งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายเฝ้าระวังความ ปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายเฝ้าระวังความ ปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายเฝ้าระวังความ ปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ จังหวัดเชียงราย

2

3 จังหวัดเชียงราย ประชากร 1,198,656 คน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 235 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 624 แห่ง

4 ภาคีเครือข่ายเป้าหมาย หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ - 16 โรงพยาบาลชุมชน -โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย -ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย -รพ.เอกชน -รพ.ค่าย / รพ.มหาวิทยาลัย

5 ความเป็นมาของการดำเนินงาน พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านยาใน โรงพยาบาล : การแพ้ยาซ้ำ ระดับรุนแรง ไม่มีระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาในหน่วย บริการปฐมภูมิที่ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงาน ระหว่าง สสจ., รพศ., รพช., และ รพสต. มุ่งเน้น ความปลอดภัยในระบบยาทั้งในระดับ โรงพยาบาลและชุมชน

6 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ – มี ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มี ประสิทธิภาพ ครอบคุลมหน่วยบริการ ในชุมชน เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน – สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของเภสัชกร – สร้างกระบวนการเรียนรู้ของเภสัชกร

7 กลวิธีในการดำเนินงาน วิเคราะห์ สถานการณ์ พัฒนารูปแบบการ ดำเนินการเครือข่าย (รพ. รพ.สต.) ต่อยอดลงชุมชน (อสม. โรงเรียน ร้านยา สถานพยาบาล วิทยุชุมชน) จัดการความเสี่ยงตาม ปัญหาที่พบในพื้นที่ การติดตาม ประเมินผล

8 โครงสร้างการดำเนินงาน

9 ขอบเขตการเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ : – แพ้ยาซ้ำ – ผื่นแพ้ยารุนแรง ความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบ ในพื้นที่

10 รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพยา บาล / ร้าน ยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพศ. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ สสจ. เชียงราย รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพช. เครือข่าย ภาค ประชาชน / อสม./ องค์กร ท้องถิ่น สถานพย าบาล / ร้านยา หน่วยบริการ ปฐมภูมิ เชียงราย APR Model

11 เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเชียงราย

12 พัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาลพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาล

13 พัฒนาเครือข่ายระดับ รพ.สต.

14 พัฒนาเครือข่าย อสม.

15 พัฒนาเครือข่าย ร้านยา

16 พัฒนาเครือข่าย ครู นักเรียน

17 พัฒนาเครือข่าย วิทยุชุมชน สปอตวิทยุ - แพ้ยา - ปากเสีย - ยาชุด - ชื่อสามัญทางยา

18 เครือข่าย ประชาชน : ผู้นำชุมชน

19 ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเครือข่าย

20 เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา จังหวัดเชียงราย รพ ศ. รพ ช. สส จ. ร้านยา/ สถานพยาบาล รพ. สต. อสม. โรงเรีย น 174 แห่ง 8 แห่ง ตัวแทน 13 อำเภอ 84 แห่ง

21 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในชุมชน – การจัดการยาเหลือใช้ ยาขยะ – ยาชุด ยาลูกกลอน ยา steroid – รถเร่ขายยา – ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปลอม ไม่มีทะเบียน ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน

22 เกิดระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ รพศ.รพช.รพ.สต.

23 สื่อความรู้/แบบฟอร์มต่างๆ

24 ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา ระหว่างโรงพยาบาล รพศ.เชียงราย - ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา (ยกเว้นข้อมูลยา TB,ARV และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย) รพศ.เชียงราย - ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา (ยกเว้นข้อมูลยา TB,ARV และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย) รพช.ตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย - บันทึกข้อมูลแพ้ยาในระบบ LAN ของ รพ. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา รพช.ตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย - บันทึกข้อมูลแพ้ยาในระบบ LAN ของ รพ. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา รพ.สต.ตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย - บันทึกข้อมูลแพ้ยาในระบบ JHCIS รพ.สต.ตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย - บันทึกข้อมูลแพ้ยาในระบบ JHCIS

25 เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ จังหวัดเชียงราย : www.crapr.org -ผู้ที่เข้าถึงข้อมูล - รพศ. /รพช. เข้าถึงข้อมูล ผู้ป่วยแพ้ยาใน ภูมิลำเนา และที่ เคยมารับบริการ - รพ.สต. เข้าถึง ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ ยาตามภูมิลำเนา -ผู้ที่เข้าถึงข้อมูล - รพศ. /รพช. เข้าถึงข้อมูล ผู้ป่วยแพ้ยาใน ภูมิลำเนา และที่ เคยมารับบริการ - รพ.สต. เข้าถึง ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ ยาตามภูมิลำเนา

26 ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา จากการ ค้นหาตามหน่วยบริการ ข้อมูลรายละเอียดการ แพ้ยา จาก รพ./รพ.สต. ในภูมิลำเนาของผู้ป่วย

27 ค้นหาข้อมูลตาม หมายเลขบัตร ประชาชน ข้าพเจ้าได้อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กับเครือข่ายบริการสาธารณสุขในภูมิลำเนา รพ./รพ.สต (ระบุหน่วยงาน)..................................................................................... ลายมือชื่อผู้ป่วย/ผู้ปกครอง.....................................................................................

