งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GOAL ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบ ตามเกณฑ์ และไม่กลับ เสพซ้ำ สร้าง เครือข่าย แบบบูรณา การ ปัญหา 1. ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบตาม เกณฑ์และกลับ เสพซ้ำ 2. เปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GOAL ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบ ตามเกณฑ์ และไม่กลับ เสพซ้ำ สร้าง เครือข่าย แบบบูรณา การ ปัญหา 1. ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบตาม เกณฑ์และกลับ เสพซ้ำ 2. เปิดเผย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GOAL ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบ ตามเกณฑ์ และไม่กลับ เสพซ้ำ สร้าง เครือข่าย แบบบูรณา การ ปัญหา 1. ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบตาม เกณฑ์และกลับ เสพซ้ำ 2. เปิดเผย ความลับ สถานที่ ไม่เป็นสัดส่วน 3. ไม่มีรูปแบบการ บริการที่ชัดเจน 4. บุคลากรไม่ เพียงพอ ด้านการ ให้คำปรึกษา หลัก FRESH MODEL ใช้คติ “ ถือผู้ป่วย เสมือน ญาติ ” “ ถือผู้ป่วย เสมือน ญาติ ” ใช้เทคนิค “ การเติมใจด้วยใจ ” “ การเติมใจด้วยใจ ” กรอบแนวคิด

2

3

4

5

6

7 กิจกรรมการ บำบัด

8 บทสรุปที่เป็นแบบอย่างที่ดี จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดการพัฒนาในด้าน ต่างๆดังนี้ 1. ชุมชน / องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญ ของปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมให้ การสนับสนุนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีชมรม To Be Number 1 ในชุมชนและได้รับการคัดเลือกเป็น ตัวแทนส่งเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จนได้รับ รางวัล 3 ปีซ้อน ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 2. มีเครือข่ายของผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและติดตาม ผู้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง 3. เกิดต้นแบบใครติดยายกมือขึ้นในโครงการ ทูลกระหม่อมฯ ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์การเลิกยาเสพติดและกลับมาดำเนิน ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน 4. สถานที่ให้บริการมีความพร้อมสามารถรองรับผู้เข้ารับ การบำบัดและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ รพ. สต./ PCU อื่นๆได้ 5. เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการบำบัด จนได้รับการ คัดเลือกเป็นตัวแทนส่งประกวดผู้บำบัดดีเด่นและได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับสถานีอนามัยของจังหวัดชลบุรี ในปี พ. ศ. 2552-2553 ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เจ้าหน้าที่ PCU อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt GOAL ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบ ตามเกณฑ์ และไม่กลับ เสพซ้ำ สร้าง เครือข่าย แบบบูรณา การ ปัญหา 1. ผู้รับบริการ บำบัดไม่ครบตาม เกณฑ์และกลับ เสพซ้ำ 2. เปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google