งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนระดับภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนระดับภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนระดับภูมิภาค

2 ความจำเป็นของเครือข่ายภาคประชาชนระดับ ภูมิภาค มีมากน้อยเพียงใด มีความจำเป็น เครือข่ายภาคประชาชนในระดับจังหวัดใน ปัจจุบันยังไม่มีความเข้มแข็ง บางจังหวัดยังไม่มี เครือข่าย ก.พ.ร. ควรสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายใน จังหวัดก่อน กำหนดขั้นตอนและการวัดผลให้ ชัดเจน เพื่อสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจาก ระดับจังหวัดสู่ระดับภาคได้

3 องค์ประกอบ/โครงสร้าง และการได้มาของสมาชิก เครือข่ายภาคประชาชนระดับภูมิภาค ควรเป็นรูปแบบใด องค์ประกอบมาจาก 3 ส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน องค์ประกอบมาจาก กบจ. หรือส่วนอื่นๆ ที่ ทำงานอยู่แล้วโดยเพิ่มสัดส่วนของภาค ประชาชน/เอกชนให้มีจำนวนมากขึ้น องค์ประกอบของเครือข่ายที่เป็นภาครัฐ และ อปท. ควรกำหนดบทบาทให้เป็น ผู้สนับสนุน หรือที่ปรึกษา

4 องค์ประกอบ/โครงสร้าง และการได้มาของสมาชิก เครือข่ายภาคประชาชนระดับภูมิภาค ควรเป็นรูปแบบใด การได้มาซึ่งเครือข่าย ต้องเป็นผู้แทนที่มาจาก เครือข่ายในพื้นที่อย่างแท้จริง การได้มาซึ่งเครือข่ายบางครั้ง ผู้แทนเครือข่ายที่ได้มา ไม่ใช่ตัวแทนของพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้การทำงาน ร่วมกันไม่เกิดความต่อเนื่อง องค์ประกอบเครือข่ายระดับภาค ควรเป็นคณะที่ไม่ใช่ ตัวแทนเครือข่ายในระดับจังหวัด เนื่องจากจะเกิดภาระ งานที่ซ้ำซ้อน คุณสมบัติไม่ควรกำหนดที่เฉพาะเกินไป เนื่องจากต้อง เป็นบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถให้คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ ได้

5 เครือข่ายภาคประชาชนในระดับภูมิภาคควรมีบทบาท หน้าที่ และวิธีการดำเนินงานควรเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบควรเน้นการทำงานร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายควรเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นแบบไม่เป็นทางการ มิใช่ การกำกับ ตรวจสอบ ส่วนสำคัญในการทำงานคือ “ใจ” ในลักษณะกัลยาณมิตร

6 การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในระดับภูมิภาคควรได้มาอย่างใด การดำเนินงานของเครือข่ายควรกำหนดงบประมาณ สนับสนุนในการทำงาน กำหนดเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน เพื่อเกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง ลักษณะการทำงานและรวมตัวของเครือข่าย เมื่อได้ ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ก็สลายตัวไม่เกิดความ ยั่งยืน ควรกำหนดภาครัฐ(สำนักงานจังหวัด) ให้เป็น หน่วยประสานงาน ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชี้ถึงความก้าวหน้า ความต่อเนื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายร่วมกับจังหวัด

7 การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในระดับภูมิภาคควรได้มาอย่างใด การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง มั่นคง ควรเน้น กระบวนการทำงานของเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับภาคได้อย่าง เข้มแข็ง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดการทำงานที่ ชัดเจน แต่ไม่มีกลไกที่เอื้อให้ทำงานได้อย่างสะดวก เช่น การจัดตั้งคณะทำงาน ควรมอบอำนาจในการตรวจสอบแก่ประชาชนให้ชัดเจน รวมถึงควรกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน

8 กำหนดตัวชี้วัดจาก ก.พ.ร. ให้ชัดเจนเพื่อให้ภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายในจังหวัดให้ทำงานได้อย่างยั่งยืน เมื่อมีงบประมาณในการสนับสนุนเครือข่าย หน่วยงาน ใดจะรับผิดชอบให้เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรม ในทุก เครือข่ายของทุกหน่วยงาน ควรกำหนดงบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอย่างชัดเจน ประเด็นความคิดเห็น การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในระดับภูมิภาคควรได้มาอย่างใด

9 หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพประสานการทำงานของ เครือข่ายควรเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็น สถาบันทางการศึกษา ที่สามารถดำเนินงานได้ด้วย ตนเอง สำนักงาน ก.พ.ร. ควรกำหนดหลักการ การได้มา คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ข้อบังคับ และอื่นๆ ของเครือข่ายให้ชัดเจน ประเด็นความคิดเห็น การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในระดับภูมิภาคควรได้มาอย่างใด

10 คณะกรรมการเครือข่ายในระดับภาคควรเป็นปราชญ์ เป็นผู้รู้ในแต่ละสาขาอย่างแท้จริง สามารถขับเคลื่อน ได้ในทั้งระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค สามารถ กำหนดนโยบายให้แก่เครือข่ายในระดับจังหวัดได้ ให้ คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัดได้ การดำเนินงานของเครือข่ายในระดับภาคจะมีกิจกรรม อย่างไรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประเด็น การทำงานที่ร่วมกัน การสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค ประชาชนในระดับภูมิภาคควรได้มาอย่างใด

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนระดับภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google