งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)

2 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ ออมทรัพย์ ประจำ ระยะสั้น ระยะยาว กองทุนส่วนบุคคล

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ส่วนกลาง ) รายรับ ปี 2553( กองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552( ก่อนปรับปรุง ) หน่วย : ล้านบาท 100% 20.18% % 100% 17.95% รับรู้ทรัพย์สินจาก การบริจาค ดอกเบี้ย 1.52 ล้านบาท หอพัก ล้านบาท สถานที่ 1.29 ล้านบาท อื่นๆ 0.08 ล้านบาท 100% 46.80% โ โครงการวิจัย ล้านบาท สกอ ล้านบาท โครงการผลิตแพทย์ ล้านบาท

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ส่วนกลาง ) รายจ่าย ปี 2553( กองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552( ก่อนปรับปรุง ) หน่วย : ล้านบาท 100 % 23.67% 15.42% 18.42% 14.40% % % % 100%

5 ประเภทสินทรัพย์ 5,757,582, บาท ประเภทหนี้สิน 626,312, บาท ประเภทส่วนของทุน 5,131,269, บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ส่วนกลาง ) สถานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้ (3.42%) ลูกหนี้บุคลากร 1.44% ลูกหนี้นักศึกษา 57.43% ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 10.96% เงินสำรองจ่าย 1.41% ลูกหนี้วิสาหกิจ 2.73% ลูกหนี้อื่น 12.78% ลูกหนี้บริหารฯ 13.25% เงินลงทุนระยะยาว (6.89%) พันธบัตร / หุ้นกู้ 65.07%( อัตราดอกเบี้ย %) วิสาหกิจ 34.93% เจ้าหนี้ (15.43%) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดา 0.73% เจ้าหนี้การค้า 43.20% เจ้าหนี้ทุนการศึกษา 4.96% เจ้าหนี้นักศึกษา 0.69% เจ้าหนี้อื่น 50.42% หนี้สินอื่นๆ (54.50%) เงินมัดจำรับ 15.06% รายได้บริจาครอการรับรู้ 84.94%

6 ประเภทค่าใช้จ่าย 364,272, บาท ประเภทรายได้ 974,466, บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ส่วนกลาง ) ผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ( รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 610,193, บาท ) รายได้เงินอุดหนุน (78.79%) ดำเนินการ 85.90% วิชาการ 0.39% วิจัย 3.77% ทำนุบำรุง 0.03% ลงทุน 9.91% รายได้จากการศึกษา (7.54%) ค่าลงทะเบียน 94.64% ค่าบำรุง 5.36% รายได้จากทรัพย์สิน มทส (1.88%) ดอกเบี้ยรับ 8.30% หอพัก 84.28% สถานที่ 7.42% เงินอุดหนุนภายนอก (10.77%) โครงการวิจัย ภายนอก 58.09% สกอ 30.60% ODOD11.31% ค่าใช้สอย (13.21%) ค่าจ้างเหมา 50.09% ซ่อมแซม 12.40% ค่าใช้จ่ายเดินทาง 4.30% กิจกรรมนักศึกษา 16.80% อื่นๆ 16.41% ค่าวัสดุ (3.39%) การศึกษา 42.20% สิ้นเปลือง 7.70% ห้องสมุด 4.48% น้ำมันเชื้อเพลิง 13.79% วัสดุคอมพิวเตอร์ 3.28% อื่นๆ 28.55%


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google