งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ สร้างพลังชุมชน สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2 3 4 การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ สร้างพลังชุมชน สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2 3 4 การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ สร้างพลังชุมชน สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2 3 4 การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน การส่งเสริมการจัดการความรู้ของ ชุมชน การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร 5 6 “ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ” พันธกิจ 1 2 3 1 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์

2 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข การเสริมสร้างขีด สมรรถนะองค์กร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 6 การเพิ่มขีด ความสามารถ ผู้นำชุมชน การพัฒนา ทุนชุมชน การพัฒนา เศรษฐกิจ ของชุมชน ให้เข้มแข็ง การ ขับเคลื่อน แผนชุมชน การ จัดการ ความรู้ ของ ชุมชน

3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย ปี 2551 เป้าหมาย ปี 2552 เป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชน ระดับพื้นฐาน 63 รุ่น 4,410 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 2 รุ่น 189 คน Leader) 2 รุ่น 189 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชน ระดับพื้นฐาน 150 รุ่น 10,500 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงชุมชน 3 รุ่น 300 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชน ระดับพื้นฐาน 2,950 เทศบาล / อบต. รวม 29,500 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย ปี 255 3 เป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำชุมชน ระดับพื้นฐาน ( หลักสูตร ผู้นำการพัฒนา 150 รุ่น 10,500 คน มีผู้นำผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 3 รุ่น 300 คน Leader) 3 รุ่น 300 คน

5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำ ชุมชน กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากร การฝึกอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตร ผู้นำการ พัฒนา 150 รุ่น 10,500 คน การฝึกอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตร ผู้นำการ เปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) 3 รุ่น 300 คน วัตถุประส งค์ ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน / งานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ในการบริหารจัดการ ชุมชน เป้าหมาย 2554

6 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระบวนการทำงาน ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ( ปี 2554 ดำเนินการ 1,756 หมู่บ้าน ) เป็นอันดับแรก พรรษา ( ปี 2554 ดำเนินการ 1,756 หมู่บ้าน ) เป็นอันดับแรก หรือ เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ( ปี 2551 -2553) หรือ เป็นตำบลที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ( ปี 2551 -2553) เป็นอันดับรอง เป็นอันดับรอง ทั้งนี้ตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเป้าหมายจะ ได้รับโครงการปี 2554 ดังนี้ ทั้งนี้ตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเป้าหมายจะ ได้รับโครงการปี 2554 ดังนี้ โครงการสร้างพลังเครือข่าย ศอช. ระดับตำบล ประกอบด้วยกิจกรรม โครงการสร้างพลังเครือข่าย ศอช. ระดับตำบล ประกอบด้วยกิจกรรม - รวมพลังเครือข่ายองค์การชุมชน - รวมพลังเครือข่ายองค์การชุมชน - ขับเคลื่อนกิจกรรม ศอช. ต - ขับเคลื่อนกิจกรรม ศอช. ต 1. การคัดเลือกพื้นที่ตำบล

7 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระบวนการทำงาน จังหวัดร่วมกับภาคีการพัฒนา อปท. คัดเลือกผู้นำ ชุมชน ที่มีคุณสมบัติ ตำบล จังหวัดร่วมกับภาคีการพัฒนา อปท. คัดเลือกผู้นำ ชุมชน ที่มีคุณสมบัติ ตำบล ละ 70 คน ในสัดส่วนหญิง / ชาย ให้ใกล้เคียงกัน อบรมร่วมกับ พก.1 คน ละ 70 คน ในสัดส่วนหญิง / ชาย ให้ใกล้เคียงกัน อบรมร่วมกับ พก.1 คน - เป็นผู้นำ อช. / อช. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปี 52 – 54 ( ปี 52-53, 54 – 58 ) หรือ - เป็นคณะกรรมการ ศอช. ต หรือ - เป็นผู้นำ / กรรมการ กลุ่ม / องค์กร ที่ พช. ให้การ สนับสนุน หรือ - เป็นผู้นำรุ่นใหม่ หรือ - เป็นกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กม. หรือ - เป็นนายก อบต. / สมาชิก อบต. โดยฝึกอบรม รุ่นละ 1 ตำบล 2. การคัดเลือกผู้นำชุมชน เข้าร่วมการ ฝึกอบรม รุ่นละ 1 ตำบล คุณสมบัติของผู้นำ ชุมชน คุณสมบัติของผู้นำ ชุมชน

8 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระบวนการทำงาน ผู้นำชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว กลับไป ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน / ตำบล ดำเนินการ ผู้นำชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว กลับไป ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน / ตำบล ดำเนินการ ศูนย์ศึกษาและ จังหวัดคัดเลือกผู้นำชุมชน ที่ผ่าน อบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนา ของจังหวัดๆละ 2 คน กรมฯ อบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชุมชน (Smart Leader) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 3. การปฏิบัติงาน 4. การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชุมชน (Smart Leader) 1 2 3 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนชุมชน ( ปรับ แผน, บูรณาการแผน ) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนชุมชน ( ปรับ แผน, บูรณาการแผน ) ประสานการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ( กิจกรรม 7 ด้าน ) ประสานการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ( กิจกรรม 7 ด้าน )

9 กระบวนการทำงาน 1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การ จัดการแผนชุมชน 3. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4. การ จัดเก็บข้อมูล จปฐ./ กชช.2 ค. 3. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4. การ จัดเก็บข้อมูล จปฐ./ กชช.2 ค. 5. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 6. การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 5. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 6. การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 7. การป้องกันแก้ไขยาเสพติด 7. การป้องกันแก้ไขยาเสพติด ประเมินผู้นำชุมชนต้องผ่าน 4 ใน 7 โดยกิจกรรม 1-3 ต้องผ่าน ประเมินผู้นำชุมชนต้องผ่าน 4 ใน 7 โดยกิจกรรม 1-3 ต้องผ่าน 5. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา ชุมชน 7 ด้าน 6. การติดตาม / ประเมินผล - การบันทึกฐานข้อมูล ( อำเภอ บันทึกใน รง.01 ) - การติดตาม / ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ สร้างพลังชุมชน สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 2 3 4 การพัฒนาทุนชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google