งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2554 (ระยะ 4 ปี) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2554 (ระยะ 4 ปี) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2554 (ระยะ 4 ปี) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ โดยชุมชน ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคม ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการฯ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมเตรียมพร้อม รับ ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพ ตนเองและชุมชน ชุมชนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาดูแลสุขภาพ ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) อปท. เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการสร้างมาตรการทางสังคม และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง อสม. แกนนำ กองทุนต่างๆ และประชาสังคม มีส่วนร่วม พัฒนาชุมชนให้ตัดสินใจแสดงบทบาท สนับสนุนการ ดำเนินงานของชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) มีการจัดการความรู้และนวตกรรมของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงมีประสิทธิภาพ มีระบบการสื่อสารสาธารณะที่ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมาย มีกลไกการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ มีระบบการติดตามและประเมินผลคุณภาพ กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) มีข้อมูล สารสนเทศ ที่ครอบคลุม ถูกต้องครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นปัจจุบัน บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมี สมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ครอบคลุม /ทีมงานมี คุณลักษณะทีเอื้อต่อการทำงานและมีระบบแรงจูงใจที่ดี

2 2 อปท. เป็นศูนย์ประสานความ ร่วมมือ มีบทบาทร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการสร้าง มาตรการทางสังคม และ สนับสนุนทรัพยากร อสม. แกนนำ กองทุนต่างๆ และประชาสังคม มีส่วนร่วม พัฒนาชุมชนสามารถตัดสินใจ แสดงบทบาท สนับสนุนการ ดำเนินงาน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในและนอกประเทศ มี ส่วนร่วม สนับสนุนการ ดำเนินงานและทรัพยากร ระบบการติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ หน่วยประสานงานเครือข่ายสุขภาพ ที่ครอบคลุมองค์กรทุกระดับ ทีมงานมี คุณลักษณะทีเอื้อต่อการทำงาน มีวัฒนธรรมและแรงจูงใจที่ดี ข้อมูล สารสนเทศ มีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นปัจจุบัน บุคลากรและแกนนำเครือข่าย สุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะตาม ที่องค์กรกำหนด ชุมชนสามารถเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค และ ภัยสุขภาพ โดย ชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน สามารถดูแล สุขภาพได้ ด้วยตนเอง ระบบการสื่อสาร สาธารณะที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายที่มี คุณภาพ ชุมชนมี โครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน จัดการความรู้และ นวัตกรรมของ เครือข่ายที่เชื่อมโยง มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีและ ใช้มาตรการ ทางสังคมโดย ชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทบทวน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 กลไกการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส่วน ร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชน สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ ถูกต้องเหมาะสม ชุมชนสามารถ เตรียมพร้อมและมี ส่วนร่วม รับภาวะ ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข ชุมชนสามารถ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาดูแล สุขภาพ บริหารจัดการ ทรัพยากรและ เครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ

