งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC ) ใช้ในการประเมินการดำเนินงาน มี 4 ข้อ 1 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC ) ใช้ในการประเมินการดำเนินงาน มี 4 ข้อ 1 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC ) ใช้ในการประเมินการดำเนินงาน มี 4 ข้อ 1 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3 มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) 4 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ( ติดบ้าน ) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 ( ติดเตียง ) ผ่านเกณฑ์ หมายถึง จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่กำหนดไว้ทั้ง 4 ข้อ

2 เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ข้อมูลทั่วไป กรรมการ กฎกติกา การระดมทุน กิจกรรม

3 เกณฑ์อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงสร้างหลักสูตร 420 ชั่วโมง หรือ 70 ชั่วโมง ปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดหลักสูตร : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน : กระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปี อบรมต่อจากรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 70 ชม ถือว่าเป็นเสมือนหนึ่ง อบรม 420 ชม

4 เกณฑ์การประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านโดยโรงพยาบาล (Home Health Care) 1 มีนโยบาย 2 มีฐานข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลในชุมชน 3 ทีมสุขภาพมีการประเมินปัญหาและให้ความรู้และการวางแผนเยี่ยม 4 พัฒนาบุคลากร 5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6 ทีมให้คำปรึกษาที่ชัดเจน 7 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลที่บ้าน 8 ตารางปฏิบัติงานของจนท 9 การเยี่ยมและติดตามต่อเนื่องตามแผน 10 ระบบส่งต่อและติดตาม 11 ระบบการรายงาน 12 การอบรมผู้ดูแล / อาสาสมัครผู้ดูแล ผ่านการประเมินทุกข้อ

5 เกณฑ์การประเมินระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 1 มีนโยบายการจัดระบบการดูแลทั้ง 2 กลุ่ม 2 มีคณะกรรมการบูรณาการในท้องถิ่น 3 มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 4 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน 5 มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 6 การคัดกรอง ประเมิน ส่งต่ออย่างเป็นระบบ 7 มีผู้ดูแลหรืออาสาสมัครผ่านการอบรม 8 มีแผนปฏิบัติการการดูแล / เยี่ยมเป็นทีม 9 มีทีมสุขภาพให้คำปรึกษาและประเมินผล 10 มีการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟู / รถส่งต่อโดยชุมชน 11 มีการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 12 มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

6 ขอขอบคุณ ในความร่วมมือทุกท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC ) ใช้ในการประเมินการดำเนินงาน มี 4 ข้อ 1 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 2 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google