งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย และการเตรียม ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ผศ. ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย และการเตรียม ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ผศ. ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย และการเตรียม ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ผศ. ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

2 นโยบายด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัย การวิจัยพื้นฐาน เป็นฐานนำไปสู่การวิจัย ประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิผล สร้างความสามารถในการ พึ่งพาตนเองด้านความรู้ของ ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ในระยะยาว การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรม สมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญา มากกว่าทุนแรงงานหรือทุน วัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรและการ ฟื้นฟู และการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบ บริการด้านสาธารณสุข

3 แหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย นักวิจัย งบประมาณ รายได้ มหาวิทยาลัย งบประมา ณแผ่นดิน ทุนภายนอก ผลงานวิจั ย และ ตัวชี้วัด โครงการ

4 งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับการอุดหนุนทุนวิจัย ดังนี้ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ. ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เงินอุดหนุนการวิจัย คุณสมบัติ หลักเกณพ์การขอรับเงิน อุดหนุนการวิจัย และการทำสัญญา อัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยของ มหาวิทยาลัย

5 งบประมาณการอุดหนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยได้กำหนดงบประมาณในการอุดหนุน ตาม กลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่เกิน 180,000 บาท / โครงการ กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ไม่เกิน 150,000 บาท / โครงการ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 80,000 บาท / โครงการ

6 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุน การวิจัย เป็นบุคลากรสายวิชาการ ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการที่กำลัง ดำเนินการอยู่ไม่เกิน 1 โครงการ ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากการละทิ้ง โครงการวิจัย และ / หรือผิดสัญญารับทุนวิจัย ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ

7 การจัดเตรียมและพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัย จัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัย ขอรับรองจริยธรรม การวิจัย ( กรณีที่ เกี่ยวข้อง ) กรอกข้อเสนอ โครงการวิจัยใน “ ระบบบริหาร โครงการวิจัย ” นักวิจัย ตรวจสอบความถูก ต้อง / ครบถ้วนของ เอกสาร และการ กรอกข้อเสนอ โครงการวิจัยใน ” ระบบบริหาร โครงการวิจัย ” เสนอคณะกรรมการ วิจัยคณะเสนอ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงาน วิจัย ตรวจสอบความถูก ต้อง / ครบถ้วนของ เอกสาร และกรอก ข้อเสนอโครงการ ในระบบ ทาบทามและส่ง ข้อเสนอ โครงการวิจัยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ประเมินข้อเสนอ โครงการวิจัย ส่งผลประเมินให้ นักวิจัยพิจารณา ปรับแก้ นำข้อมูลเข้าที่ ประชุม คณะกรรมการวิจัย เพื่ออนุมัติจัดทำ สัญญา กอง บริหาร การวิจัย

8 การตั้งงบประมาณการดำเนินงานโครงการวิจัย นักวิจัยสามารถตั้งงบประมาณการดำเนินงานใน 3 หมวด และแบ่ง การเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ งบประมาณ หมวด ค่าตอบแทน หมวด ค่า ใช้สอย หมวด ค่า วัสดุ งวด ที่ 1 : 40 งวด ที่ 2 : 40 งวด ที่ 1 : 20 10 0%

9 การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม ครั้งที่ 3 เดือน เมษายน ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม

10 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย นักวิจัยทำเอกสารการ เบิกเงิน - ผ่านผู้บริหารคณะ - ผู้ประสานงานคณะ แล้วจัดส่งมายังกอง บริหารการวิจัย กองบริหารการ วิจัย ดำเนินการ ตรวจสอบ / คุม ยอดและนำเสนอ ผู้บริหารอนุมัติ โดยประมาณ 5 วัน ผู้ประสานงาน วิจัย / การเงินคณะ / นักวิจัย มารับเช็คที่กอง บริหารการวิจัย กองคลังดำเนินการ เบิกจ่าย โดยประมาณ 15 วัน กองบริหารการวิจัย ไปรับเช็คที่กอง คลัง แล้วตัดจ่ายใน ระบบบริหาร โครงการวิจัย พร้อมแจ้งคณะมา รับเช็ค โดยประมาณ 1-2 วัน

11 การรายงานความก้าวหน้า รายงาน ฉบับสมบูรณ์ และตัวชี้วัด ประเภทกำหนดส่งรายการเอกสาร รายงาน ความก้าวหน้า 6 เดือน นับจากวันเริ่ม สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวด 2 รายงานความก้าวหน้า 2 ฉบับ รายงานการเงิน สำเนาสัญญา ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตร ประชาชน รายงานฉบับ สมบูรณ์ 12 เดือน นับจากวันเริ่ม สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ และเบิกเงินงวด 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2 ฉบับ รายงานการเงิน สำเนาสัญญา ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตร ประชาชน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย และการเตรียม ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ผศ. ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ ผู้ช่วยอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google