3 3 อปท. เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มีบทบาทร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการสร้าง มาตรการทางสังคม และสนับสนุนทรัพยากร ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการร่วมกับท้องถิ่นและ เครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานด้านวิชาการ และ การจัดการทรัพยากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนสุขภาพ ตำบลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางสังคมใน ชุมชน อสม. แกนนำ กองทุนต่างๆ และ ประชาสังคม มีส่วนร่วมพัฒนา ชุมชนสามารถตัดสินใจแสดง บทบาท สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม สนับสนุนงานชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของ เครือข่ายสุขภาพชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและ นอกประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการ ดำเนินงานและทรัพยากร สร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและ นอกประเทศ สนับสนุนวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลคุณภาพกระบวนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมมาตรการและกระบวนการ บริหารจัดการ ส่งเสริมการสร้างมาตรการจูงใจที่ เชื่อมโยงกับการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน หน่วยประสานงานเครือข่ายที่ครอบคลุม องค์กร ทุก ระดับและ ทีมงานมีคุณลักษณะทีเอื้อต่อการทำงาน มี วัฒนธรรมและแรงจูงใจที่ดี สนับสนุนให้มีหน่วยประสานงานเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกระดับ องค์กรทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะหลัก แรงจูงใจ ตามค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและความผาสุกในการ ปฏิบัติงาน ข้อมูล สารสนเทศ มีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อมโยง และเป็นปัจจุบัน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ พัฒนาฐานข้อมูลตามพันธกิจและการบริหารจัดการ ให้ สามารถสืบค้นได้ง่าย ถูกต้องครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศขององค์กร บุคลากรและแกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะตามที่ องค์กรกำหนด พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ และฝึกทักษะ - การเป็นวิทยากรการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ - การถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ - การจัดการเครือข่าย - การสื่อสาร - การบริหารจัดการทรัพยากรและกระบวนการ - การประเมินผล พัฒนาสมรรถนะหลักตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ ภัยสุขภาพ โดยชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพโดยชุมชน พัฒนาระบบและติดตาม ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั่วถึง ทุกระดับ ส่งเสริมการ สร้างแกนนำ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพของชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน สามารถดูแล สุขภาพได้ด้วย ตนเอง ส่งเสริมการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นใน การดูแลสุขภาพ ของชุมชน สร้างและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้การ ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ระบบการสื่อสารสาธารณะที่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มี คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย และมีประสิทธิผล ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการสร้างและใช้แผนที่ ยุทธศาสตร์ในงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพใน ชุมชน พัฒนาศักยภาพการ จัดทำแผนงาน / โครงการของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดทำ แผนงาน/โครงการ ระหว่างชุมชน จัดการความรู้และนวัตกรรมของ เครือข่ายที่เชื่อมโยงมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง นวตกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สร้างและพัฒนามาตรฐาน คู่มือ แนวทาง และจัดการบัญชีนวตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ชุมชนมีและใช้ มาตรการทางสังคม ส่งเสริมการจัดเวที สมัชชาสุขภาพ ส่งเสริมการสร้าง และใช้มาตรการเพื่อ ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมในชุมชน ส่งเสริมการสร้าง และใช้มาตรการเพื่อ การสร้างพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้องใน ชุมชน กลไกการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ครอบคลุม ทุกระดับ ผลักดันนโยบายการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แบบ บูรณาการ ส่งเสริมให้มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับ สร้างและพัฒนากลไกการถ่าย ระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุน วิชาการ ประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการจัดทำแผนงาน หรือข้อตกลง ระหว่างองค์กรเครือข่ายสุขภาพทั้งในและระหว่าง ประเทศ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่าย สุขภาพทุกระดับ พัฒนา กฏ ระเบียบข้อบังคับ มาตรการแนวทาง ที่เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ประชาชน สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างนโยบาย สาธารณะในการจัดสุขภาพ ที่ดี ครอบคลุมและ เหมาะสม ปลูกฝังจิตสำนึกการดูแล สุขภาพและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพอย่าง ที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของ ประชาชน ในการดูแล สุขภาพที่ดีและเหมาะสม ชุมชนสามารถ เตรียมพร้อมและมี ส่วนร่วมรับภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ส่งเสริมศักยภาพแกนนำการ จัดทำแผนการเตรียมความพร้อม รับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมพร้อม และจัดการภาวะ ฉุกเฉินในชุมชนโดยชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขของชุมชน ชุมชนสามารถนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมา ดูแลสุขภาพ ส่งเสริมนโยบาย สาธารณะในการสร้าง สุขภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกการ ดูแลสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ทักษะ ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดการสุขภาพ บริหารจัดการทรัพยากรและ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่องค์กร กำหนด สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับ เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2552 - 2555

4 4 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพและเป็น จริง ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วม ของกรม อนามัยและกรมควบคุมโรค สร้างเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552

5 กองแผนงาน - เป็นเจ้าภาพในการทบทวน SRM ของกรมฯ จัดทำคู่มือ แนวทาง SRM ในบทบาทของกรมให้ ชัดเจน - จัดประชุม SRM สัญจรเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สคร.และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ - พัฒนาความร่วมมือและประสานนโยบายกับหน่วยงานภายในกระทรวง เช่น สป. สสจ. กรม อนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสปสช ฯลฯ - กองแผนงานร่วมติดตามประเมินผลการถ่ายระดับในพื้นที่ - สรุปถอดบทเรียนเป็นภาพรวมของกรมฯ และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่(เดือนสิงหาคม 53) สำนักส่วนกลาง - จัดทำ SLM รายโรคสำคัญและถ่ายระดับสู่ สคร. (ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมผู้บริหารกรม และแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ) สคร. - ทำ Model การใช้ SRM อย่างน้อย จังหวัดละ 1 พื้นที่ - เป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต - ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปถอดบทเรียนเป็นภาพรวมของเขต Action Needs


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2554 (ระยะ 4 ปี) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google