งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง แบบ กำหนดงวด ของระบบ KKUFMIS โดย ทีมผู้ดูแล ระบบ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น 11/03/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง แบบ กำหนดงวด ของระบบ KKUFMIS โดย ทีมผู้ดูแล ระบบ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น 11/03/2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง แบบ กำหนดงวด ของระบบ KKUFMIS โดย ทีมผู้ดูแล ระบบ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น 11/03/2551

2 ขั้นตอนการทำจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อ ขอจ้าง • บันทึกผูกพัน + อนุมัติ ผูกพัน • อนุมัติรายงาน ขอซื้อขอจ้าง • ข้อตกลง, สัญญา ( ถ้ามี ) • ตรวจรับ • ส่งเบิกจ่ายเงิน พัสดุ การเงิน •Create by sarit 11/03/2008

3 จัดทำการจัดซื้อจัด จ้าง ( ใบ PR) ตรวจดูยอดเงิน คงเหลือที่จะทำ จัดซื้อจัดจ้าง ( ใบ PR) กำหนดรายการสินค้า บนใบ PR โดยเลือก กรณีกำหนดงวด ป้อนข้อมูล ข้อตกลง หรือ สัญญา ดีงข้อมูลรายการจากใบ PR คลิกเลือกทีละรายการเพื่อใส่ รายละเอียดของงวด ตรวจรับตามงวดที่ กำหนด

4 จัดทำการจัดซื้อจัด จ้าง ( ใบ PR) กำหนดงวดและกำหนด เงินของงวด ระบุจำนวนเงิน = จำนวนเงิน ทั้งหมด / จำนวนงวด บันทึกรายการตาม กรณี ระบุจำนวนงวด, หน่วยนับ นับเป็น เดือน หรือ งวด กำหนด วงเงิน ตรวจดูยอดเงิน คงเหลือที่จะทำ จัดซื้อจัดจ้าง ( ใบ PR) การกำหนดรายการสินค้า บนใบ PR เลือกกำหนด งวด 2 กรณี คือ กรณีงวดเท่ากันทุกงวด กรณีงวดไม่เท่ากันทุก งวด กดปุ่มบันทึกบนใบ PR ก่อนทำการ เลือกป้อนกรรมการ, และป้อนผู้ขาย / ผู้จ้าง เพื่อได้เลข PR ป้อนข้อมูลที่ผู้ขาย / ผู้จ้าง เลือก ข้อตกลง หรือ สัญญา ดีงข้อมูลจากใบ PR ดูให้ ครบรายการที่ต้องการทำ จัดซื้อ / จัดจ้างแบบกำหนด งวด กดปุ่มบันทึกที่หน้าจอ ผู้ขาย / ผู้จ้าง กดปุ่มบันทึกบนใบ PR หลังการ กำหนดกรรมการ, และป้อนผู้ขาย / ผู้ จ้าง เพื่อบันทึกข้อมูลรายการบนใบ PR

5 วัตถุประสงค์ : เพื่อดูเงินตามแผนงาน โครงการที่ต้องการใช้เงินว่า มีเงินเหลือให้ใช้ได้เท่าไร ก่อนจะทำการจัดซื้อ / จัดจ้าง

6

7

8 กรณีกำหนดงวด ที่ต้องทำจัดซื้อ จัดจ้าง ( ใบ PR) มีงวดเท่ากันทุก งวด ระบุจำนวนเงิน = จำนวนเงินทั้งหมด / จำนวนงวด บันทึกรายการ 1 รายการ ระบุจำนวนงวดที่ ต้องการ ระบุหน่วยนับเป็น เดือน หรือ งวด เช่น วงเงิน 400,000 บาท มีงวด 4 งวดๆละ 100,000 บาท มีงวดไม่เท่ากันทุก งวด รายการที่งวดเท่ากันใส่ จำนวนเงิน = จำนวนเงินรวม เฉพาะเท่ากัน / จำนวนงวด รายการที่งวดไม่เท่ากันระบุ จำนวนเงินที่เหลือ ( มักจะเป็นงวดสุดท้าย ) บันทึกรายการ 2 รายการ ระบุจำนวนงวดที่ต้องการตามจำนวน งวดในแต่ละรายการ ระบุหน่วยนับเป็น เดือน หรือ งวด เช่น วงเงิน 500,000 บาท มีงวด 4 งวด โดย 3 งวดแรกงวดละ 100,000 บาท งวดที่ 4 เป็นเงิน 200,000 บาท กรณีงวด เท่ากันทุก งวด กรณีงวดไม่ เท่ากันทุกงวด

9 ขั้นตอนนี้กำหนดเพียง ครั้งเดียวเมื่อต้นงบประมาณใหม่ เพื่อ สร้างเลขเอกสารของใบ PR

10

11

12

13

14

15

16

17 2. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้เลข PR 3. คลิกปุ่ม กรรมการบันทึก ชื่อ 1. ดับเบิ้ลคลิก ใส่ รายการที่ 1 จำนวนใส่ 4, ราคา 100,000 หน่วย นับใส่ เดือน

18 3. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้เลข PR 4. คลิกปุ่ม กรรมการบันทึก ชื่อ 2. ดับเบิ้ลคลิก เพิ่ม รายการที่ 2 จำนวนใส่ 1, ราคา 200,000 หน่วย นับใส่ เดือน 1. ดับเบิ้ลคลิก ใส่ รายการที่ 1 จำนวนใส่ 4, ราคา 100,000 หน่วย นับใส่ เดือน

19 คลิกปุ่ม บันทึก จะกลับไปหน้าใบ PR

20 คลิกปุ่ม กำหนด ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

21

22 คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อออกจากการ ทำใบ PR

23 ทำข้อตกลง หรือ สัญญา โดยดึง รายการงวดจากใบ PR ดูและป้อน รายละเอียดถ้ามี ในแต่ละงวดต้อง ระบุจำนวนเงิน ของงวดนั้น และวันเริ่มต้น วันสุดท้ายของงวด นั้นๆ ให้ถูกต้อง และครบตามจำนวนงวดของ รายการนั้นๆ ป้อนกำหนดงวดตามที่ ระบุไว้ในช่อง จำนวน จากใบ PR หมายเหตุ ถ้ามีหลายรายการ ต้อง ใส่งวดให้ครบตามจำนวนงวดที่ระบุ ตามรายการนั้นๆ ป้อนข้อมูล หลัก กรณีทำ ข้อตกลง กรณีทำ สัญญา

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 ดึงรายการสินค้า จากใบ PR เลือก งวดที่ต้องการตรวจ รับ ทำการตรวจรับเฉพาะ งวดที่ต้องการ หมายเหตุ ถ้าเป็นงวดสุดท้ายจะ แสดงบรรทัดของ งวดที่มีจำนวนเงิน เหลือเพียง 1 บรรทัดเท่านั้น เลือกใบ PR ที่ ต้องการตรวจรับ กรณีงวด สุดท้าย กรณีงวด อื่นๆ

45

46

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง แบบ กำหนดงวด ของระบบ KKUFMIS โดย ทีมผู้ดูแล ระบบ มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น 11/03/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google