งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เขตสาธารณสุขที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 18 พฤษภาคม 2552

2 หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร เขตสาธารณสุขที่ 4
หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร เขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2544 – 2552 (ตค.51-เมย.52) ร้อยละ เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10

3 หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร รายจังหวัด ปี 2544 – 2552 (ตค.51-เมย.52)
หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร รายจังหวัด ปี 2544 – 2552 (ตค.51-เมย.52) ร้อยละ เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10

4 หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร ปี 2552(ตค.51-เมย.52)
ร้อยละ เป้าหมายปี 2552 ร้อยละ 10

5 อุบัติการณ์หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร
เขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2544 – 2551 ต่อ 1000

6 อุบัติการณ์หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร รายจังหวัด ปี 2544 – 2551
รายจังหวัด ปี 2544 – 2551 ต่อ 1000 เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10

7 ผลการสำรวจสถานการณ์แท้งในประเทศไทย ปี 2542
1.จากรายงานประจำเดือนตลอดปี 2542 ในรพ.รัฐ 787 แห่ง  อัตราการทำแท้ง : 1000 LB. โดยมีสาเหตุจาก เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 60.2 มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 39.8 2.จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยแท้ง ใน รพ.134 แห่ง จาก 787 แห่ง ที่มีการแท้งสูงสุด ร้อยละ 40.4 แท้งเนื่องจากการทำแท้ง โดยมีสาเหตุจาก * ปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ * ปัญหาทางสังคม ร้อยละ 36.2 * วางแผนครอบครัวร้อยละ * ยังเรียนไม่จบร้อยละ 26.8

8 อัตราการแท้งของเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2544 – 2551
ต่อ1,000 LB

9 ชนิดของการแท้งของเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2551
Spontaneous 87% (55.5:1,000 LB) Criminal Abortion 6% (3.5:1,000 LB) Therapeutic 7% (4.3:1,000 LB)

10 Adolescent / Pre marital Clinic, FC and AFH
ยุทธศาสตร์ 1. ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ค้นหาและระบุวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ปรับปรุงวิธีการให้เพศศึกษา เนื้อหาสาระที่เหมาะสม (Sex and relationship education) พัฒนาบริการด้านการให้คำปรึกษาแนะแนวและบริการวางแผน ครอบครัว ออกแบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม ของวัยรุ่น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ ช่วยเหลือและสนับสนุนพ่อแม่ของวัยรุ่นในการสื่อสาร การสร้างค่านิยมเรื่องเพศ และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เสริมสร้างพลัง ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น Adolescent / Pre marital Clinic, FC and AFH

11 ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว
2. การดูแลแม่วัยรุ่นและครอบครัว ให้การแนะแนวและช่วยเหลือให้กลับไปเรียนต่อ หรือทำงานที่มั่นคง การทำงานกับพ่อและแม่วัยรุ่น การดูแลเด็ก และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 3. แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคีในการทำงานกับวัยรุ่น ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว

12 “การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ
โครงการ “การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อป้องกันและลดปัญหา การตั้งครรภ์และผลสืบเนื่อง ” (The strengthening of health system for young people to prevent and reduce teenage pregnancy and its consequences)

13 วัตถุประสงค์  ประสานความร่วมมือและจัดระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้านสุขภาวะของเด็กวัยรุ่นและเยาวชน  พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นวิทยากรและดำเนินงานลดปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชน  พัฒนาฐานข้อมูลของแม่วัยรุ่น  พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น

14 พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
ปี : 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม และ เพชรบุรี ปี : 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ปี : 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

15 กลวิธี/กิจกรรมการดำเนินงาน
สสจ สถาบันการศึกษา อปท. เทศบาล รพ. พมจ. สื่อมวลชน ประกันสังคม NGO 1.สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคี สัมมนาผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม 2.พัฒนาฐานข้อมูล จัดทำหลักสูตร อบรมครู ก. ขยายผลการอบรม ประเมินผลหลักสูตร 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ. ชุมชน สถาบันการศึกษา 4.พัฒนาระบบบริการให้ครอบคลุม

16 ช่วงเวลาในการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ช่วงเวลาในการดำเนินงาน พค.52 มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 1.สัมมนาผู้บริหารองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง 3 จังหวัดๆละ 1 วัน 2.ประชุมพัฒนาหลักสูตร - อนามัยการเจริญพันธุ์และสารเสพติด - ค่ายแกนนำเยาวชน 3. อบรมวิทยากร (ครู ก.) 2 หลักสูตร 2 รุ่น 4. สนับสนุนวิทยากรครู ก.ขยายผลในพื้นที่ 5. สัมมนาครู ก.เพื่อประเมินผล 6. จัดประชุมทำฐานข้อข้อมูล 7. พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น 8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 9. วิเคราะห์ สรุปรายงาน


ดาวน์โหลด ppt แม่วัยรุ่น (Teenage Mothers) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google