งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้าม ปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลังเพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 วันที่ 6 - 8 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้าม ปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลังเพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 วันที่ 6 - 8 กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้าม ปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลังเพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 วันที่ 6 - 8 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า ฯ ชั้น 2 ผู้นำเสนอ คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล หัวหน้าหน่วยงบประมาณ โทร. 7670-1,9807-8

2 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 2 หัวข้อนำเสนอ หัวข้อนำเสนอ 1.นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควร ทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ 3.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 ในปีงบประมาณ 2554

3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 3 ลำดั บ ขั้นตอน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ วันสุดท้ายของการทำรายการ เงินงบประมาณ และ เงินไทย เข้มแข็ง เงินรายได้ 1 - บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่าย ส่งให้ ตรวจสอบ งานคลัง - ขออนุมัติซื้อ/จ้าง กรณีเร่งด่วน ต้องได้รับอนุติจากคณบดี ตรวจสอบ งานคลัง 20 ก.ย. 53 2การสร้างใบจองงบประมาณ /4 Field หน่วย งบประมาณ 24 ก.ย. 53 3บันทึกขอประมาณการค่าใช้จ่าย ภายในเดือน ก.ย.53 หน่วย งบประมาณ 24 ก.ย.53 4 ปิดระบบตั้งหนี้ (AP) ปิดระบบบัญชีทั่วไป (GL) หน่วยบัญชี5 ต.ค. 53 5การยกยอดรายการภาระผูกพัน ข้ามปี หน่วย งบประมาณ 6-7 ต.ค. 53 6การปิดระบบทั้งหมดทุกหน่วยงาน6-7 ต.ค. 53 7เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2554ทุกหน่วยงาน8 ต.ค. 53 1. แผนการยกยอดงบประมาณข้ามปี 2553

4 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 4 หัวข้อนำเสนอ หัวข้อนำเสนอ 1.นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควร ทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ 3.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 ในปีงบประมาณ 2554

5 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 5 2. ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา / หน่วยงานควรทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่าย เวียน Si-net 2/9/2553

6 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 6 หัวข้อนำเสนอ 1.นำเสนอแผนการยกยอดข้ามปี 2553 2.ประเด็นสำคัญที่ภาควิชา/หน่วยงานควร ทราบ และถือปฏิบัติในช่วงปิดปีงบประมาณ 3.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 ในปีงบประมาณ 2554

7 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 7 ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554ระบบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 จะเปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 จะเปิดระบบ SAP ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD)หน่วยงบประมาณจะส่งใบจองงบประมาณ (EFD) - งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - งบเงินอุดหนุน ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจัดสรร ประจำปี อนุมัติจัดสรร ประจำปี งบประมาณ 2554 งบประมาณ 2554 ให้ภาควิชา/หน่วยงานของท่านให้ภาควิชา/หน่วยงานของท่าน โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553เป็นต้นไป 3. แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554

8 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 8 เงินอุดหนุนจัดสรร ภาควิชา/หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ 1.งบอุดหนุนจัดสรรสำหรับ ภาควิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน ภาควิชา/ หน่วยงานเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน/นอก ประเทศ ภาควิชา หน่วยงบประมาณจะออกใบจองงบประมาณ ตามบันทึกที่งานนโยบายและแผนฯ นำเสนอ ขออนุมัติงบจัดสรร และจัดส่งใบจอง งบประมาณให้กับภาควิชา เริ่มวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 หน่วยงาน (อัตรา 750 บาท/คน/ปี) หน่วยงานจะต้องจัดทำบันทึกพร้อมแนบ รายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณ ออกใบจองงบ ส่งกลับหน่วยงาน การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554

