาร -การออกเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด -เมื่อลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คแล้ว ให้ประทับตรา จ่ายเงินแล้ว ในเอกสาร ขอรับเงินทุกฉบับ 6.หลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำคัญรับเงิน นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเงิน รายได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 7.ให้ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่ควบคุมการขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของ สำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานคลังมีหน้าที่ควบคุมการขออนุมัติ จ่ายเงินรายได้ของคณะ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด

16 LOGO www.themegallery.com [ Add your company slogan ]


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google