งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมการพัฒนาชุมชน พันธกิจ 1 2 3 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมการพัฒนาชุมชน พันธกิจ 1 2 3 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมการพัฒนาชุมชน พันธกิจ 1 2 3 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” สร้างพลังชุมชน สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน การส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร 2 3 4 5 6 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข การพัฒนาทุนชุมชน การจัดการความรู้ของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้าน ทุนชุมชน ชุมชน สามารถบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการความรู้ 6 การเสริมสร้างขีด สมรรถนะองค์กร ประชาชนมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนแผนชุมชน บูรณาการกับแผนท้องถิ่น แผนอำเภอ แผนชุมชนมีคุณภาพและ และแผนจังหวัด ผู้นำชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน

3 เป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชน
เป้าหมาย ปี 2551 มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน 63 รุ่น 4,410 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 2 รุ่น 189 คน เป้าหมาย ปี 2552 มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน 150 รุ่น 10,500 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน 3 รุ่น 300 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน 2,950 เทศบาล / อบต. รวม 29,500 คน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

4 เป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชน
เป้าหมาย ปี 2553 มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน (หลักสูตร ผู้นำการพัฒนา 150 รุ่น 10,500 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 3 รุ่น 300 คน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

5 การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน
เป้าหมาย 2554 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากร การฝึกอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตร ผู้นำการพัฒนา รุ่น 10,500 คน การฝึกอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 3 รุ่น 300 คน วัตถุประสงค์ ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/งานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

6 กระบวนการทำงาน 1. การคัดเลือกพื้นที่ตำบล ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้
เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ปี ดำเนินการ 1,756 หมู่บ้าน) เป็นอันดับแรก หรือ เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ปี ) เป็นอันดับรอง ทั้งนี้ตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเป้าหมายจะได้รับโครงการปี 2554 ดังนี้ โครงการสร้างพลังเครือข่าย ศอช. ระดับตำบล ประกอบด้วยกิจกรรม - รวมพลังเครือข่ายองค์การชุมชน - ขับเคลื่อนกิจกรรม ศอช. ต 1. การคัดเลือกพื้นที่ตำบล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

7 กระบวนการทำงาน จังหวัดร่วมกับภาคีการพัฒนา อปท. คัดเลือกผู้นำชุมชน ที่มีคุณสมบัติ ตำบล ละ 70 คน ในสัดส่วนหญิง/ชาย ให้ใกล้เคียงกัน อบรมร่วมกับ พก.1 คน เป็นผู้นำ อช. /อช. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปี 52 – 54 ( ปี , 54 – 58 ) หรือ เป็นคณะกรรมการ ศอช.ต หรือ เป็นผู้นำ/กรรมการ กลุ่ม/องค์กร ที่ พช.ให้การสนับสนุน หรือ เป็นผู้นำรุ่นใหม่ หรือ เป็นกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กม. หรือ เป็นนายก อบต. / สมาชิก อบต. โดยฝึกอบรม รุ่นละ 1 ตำบล 2. การคัดเลือกผู้นำชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรม รุ่นละ 1 ตำบล คุณสมบัติของผู้นำชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

8 กระบวนการทำงาน 3. การปฏิบัติงาน
ผู้นำชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว กลับไปปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ตำบล ดำเนินการ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนชุมชน (ปรับแผน , บูรณาการแผน) ประสานการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ( กิจกรรม 7 ด้าน ) 1 2 3 4. การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) ศูนย์ศึกษาและจังหวัดคัดเลือกผู้นำชุมชน ที่ผ่านอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนา ของจังหวัดๆละ 2 คน กรมฯ อบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

9 กระบวนการทำงาน 5. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน 7 ด้าน
5. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน 7 ด้าน 1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดการแผนชุมชน 3. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค. 5. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 7. การป้องกันแก้ไขยาเสพติด ประเมินผู้นำชุมชนต้องผ่าน 4 ใน 7 โดยกิจกรรม 1-3 ต้องผ่าน 6. การติดตาม / ประเมินผล - การบันทึกฐานข้อมูล ( อำเภอ บันทึกใน รง.01 ) - การติดตาม / ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt กรมการพัฒนาชุมชน พันธกิจ 1 2 3 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google