งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท

2 เกณฑ์การใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช้การเหมาจ่าย
มีใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทน) หมวดใช้จ่าย เป็นค่าใช้สอยและวัสดุ

3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใช้ตามเกณฑ์และอัตราของมหาวิทยาลัย
ค่าสำเนาเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท (อ้างอิงจากเกณฑ์การวิจัยสถาบันขนาดเล็ก) ค่าพิมพ์รายงาน หน้าละ 15 บาท ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ สำนักงาน และอื่นๆ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ

4 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน หรือ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการเองได้ เป็นรายครั้ง เช่น การประมวลผลข้อมูล การลงรหัสข้อมูล (อ้างอิงหลักเกณฑ์จากการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก มทส.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเหตุผลความจำเป็น และพิจารณาเป็นรายกรณี


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google