งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท. เกณฑ์การใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช้ การเหมาจ่าย  มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ( ค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท. เกณฑ์การใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช้ การเหมาจ่าย  มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ( ค่าตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท

2 เกณฑ์การใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช้ การเหมาจ่าย  มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ( ค่าตอบแทน )  หมวดใช้จ่าย เป็นค่าใช้สอยและ วัสดุ

3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใช้ตามเกณฑ์ และอัตราของมหาวิทยาลัย  ค่าสำเนาเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท ( อ้างอิงจากเกณฑ์การวิจัย สถาบันขนาดเล็ก )  ค่าพิมพ์รายงาน หน้าละ 15 บาท  ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ สำนักงาน และ อื่นๆ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ

4  ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน หรือ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการเองได้ เป็นรายครั้ง เช่น การประมวลผล ข้อมูล การลงรหัสข้อมูล ( อ้างอิง หลักเกณฑ์จากการให้ทุนอุดหนุน การวิจัยสถาบันขนาดเล็ก มทส.)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเหตุผลความ จำเป็น และพิจารณาเป็นรายกรณี


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท. เกณฑ์การใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช้ การเหมาจ่าย  มีใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ( ค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google