งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2557
ณ ห้อง SC อาคารคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556

2 การขอให้งานพัสดุ 1 ดำเนินการประกาศ
แบบฟอร์มขอให้งานพัสดุ 1 ดำเนินการประกาศ สำเนาเอกสารงบประมาณ สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงราคากลาง ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

3 การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ขอให้งานพัสดุดำเนินการประกาศ

4 1 3 2

5 การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ขอให้งานพัสดุดำเนินการประกาศ
ผู้ลงนาม กรณีไม่เกิน 800,000 บาท กรณีเกิน 800,000 บาท ตามข้อ 1 หัวหน้าภาควิชา เลขานุคการคณะ ตามข้อ 2 - เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน - เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน แต่ให้ผ่านผู้อำนวยการ หรือคณบดี ตามข้อ 3 คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย - รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อธิการบดี

6 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมัน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) /ว 462 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2555 การจัดซื้อจากสถานีน้ำมันที่ให้เครดิต การจัดซื้อจากสถานีน้ำมันที่ไม่ให้เครดิต 1. จนท.พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบ ข้อ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 1. จนท.พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบ ข้อ 27 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 2. ผู้มีอำนาจ ลงนามใบสั่งจ่ายน้ำมัน 2. ผู้จัดซื้อเขียนข้อความ พร้อมลงชื่อและส่งมอบเอกสาร ให้กับ จนท.พัสดุ โดยถือว่าเป็นหลักฐานการตรวจรับ 3. จนท.พัสดุส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ำมันให้กับผู้จัดซื้อ 3. จนทพัสดุ บันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมัน 4. ผู้จัดซื้อเขียนข้อความ พร้อมลงชื่อและส่งมอบเอกสาร 5. จนทพัสดุ บันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมัน กรณีซื้อมาสำรองควรทำทะเบียนคุมการจ่ายน้ำมัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

7

8 การสมัครเข้าใช้งานในระบบ e-GP

9 การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
หนังสือ กค 0421/ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ทุกเงิน ยกเว้น การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท , การจ่ายเงินสด, การจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา, การจัดซื้อน้ำมัน ให้แนบข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพร้อมการเบิกจ่าย ทุกครั้ง และแนบข้อมูลของผู้ค้า ด้วยทุกครั้ง

10 การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
เมื่อมีการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา/e-Auction ให้บันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอนทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ที่ดำเนินการ เช่น กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 1 ก็จะต้องบันทึกข้อมูลในวันที่ 1 กรณีที่มีการส่งของแล้ว จะต้องเข้าไปดำเนินการบริหารสัญญาในระบบ e-GP ด้วย

11 การตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายตามประกาศ ป.ป.ช.
ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีรายชื่อใน black list ของ ป.ป.ช. หรือไม่ - - เลือก หรือเข้าจากหน้าเว็บของงานพัสดุ ก็ได้ ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงทะเบียนแล้วหรือไม่ -

12 แจ้งเพื่อทราบ การบันทึกข้อมูลย้อนหลังใน 3 มิติ ขอให้ดำเนินการลงเป็นปัจจุบัน จะได้ไม่มีปัญหาหากมีการปิดงวดบัญชีจะได้ หากต้องการจะบันทึกรายการในระบบบัญชี 3 มิติย้อนหลัง จะต้องมีการจัดทำเอกสารนอกระบบที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ แนบบันทึกข้อความด้วยทุกครั้ง ไม่ต้องแนบเอกสาร NUDB ประกอบการเบิก

13 ไม่ต้องแนบเอกสารข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ NUDB ประกอบการเบิกจ่าย
**ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google