งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ. การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ. การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ

2 การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน

3 2. งาน ธุรการ คณะฯ 3. งาน นโยบาย และแผน 4. อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ 5. งาน นโยบาย และแผน 1. หัวหน้า โครงการ แผนผังการ ดำเนินการ ผ่านหัวหน้า หน่วยงาน

4 ตัวอย่าง

5 การขออนุมัติ ดำเนินการ ตาม แผนปฏิบัติการ การขออนุมัติ ดำเนินการ ตาม แผนปฏิบัติการ

6 2. งาน ธุรการ คณะฯ 3. งาน นโยบาย และแผน 4. คณบดี พิจารณา อนุมัติ 5. งาน นโยบาย และแผน 1. หัวหน้า โครงการ แผนผังการ ดำเนินการ

7 ส่วนประกอบ ของตัวโครงการ  รหัสโครงการ  ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ โครงการ  หลักการและ เหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและ ตัวบ่งชี้  ระยะเวลา ดำเนินงาน  สถานที่จัดงาน  ผู้เข้าร่วม โครงการ  งบประมาณ  วิธีดำเนินการ  แผนการ ดำเนินการ  ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  การประเมินผล

8 การขออนุมัติ ปรับและ เปลี่ยนแปลง โครงการ การขออนุมัติ ปรับและ เปลี่ยนแปลง โครงการ

9 2. งาน ธุรการ คณะฯ 3. งาน นโยบาย และแผน 4. คณบดี พิจารณา อนุมัติ 5. งาน นโยบาย และแผน 1. หัวหน้า โครงการ แผนผังการ ดำเนินการ

10 การส่ง สรุป โครงการ การส่ง สรุป โครงการ

11 การสรุป โครงการ  รหัสโครงการ  ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ โครงการ  หลักการและ เหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและ ตัวบ่งชี้  ระยะเวลา ดำเนินงาน  สถานที่จัดงาน  ผู้เข้าร่วม โครงการ  งบประมาณ  วิธีดำเนินการ  แผนการ ดำเนินการ  ผลที่ได้รับ  การประเมินผล

12 การสรุปโครงการ ( ต่อ ) 15. ภาคผนวก - ภาพกิจกรรม - เอกสารประกอบการขออนุมัติ โครงการ - เอกสารประกอบการเบิกจ่าย งบประมาณของโครงการ - เอกสารการขอใช้รถ ( ถ้ามี ) - เอกสารการขออนุมัตินำนิสิต ออกนอกสถานที่ ( ถ้ามี ) - เอกสารการขอใช้สถานที่ ( ถ้ามี ) ฯลฯ

13 ตัวอย่างแบบ ประเมิน

14 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ. การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน การเสนอ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google