งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้อง SC1-201 อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้อง SC1-201 อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้อง SC1-201 อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556

2  แบบฟอร์มขอให้งานพัสดุ 1 ดำเนินการประกาศ  สำเนาเอกสารงบประมาณ  สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตารางแสดงราคากลาง ตามที่ ป. ป. ช. กำหนด การขอให้งานพัสดุ 1 ดำเนินการ ประกาศ

3 การลงลายมือชื่อใน แบบฟอร์ม ขอให้งานพัสดุดำเนินการ ประกาศ

4 1 2 3

5 ผู้ลงนามกรณีไม่เกิน 800,000 บาท กรณีเกิน 800,000 บาท ตามข้อ 1- หัวหน้าภาควิชา - เลขานุคการคณะ - หัวหน้าภาควิชา - เลขานุคการคณะ ตามข้อ 2- เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน - เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน แต่ให้ผ่าน ผู้อำนวยการ หรือคณบดี ตามข้อ 3- คณบดี - ผู้อำนวยการสำนัก - ผู้อำนวยการวิทยาลัย - รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / อธิการบดี

6 แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมัน การจัดซื้อจากสถานีน้ำมันที่ให้เครดิตการจัดซื้อจากสถานีน้ำมันที่ไม่ให้เครดิต 1. จนท. พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบ ข้อ 27 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 1. จนท. พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบ ข้อ 27 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 2. ผู้มีอำนาจ ลงนามใบสั่งจ่ายน้ำมัน 2. ผู้จัดซื้อเขียนข้อความ พร้อมลงชื่อและส่งมอบเอกสาร ให้กับ จนท. พัสดุ โดยถือว่าเป็นหลักฐานการตรวจรับ 3. จนท. พัสดุส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ำมันให้กับผู้จัดซื้อ 3. จนทพัสดุ บันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมัน 4. ผู้จัดซื้อเขียนข้อความ พร้อมลงชื่อและส่งมอบเอกสาร ให้กับ จนท. พัสดุ โดยถือว่าเป็นหลักฐานการตรวจรับ 5. จนทพัสดุ บันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมัน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ( กวพ ) 0421.3/ ว 462 ลงวันที่ 24 พ. ย. 2555 กรณีซื้อมาสำรองควรทำทะเบียนคุมการจ่ายน้ำมัน เพื่อ สะดวกต่อการตรวจสอบ

7

8 การสมัครเข้าใช้งาน ในระบบ e-GP

9  บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ทุก เงิน ยกเว้น การจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มี วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท, การ จ่ายเงินสด, การจ้างเหมาบริการ จากบุคคลธรรมดา, การจัดซื้อ น้ำมัน  ให้แนบข้อมูลสาระสำคัญใน สัญญาพร้อมการเบิกจ่าย ทุก ครั้ง และแนบข้อมูลของผู้ค้า ด้วยทุกครั้ง การบันทึกข้อมูลในระบบ e- GP  หนังสือ กค 0421/ ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 หนังสือ กค 0421/ ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

10  เมื่อมีการเปิดซองสอบราคา / ประกวดราคา /e-Auction ให้บันทึก ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนทันทีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ที่ ดำเนินการ เช่น กรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาในวันที่ 1 ก็จะต้องบันทึก ข้อมูลในวันที่ 1  กรณีที่มีการส่งของแล้ว จะต้องเข้า ไปดำเนินการบริหารสัญญาใน ระบบ e-GP ด้วย การบันทึกข้อมูลในระบบ e- GP

11  ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มีรายชื่อใน black list ของ ป. ป. ช. หรือไม่ - http://www.nacc.go.thhttp://www.nacc.go.th - เลือก การตรวจสอบข้อมูลของผู้ขาย ตามประกาศ ป. ป. ช.  ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ลงทะเบียนแล้ว หรือไม่ - http://www.gprocurement.go.thhttp://www.gprocurement.go.th หรือเข้าจาก หน้าเว็บของ งานพัสดุ ก็ ได้

12  การบันทึกข้อมูลย้อนหลังใน 3 มิติ ขอให้ ดำเนินการลงเป็นปัจจุบัน จะได้ไม่มีปัญหา หากมีการปิดงวดบัญชีจะได้  หากต้องการจะบันทึกรายการในระบบบัญชี 3 มิติย้อนหลัง จะต้องมีการจัดทำเอกสาร นอกระบบที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ แนบบันทึกข้อความด้วยทุกครั้ง  ไม่ต้องแนบเอกสาร NUDB ประกอบการ เบิก แจ้งเพื่อทราบ

13  ไม่ต้องแนบเอกสารข้อมูลครุภัณฑ์ ในระบบ NUDB ประกอบการ เบิกจ่าย ** ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้อง SC1-201 อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google