28 ผลลัพธ์จากการพัฒนาเครือข่าย รพ.สต. เกิดระบบส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก รพ.สต. ถึง โรงพยาบาลเครือข่าย

29 ผลการดำเนินงาน ปี 2553 - 2555 ประเด็นติดตามผลการดำเนินงาน จำนวนข้อมูลที่ส่งต่อ จาก โรงพยาบาล เชียงราย ถึงโรงพยาบาลชุมชนในเขต จังหวัดเชียงราย 5,765 รายงาน แพ้ยาซ้ำในระบบ ของทุก รพ.ในเครือข่าย35 รายงาน

30 พบ case ผื่นแพ้ยารุนแรง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

31 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ ยารุนแรง จังหวัดเชียงราย : 3 มิถุนายน 2554

32 ระบบการส่งต่อ รพ.สต. ส่งต่อสู่โรงพยาบาลระดับที่สูงกว่า ทุกกรณี โรงพยาบาลชุมชน ประเมิน SCORTEN ถ้าได้ 1 – 2 สามารถขอคำปรึกษาและรักษาเองได้ ถ้า SCORTEN > 3 ส่งต่อโรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลศูนย์ รับปรึกษาและส่งต่อ

33 ระบบการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  สายตรง แพทย์ skin รพ.ศูนย์ โทร 080 xxx xxxx  หากไม่สามารถติดต่อได้ โทรเข้า OPD skin เบอร์ 053-910600 ต่อ 2118 (ติดต่อแพทย์ ที่ออกตรวจในวันนั้น)  skin_crh2010@hotmail.com skin_crh2010@hotmail.com  ใช้ส่งรายละเอียดผู้ป่วยหรือรูปถ่ายผื่น  หลังส่ง e-mail ควรส่ง SMS แจ้งว่าส่งแล้ว 33

34 ระบบการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 34  แผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงราย  ต้อง Add as Friend ก่อน เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล  ระมัดระวังเรื่องความลับ และสิทธิผู้ป่วย  แผนกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงราย  ต้อง Add as Friend ก่อน เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล  ระมัดระวังเรื่องความลับ และสิทธิผู้ป่วย

35 แนวทางการดูแล ผู้ป่วยที่เกิด SJS / TEN 35 Vital signs Eyes Skin SCORTEN

36 36 Nutrition Labs Mouth Genitalia & anus Pharmacy Medication Counseling

37 ผลการดำเนินงาน -โรงพยาบาลในเครือข่ายได้มีการ ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการดูแล ผู้ป่วยผื่นแพ้ยารุนแรง - จากการติดตามไม่พบเหตุการณ์การแพ้ ยาซ้ำที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

38 ผลการดำเนินงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเภสัชกร ในเวทีถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนา เครือข่ายการทำงาน

39 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละ พื้นที่ ไม่เท่ากัน ขึ้นกับบริบท ต้นทุนเดิม ของพื้นที่ ทักษะการทำงานในชุมชน ของแต่ละ พื้นที่

40 แผนการดำเนินงาน - ต่อยอดเครือข่ายการทำงาน การเฝ้าระวัง และจัดการความปลอดภัยจากการใช้ยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน - มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากการดำเนินงาน ขยายสู่การพัฒนาระบบยาในเรื่องอื่นๆ และ การคุ้มครอง ผู้บริโภค

41 เรื่อง แพ้ยา ไม่มีใคร อยากจะแพ้ เราต้องร่วมช่วยกันแก้ อย่า แพ้ซ้ำ ทั้งติดปก ลงประวัติ บัตรช่วยจำ ระบบคอม นำเครือข่าย ช่วยปลอดภัย เรื่อง แพ้ยา ไม่มีใคร อยากจะแพ้ เราต้องร่วมช่วยกันแก้ อย่า แพ้ซ้ำ ทั้งติดปก ลงประวัติ บัตรช่วยจำ ระบบคอม นำเครือข่าย ช่วยปลอดภัย

42 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายเฝ้าระวังความ ปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google