9 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 9 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/ หน่วยงาน ประเภท ต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ ดำเนินการ 2. งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ งาน (HA) คำนวณโดยคูณ อัตรา 750 บาท/คน/ปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพงาน ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำบันทึกพร้อมแนบรายชื่อบุคลากร -> ส่งสารบรรณคณะฯ -> ส่งฝ่ายทรัพยากรฯ เพื่อตรวจสอบ รายชื่อ และนำเสนออนุมัติ -> หน่วยงบประมาณออกใบจองงบ ส่งกลับหน่วยงาน การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 หน่วยงบประมาณ งานคลัง Tel. 7670-1 ต่อ 116, 119 คุณชุติญา, คุณธนนันท์

10 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 10 ขอให้ท่านจัดทำบันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุน ทั้ง 2 ประเภทในฉบับเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อโดยสรุปจำนวนบุคลากรส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล สรุป เฉพาะ หน่วยงาน สรุป เฉพาะ หน่วยงาน ที่ต้องการขอใช้ เงินอุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน และ เงินอุดหนุนจัดสรรพัฒนาคุณภาพ (HA) หน่วยงบประมาณ งานคลัง Tel. 7670-1 ต่อ 116, 119 คุณชุติญา, คุณธนนันท์ การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554

11 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 11 ตัวอย่าง

12 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 12 เงินอุดหนุนจัดสรรภาควิชา/ หน่วยงาน ประเภทต่างๆ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการ ดำเนินการ 3. งบอุดหนุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดภาควิชา/หน่วยงาน รอรับใบจองงบประมาณ จากหน่วยงบประมาณเริ่มวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 4. งบอุดหนุนจัดสรรประกันสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในภาควิชา ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและประชุม วิชาการ รวมทั้งค่ารับรองพิธีการของ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ไม่อนุญาต * ไม่อนุญาต ให้นำงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร มาจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554 การจัดส่งใบจองงบประมาณ ปี 2554

13 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ ฯ ปี 2551 หมวด 7 การเบิกเงิน ข้อ 32 เรื่องการเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าพัสดุ ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้สอยให้ส่งหลักฐาน การเบิกจ่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หลักฐานการตรวจรับพัสดุ หลักฐานการปฎิบัติงาน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน กรณีที่ไม่สามารถเบิกได้ภายใน 30 วัน ให้ผู้ขอเบิกแจ้งเหตุผลที่ส่ง เบิกล่าช้าโดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย 3. แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554

14 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 14 http://www.si.mahidol.ac.th/ bacx/Download/BG_Form การ Download เอกสารประกอบการชี้แจง

15 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 15 โปรดติดตาม... โครงการควบคุมและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ปี 2554 งบประมาณบริหารสื่อ งบประมาณบริหารสื่อ โครงการ COP “ ชุมชนคนใช้งบฯ ” KM BG Get Gang โครงการ COP “ ชุมชนคนใช้งบฯ ” KM BG Get Gang โครงการ Budget Online ติดตามงบประมาณผ่าน Web โครงการ Budget Online ติดตามงบประมาณผ่าน Web โครงการ BG E-learning ไขปัญหาคาใจ สไตล์งบประมาณ โครงการ BG E-learning ไขปัญหาคาใจ สไตล์งบประมาณ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/253

16 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 16 http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/253

17 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 17 ผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณของคณะฯ อัตราการใช้ งบประมาณ เกินค่าเป้าหมาย 94 % ติดต่อกันสองปีต่อเนื่อง โดย Benchmark กับกรมบัญชีกลาง KPI (F2) Budget Effectiveness สูตร Target % 1. อัตราการใช้ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ไป *100/ งบประมาณรวม 94 2. อัตราการก่อ หนี้ผูกพันของ งบลงทุน สถานะงบลงทุนขั้นก่อ หนี้ผูกพันได้ *100/ งบ ลงทุนรวม 100 Q3/2553

18 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วงเวลาสิ้นปีงบประมาณ 2553 คุณนันทนัช ช่างเรือนกุล 7670 18


ดาวน์โหลด ppt แผนการใช้จ่ายและยกยอดข้าม ปีงบประมาณ 2553 หน่วยงบประมาณร่วมกับงานคลังเพื่อขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน เนื่องจากใกล้ปิดปีงบประมาณ 2553 วันที่ 6 - 8 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google