งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการ จัดระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาคกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการ จัดระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาคกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการ จัดระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาคกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ในการเฝ้าระวังโรคที่เป็นภัย คุกคามต่อสุขภาพชุมชน 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายภาค ประชาชนระดับตำบล ในการเฝ้าระวังโรคที่เป็นภัย คุกคามต่อสุขภาพชุมชน 3 เพื่อให้ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นภัย คุกคามต่อสุขภาพชุมชน

2 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ - ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็น ภัยคุกคามต่อสุขภาพชุมชน ( ภายใต้บริบทของ ชุมชน ) งบประมาณ - สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ตำบลละ 10,000 บาท โอนให้ จังหวัดผ่าน GFMIS

3 เป้าหมาย จังหวัดละ 3 ตำบล - พื้นที่ ของอสม. ดีเด่น - พื้นที่รพสต. ปี 2553 - พื้นที่เครือข่าย เข้มแข็ง - อื่นๆตามความเหมาะสม

4 การประเมินผล 1. การติดตามการดำเนินงานของพื้นที่โดยจังหวัด และศูนย์ ภาคกลาง 2. แบบประเมินผล ( ส่งแบบประเมินผลให้ จังหวัดภายหลัง ) ประเด็น 2.1 เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องในการ เฝ้าระวังโรคที่เป็นภัยคุกคามต่อ สุขภาพชุมชน 2.2 เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลมีส่วน ร่วม ในการ เฝ้าระวังโรคที่เป็นภัยคุกคามต่อ สุขภาพชุมชน 2.3 ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นภัยคุกคาม ต่อสุขภาพชุมชน

5


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการ จัดระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาคกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google