งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 18 พฤษภาคม 2552 เขตสาธารณสุขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 18 พฤษภาคม 2552 เขตสาธารณสุขที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 18 พฤษภาคม 2552 เขตสาธารณสุขที่ 4

2 ร้อย ละ หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร เขตสาธารณสุขที่ 4 เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10 ปี 2544 – 2552 ( ตค.51- เมย.52)

3 ร้อย ละ หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร รายจังหวัด เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10 ปี 2544 – 2552 ( ตค.51- เมย.52)

4 เป้าหมายปี 2552 ร้อยละ 10 ร้อยละ หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร ปี 2552( ตค.51- เมย.52)

5 ต่อ 1000 อุบัติการณ์หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร เขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2544 – 2551

6 อุบัติการณ์หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร รายจังหวัด ปี 2544 – 2551 เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10 ต่อ 1000

7 ผลการสำรวจสถานการณ์แท้งในประเทศไทย ปี 2542 1. จากรายงานประจำเดือนตลอดปี 2542 ใน รพ. รัฐ 787 แห่ง  อัตราการทำแท้ง 19.54 : 1000 LB. โดยมีสาเหตุจาก เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อย ละ 60.2 มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 39.8 1. จากรายงานประจำเดือนตลอดปี 2542 ใน รพ. รัฐ 787 แห่ง  อัตราการทำแท้ง 19.54 : 1000 LB. โดยมีสาเหตุจาก เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อย ละ 60.2 มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 39.8 2. จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยแท้ง ใน รพ.134 แห่ง จาก 787 แห่ง ที่มีการแท้งสูงสุด  ร้อยละ 40.4 แท้งเนื่องจากการทำแท้ง โดยมีสาเหตุจาก * ปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 56.8 * ปัญหาทางสังคม ร้อยละ 36.2 * วางแผนครอบครัวร้อยละ 34.4 * ยังเรียนไม่จบร้อยละ 26.8 2. จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยแท้ง ใน รพ.134 แห่ง จาก 787 แห่ง ที่มีการแท้งสูงสุด  ร้อยละ 40.4 แท้งเนื่องจากการทำแท้ง โดยมีสาเหตุจาก * ปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 56.8 * ปัญหาทางสังคม ร้อยละ 36.2 * วางแผนครอบครัวร้อยละ 34.4 * ยังเรียนไม่จบร้อยละ 26.8

8 ต่อ 1,00 0 LB อัตราการแท้งของเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2544 – 2551

9 Spontaneous 87% (55.5:1,000 LB) Therapeutic 7% Criminal Abortion 6% (3.5:1,00 0 LB) (4.3:1,000 LB) ชนิดของการแท้งของเขต สาธารณสุขที่ 4 ปี 2551

10 1. ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ช่วยเหลือและสนับสนุนพ่อแม่ของวัยรุ่น ในการสื่อสาร การสร้างค่านิยมเรื่องเพศ และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ค้นหาและระบุวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ปรับปรุงวิธีการให้เพศศึกษา เนื้อหาสาระ ที่เหมาะสม (Sex and relationship education) พัฒนาบริการด้านการให้คำปรึกษาแนะ แนวและบริการวางแผน ครอบครัว ออกแบบบริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและการมีส่วนร่วม ของวัยรุ่น เพิ่มช่องทางการเข้าถึง บริการ เสริมสร้างพลัง ทักษะชีวิต และ ภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ Adolescent / Pre marital Clinic, FC and AFH

11 2. การดูแลแม่วัยรุ่นและ ครอบครัว ให้การแนะแนวและช่วยเหลือให้กลับไป เรียนต่อ หรือทำงานที่มั่นคง การทำงานกับพ่อและแม่ วัยรุ่น การดูแลเด็ก และช่วยเหลือ ด้านที่อยู่อาศัย 3. แสวงหาความร่วมมือจากองค์กร ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคี ในการทำงานกับวัยรุ่น ศูนย์สามวัยสายใยรัก แห่งครอบครัว

12 โครงการ “ การพัฒนาความเข้มแข็งของ ระบบสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อ ป้องกันและลดปัญหา การตั้งครรภ์และผลสืบเนื่อง ” (The strengthening of health system for young people to prevent and reduce teenage pregnancy and its consequences)

13 วัตถุประสง ค์  ประสานความร่วมมือและจัดระบบ การบริหารจัดการเครือข่ายด้านสุข ภาวะของเด็กวัยรุ่นและเยาวชน  พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็น วิทยากรและดำเนินงานลดปัญหาของ วัยรุ่นและเยาวชน  พัฒนาฐานข้อมูลของแม่วัยรุ่น  พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น

14 จังหวัดในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ปี 2552 : 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม และ เพชรบุรี ปี 2553 : 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2554 : 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พื้นที่ เป้าหมาย

15 กลวิธี / กิจกรรม การดำเนินงาน 1. สร้างความ เข้าใจและ ประสานความ ร่วมมือกับองค์กร ภาคี สัมมนา ผู้บริหาร 2. พัฒนา ฐานข้อมูล 3. พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร 4. พัฒนาระบบ บริการให้ ครอบคลุม สสจ สถาบันการศึกษา อปท. เทศบาล รพ. พมจ. สื่อมวลชน ประกันสังคม NGO นิเทศ ติดตาม จัดทำหลักสูตร อบรมครู ก. ขยายผลการอบรม ประเมินผลหลักสูตร รพ. ชุมชน สถาบันการศึกษา

16 กิจกรรม ช่วงเวลาในการดำเนินงาน พค. 52 มิ ย. กค.กค. สค. กย. ตค. พย.พย. ธค.ธค. 1. สัมมนาผู้บริหารองค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้อง 3 จังหวัดๆละ 1 วัน  2. ประชุมพัฒนาหลักสูตร - อนามัยการเจริญพันธุ์และ สารเสพติด - ค่ายแกนนำเยาวชน   3. อบรมวิทยากร ( ครู ก.) 2 หลักสูตร 2 รุ่น  4. สนับสนุนวิทยากรครู ก. ขยายผลในพื้นที่  5. สัมมนาครู ก. เพื่อ ประเมินผล  6. จัดประชุมทำฐานข้อ ข้อมูล  7. พัฒนาระบบบริการที่เป็น มิตรแก่วัยรุ่น  8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  9. วิเคราะห์ สรุปรายงาน  แผนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 18 พฤษภาคม 2552 เขตสาธารณสุขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google