งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรร หาผู้รับจ้าง หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง หน่วย ธุรการ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและ อาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรร หาผู้รับจ้าง หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง หน่วย ธุรการ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและ อาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรร หาผู้รับจ้าง หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง หน่วย ธุรการ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและ อาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล

2 วัตถุประสงค์คุณภาพ การ จัดซื้อ - จัดจ้าง  วัตถุประสงค์คุณภาพของ การจัดทำรายงาน ขอซื้อ / ขอจ้าง โดยมี เป้าหมาย KPI 80 % ขอซื้อ / ขอจ้าง โดยมี เป้าหมาย KPI 80 % ของการจัดทำรายงานขอ ซื้อ / ขอจ้าง ของการจัดทำรายงานขอ ซื้อ / ขอจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

3 ขอบเขตงาน ① การจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง ② การของบประมาณสำหรับงานซ่อมแซม ③ การวางแผนการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามงบประมาณประจำปี ④ การคัดเลือกและสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบ พัสดุ ⑤ การจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ⑥ การจัดทำรายงานขอซื้อ - ขอจ้างโดยวิธี เร่งด่วน ⑦ การวางฎีกา

4 สรุปผลงาน เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเอกสารที่จะนำมาจัดทำ รายงานขอซื้อ - ขอจ้าง โดยเอกสารที่จะนำมาจัดทำ รายงานขอซื้อ - ขอจ้าง ต้องได้รับอนุมัติในหลักการก่อน ดำเนินการ ต้องได้รับอนุมัติในหลักการก่อน ดำเนินการ  รายงานขอซื้อ – ขอจ้าง ( PR ) รับงานเข้า ทั้งหมด 560 เรื่อง - งานสัญญา ทั้งหมด 88 เรื่อง - ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง (PO) ทั้งหมด 452 เรื่อง

5 KPI ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

6 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข - เอกสารประกอบเรื่องอนุมัติไม่ ครบถ้วน - ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ - ใบเสนอราคารายละเอียดไม่ ครบถ้วน - งานบางรายต้องมีการแก้ไข spec และแบบ - ได้ทำหนังสือเชิญบริษัท, ร้านค้าเข้า ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อลดความผิดพลาดและการ ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน - ชี้แจงช่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ก่อนขออนุมัติหลักการ - ผู้รับจ้างมีน้อยราย - ประชาสัมพันธ์บริษัท, ร้านค้าทาง เว็บไซด์และติดประกาศที่บอร์ดงาน ซ่อมบำรุง - หน่วยงานต่างๆสรรหาบริษัท, ร้านค้าเพิ่มเติม

7 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข - เอกสารประกอบเรื่องซื้อไม่ถูกต้อง - วัสดุบางรายการยังไม่มี Material - ในกรณีซื้อวัสดุหลายรายการไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการ - หน่วยนับวัสดุ - วัสดุเหมือนกันแต่มีชื่อเรียกแตกต่าง กัน - การซื้อวัสดุบางรายการไม่มีของตัวอย่าง - จัดประชุมชึ้แจงหน่วยงานช่างให้ทราบ แนวทางการปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องและ ดำเนินการให้สอดคล้องกัน - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( ทางบอร์ดและ ในเว็บงานซ่อมบำรุง ) - มีการจัดซื้อเครื่องมือตลอดเวลา - กำหนดแผนการจัดซื้อเครื่องมือแบบ รวบรวมทุกหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง

8 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข - ร้านค้าส่งของล่าช้าไม่ทัน ความต้องการของช่าง - ประสานงานกับร้านค้าที่เป็น คู่สัญญาโดยเร่งด่วน

9 บริษัท, ร้านค้าที่ขอขึ้น ทะเบียนใหม่ จำนวน 19 ราย บริษัท, ร้านค้า ที่ผ่านการ ประเมิน 3 ครั้ง จำนวน 9 ราย

10 คลัง 3020 คลังพัสดุ 3020 เป็นคลังงานซ่อมบำรุง ได้รับการ โอนมาจากงานพัสดุคณะ ตาม นโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2551 โดยคลังพัสดุดังกล่าวจะเป็น คลังพัสดุในการเบิกจ่ายให้กับหน่วย ช่าง รายการวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ เข้าคลังนั้น หน่วยงานต้องเป็นผู้ จัดหา เอง

11 สัญญาจะซื้อจะขาย ปี 2555 และ ปี 2556

12 แผนการพัฒนา 1. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จัดหาวัสดุที่มีอยู่ในคลัง 2. กำหนดเป้าหมายในการจ่ายวัสดุ 3. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านราคา เพื่อ เป็นแนวทางในการจัดซื้อวัสดุเข้าคลัง ครั้งต่อไป

13 Audit Comment ความคิดเห็นในการตรวจประเมิน ครั้งที่ 6 1. เป้าหมาย KPI ต่ำกว่าเป้า เร่งหา แนวทางและการแก้ไข แนวทางแก้ไข ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนขออนุมัติหลักการ 2. จำนวน PR,PO ในแต่ละเดือนยังไม่ ชัดเจน แนวทางแก้ไข มีการรายงานผลในที่ประชุมให้ทราบทุก เดือน

14 ขอบคุณค่ะ  หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง   หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง 


ดาวน์โหลด ppt การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรร หาผู้รับจ้าง หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง หน่วย ธุรการ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและ อาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google