งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR วันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา งานทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR วันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา งานทรัพยากรบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR วันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา งานทรัพยากรบุคคล

2 เหตุการณ์แนวปฏิบัติ เมื่อประสงค์ จะลาออกจาก งาน 1. เขียนหนังสือขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่ขอลาออก 2. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาเสนอความเห็น ( เห็นสมควร อนุญาต หรือยับยั้งเพื่อประโยชน์ของส่วนงานซึ่งการยับยั้งได้ ไม่เกิน 90 วัน และยับยั้งได้ครั้งเดียว และต้องพิจารณา ตามลำดับชั้นระยะเวลารวมไม่เกิน 7 วัน เช่น หัวหน้าคลินิก / หัวหน้าหน่วย ผุ้ควบคุมคลินิก / หัวหน้า งาน รองคณบดีที่กำกับดูแล )

3 ** กรณีลูกจ้างฯ / พนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือ ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงวันที่ขอลาออก ให้ผู้นั้นแจ้งความประสงค์ ลาออกที่งานทรัพยากรบุคคล โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ตามปกติ ** เหตุการณ์แนวปฏิบัติ เมื่อประสงค์ จะลาออก จากงาน 3. ส่งหนังสือขอลาออกที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดเสนอความเห็นต่อ คณบดีแล้วให้สารบรรณรับเรื่อง เพื่อส่งให้งานทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ 4. งานทรัพยากรบุคลลรับเรื่องตรวจสอบความถูกต้อง เสนอคณบดีพิจารณาอนุญาต หรือยับยั้งการลาออก **

4 เหตุการณ์แนวปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อ ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงาน มหาวิทยาลัย ขาดงาน 1. เมื่อขาดงานครบกำหนด 5 วัน ให้ผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น ของบุคลากรที่ขาดงานมีหนังสือติดตามไปยัง ภูมิลำเนาโดย ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือมอบหมาย บุคคล ในหน่วยติดตามและรายงานเป็นหนังสือ 2. ตามข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานไปยัง งานทรัพยากรบุคคลด้วย เพื่อระงับการจ่าย เงินเดือน

5 เหตุการณ์แนวปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อ ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงาน มหาวิทยาลัยขาด งาน 3. เมื่อขาดงานครบกำหนด 7 วัน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ของบุคลากรที่ขาดงานมีหนังสือติดตามไปยังภูมิลำเนา อีกครั้งหนึ่งโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือมอบหมายบุคคลในหน่วยติดตามและรายงานเป็น หนังสือ 4. ตามข้อ 3 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานไปยัง งานกฎหมายพร้อมหลักฐานคือหลักฐานการลงลายมือชื่อ ปฏิบัติงาน หนังสือติดตามตัวหรือรายงานการติดตามตัว ตามข้อ 1 และข้อ 3

6 ชี้แจงการทำงานของระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน Payroll Management เดิมงานคลังปัจจุบัน งานทรัพยากร บุคคล

7 การเปลี่ยนแปลง Slip เงินเดือน

8 รูปแบบแสดงรายการ Slip เงินเดือน

9 ประเภทเงินได้ เงินเดือนและค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งไม่มีวาระ เช่น วิชาชีพ / วิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ / ผู้เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าตอบแทนไม่มีวาระเงินเพิ่มค่าครองชีพ พ. ต. ส. ( เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ) ด้านสาธารณสุข )

10 ประเภทเงินหัก เงินหักตามกฏหมาย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / กบข. / ประกันสังคม / กสจ. / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( มหิดล ) สหกรณ์ออมทรัพย์ ม. มหิดล สหกรณ์ออมทรัพย์คณะฯค่าสมาชิกสโมสรค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินกู้ ธนาคาร เช่น อาคารสงเคราะห์ / ออมสิน สมาชิก ชพค.

11 ผลกระทบสิทธิประโยชน์ของบุคลากร รายการลดหย่อนภาษี ( ลย.01) บุคลากร ควรประมาณการรายการลดหย่อนภาษีตาม สิทธิ ( แบบฟอร์ม ลย.01) ให้ครบถ้วน เพื่อนำมาคำณวน รายได้พึง ประเมิน โดยระบบจะคำณวนหลักเกณฑ์ และ อัตราของ กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และลดภาระ รายจ่ายต่างๆ บุคลากร ควรประมาณการรายการลดหย่อนภาษีตาม สิทธิ ( แบบฟอร์ม ลย.01) ให้ครบถ้วน เพื่อนำมาคำณวน รายได้พึง ประเมิน โดยระบบจะคำณวนหลักเกณฑ์ และ อัตราของ กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และลดภาระ รายจ่ายต่างๆ

12 กำหนดวันรับสลิปเงินเดือน ประจำปี 2554 กำหนดวันรับสลิปเงินเดือน ประจำปี 2554 1. มกราคม >>> วันอังคารที่ 24 มกราคม 2554 2. กุมภาพันธ์ >>> วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 3. มีนาคม >>> วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 4. เมษายน >>> วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 5. พฤษภาคม >>> วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 6. มิถุนายน >>> วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

13 กำหนดวันรับสลิปเงินเดือน ประจำปี 2554 กำหนดวันรับสลิปเงินเดือน ประจำปี 2554 7. กรกฎาคม >>> วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 8. สิงหาคม >>> วันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2554 9. กันยายน >>> วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 10. ตุลาคม >>> วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 11. พฤศจิกายน >>> วันพฤหัสที่ 24 พฤศจิกายน 2554 12. ธันวาคม >>> วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554

14


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ MU-ERP-HR วันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา งานทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google