งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่ ผู้วิจัย : นายสิทธิชัย โกเสน ตอ

2 ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อวงจร ได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องมีคนคอย ชี้แนะตลอด เมื่อได้รับคำชี้แนะและ วิธีการต่อวงจรรวมทั้งสาธิตให้ดู นักศึกษาที่ใช้ความพยายามทำก็จะทำ ได้และนักศึกษาที่ต่อวงจรเป็นประจำก็ ต่อวงจรได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ จึง เป็นข้อสังเกตุว่านักศึกษาที่ได้ฝึก ปฏิบัติต่อวงจรอยู่เสมอจะต่อได้ คนที่ ไม่มีโอกาสได้ต่อวงจรก็มักจะต่อไม่ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติต่อวงจรโฟ โต้ทรานซิสเตอร์จนสามารถต่อเองได้ เพื่อติดตามช่วยเหลือนักศึกษาห้อง ชอ.2102 ให้สามารถต่อวงจรโฟโต้ ทรานซิสเตอร์ได้ เพื่อศึกษาแนวคิดการนำวิธีการสอน แบบฝึกปฏิบัติมาใช้ในการเรียนการ สอน

4 การรวบรวมข้อมูล 1. แบบประเมินที่ใช้ในการทดสอบการต่อวงจรโฟโต้ ทรานซิสเตอร์เป็นข้อสอบมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2. ให้นักศึกษาทดลองต่อวงจรโฟโต้ทรานซิสเตอร์ โดย มีเพื่อนและครูคอยชี้แนะ จากนั้นจัดให้มีการทดสอบ ในรอบที่ 1 โดยทุกคน (30 คน ) ต้องเข้าสอบ แล้ว บันทึกผล 3. เมื่อสอบไม่ผ่านในรอบที่ 1 จะดำเนินการให้นักศึกษา ไปฝึกปฏิบัติจนมั่นใจ จากนั้นจัดให้มีการทดสอบใน รอบที่ 2 หากยังสอบไม่ผ่านจะให้นักศึกษาไปฝึก ปฏิบัติอีกครั้ง จากนั้นจัดให้มีการทดสอบในรอบที่ 3 หากไม่ผ่านรอบที่ 3 ถือว่าสอบไม่ผ่าน 4. เขียนสรุป, รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ โฟ โต้ทรานซิสเตอร์ ”

5 สรุปผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการทดสอบจนสามารถสอบผ่าน ( คิดเฉพาะคนสอบผ่าน ) เท่ากับ 1.8 ครั้ง / คน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าหากไม่เปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติแล้วมาทดสอบใหม่ นักศึกษาจะไม่สามารถสอบผ่านได้ สอบผ่านรอบแรก 8 คน คิดเป็น 26.7 เปอร์เซนต์ คะแนน เฉลี่ย 85 คะแนน สอบผ่านรอบที่ 2 14 คน คิดเป็น 46.7 เปอร์เซนต์ คะแนนเฉลี่ย 68 คะแนน สอบผ่านรอบที่ 3 3 คน คิดเป็น 10 เปอร์เซนต์ คะแนน เฉลี่ย 68.3 คะแนน สอบไม่ผ่าน 5 คน คิดเป็น 16.6 เปอร์เซนต์ คะแนน เฉลี่ย 44.8 คะแนน รวม 30 คน ทดสอบผ่านทั้งหมด 25 คน คิดเป็น 83.4 เปอร์เซนต์ ทดสอบไม่ผ่านทั้งหมด 5 คน คิดเป็น 16.6 เปอร์เซนต์

6 ผลกระทบและประโยชน์ การวิจัยครั้งนี้พบว่า การใช้วิธีการสอนแบบ ฝึกปฏิบัติ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติอาจใช้ เวลามาก ดังนั้นตัวผู้สอนและนักศึกษา อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจากการเรียน ปกติ ครูผู้สอนจะต้องบริหารเวลาให้ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 เรื่องโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google