งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2 การเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน
การเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน

3 ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน แผนผังการดำเนินการ

4 ตัวอย่าง

5 การขออนุมัติดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ
การขออนุมัติดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ

6 แผนผังการดำเนินการ

7 ส่วนประกอบของตัวโครงการ
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ วิธีดำเนินการ แผนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินผล

8 การขออนุมัติปรับและ เปลี่ยนแปลงโครงการ
การขออนุมัติปรับและ เปลี่ยนแปลงโครงการ

9 แผนผังการดำเนินการ

10 การส่งสรุปโครงการ

11 การสรุปโครงการ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ วิธีดำเนินการ แผนการดำเนินการ ผลที่ได้รับ การประเมินผล

12 การสรุปโครงการ (ต่อ) 15. ภาคผนวก - ภาพกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม - เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ - เอกสารการขอใช้รถ (ถ้ามี) - เอกสารการขออนุมัตินำนิสิตออกนอกสถานที่ (ถ้ามี) - เอกสารการขอใช้สถานที่ (ถ้ามี) ฯลฯ

13 ตัวอย่างแบบประเมิน

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google