งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟันดี สุขภาพดี ชีวี มีสุข ทพ. สุธาเจียรมณี โชติชัย ผอ. สำนักทันต สาธารณสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟันดี สุขภาพดี ชีวี มีสุข ทพ. สุธาเจียรมณี โชติชัย ผอ. สำนักทันต สาธารณสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟันดี สุขภาพดี ชีวี มีสุข ทพ. สุธาเจียรมณี โชติชัย ผอ. สำนักทันต สาธารณสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

2 ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ 2 National Goal 2563 2545 แม่ลูก ฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า 2549 เด็กไทยไม่ กินหวาน 2550 งานทันต ในรพ. สายใยรัก 2554 กองทุนทัน ตกรรม ( ลูกรักฟัน ดีเริ่มที่ซี่แรก ) 2553 ประกวด CUP ดีเด่น Bureau of Dental Health การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก

3 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก โรคฟันผุ ร้อยละ Bureau of Dental Health 2547 เกณฑ์ประเมิน HPS ประเมินแปรงฟัน และควบคุมขนม 2550 ประกวดคู่หูโรงเรียน พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี 2553 ขยายผล เครือข่ายรร. พัฒนาแนวทางในเด็ก อนุบาล 2552 พัฒนาเกณฑ์ประเมิน เครือข่ายรร. เด็กไทยฟันดี, ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังฯ 2548 เรียนรู้คู่วิจัยควบคุมขนม ประกวดรร. ยิ้มสดใสเด็กไทย ฟันดี พัฒนาระบบเฝ้าระวัง

4 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่าง เหมาะสม ( ฟันหลัง 4 คู่สบ ) ฟันเทียม พระราชทาน ชมรม ผู้สูงอายุ บริการทันตกรรม ป้องกัน Bureau of Dental Health 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี บูรณาการใน LTC การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

5 ร้อยละแปรงสีฟันผ่านมาตรฐานวิชาการ กรมอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ( ตัวอย่าง / ร้อยละ ) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ( ตัวอย่าง / ร้อยละ ) 25,311 (88.2)3,383 (11.8) ร้อยละแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน (< 0.7 มก./ ล )

6 ๑. พัฒนาระบบสนับสนุนการ จัดบริการสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด ๒. พัฒนาระบบกำลังคนทันต สาธารณสุข ๓. ศึกษาวิจัยระบบบริการสุขภาพช่อง ปาก ๔. พัฒนารูปแบบการจัดบริการ ผลงานการพัฒนาระบบและกลไก

7 มีการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มวัยต่างๆ แม่และเด็ก.. ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก วัยเรียน.. โรงเรียนต้นแบบ.. เครือข่ายโรงเรียน ผู้สูงอายุ.. ฟันเทียม / ชมรมผู้สูงอายุ..LTC มีนโยบาย / กฎหมาย / มาตรการที่ สนับสนุนงาน มีการจัดการปัจจัยเสี่ยง.. ฟลูออไรด์ / แปรง - ยาสี ฟัน / น้ำตาล มีการพัฒนาระบบและกลไกการ ทำงาน กำลังคน.. การบริหารงานทันตฯ.. ข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการ ทำงานกับภาคีเครือข่าย มีการพัฒนางานทันตสุขภาพใน พื้นที่ แผนชุมชน.. กองทุนสุขภาพตำบล.. แผนงาน สาธารณสุขของอปท. สรุป

8 แนวคิด ☻ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วย มือประชาชน ☻ เสริมสร้างศักยภาพการดูแล และจัดการ ปัญหาโดยชุมชน ☻ สนับสนุนและเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย ☻ เพิ่มการเข้าถึงบริการและ พัฒนาคุณภาพ “ ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ” ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีมีส่วนร่วม บริการ ทั่วถึงมีคุณภาพ

9 1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นเป็น แกน และหน่วยงาน สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการกระตุ้น ประสาน และสนับสนุน การดำเนินงาน 2. สร้างกระแสและขับเคลื่อนสังคมในการ ดูแลสุขภาพช่องปาก 3. พัฒนาบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐม ภูมิ ( ครอบคลุม ได้มาตรฐาน คุณภาพ ) 4. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคี ครือข่าย / แกนนำ ชุมชนหรือ อสม. 5. พัฒนา กลไกการบริหารจัดการ และ ระบบ เฝ้าระวัง สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวี มีสุข :

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ฟันดี สุขภาพดี ชีวี มีสุข ทพ. สุธาเจียรมณี โชติชัย ผอ. สำนักทันต สาธารณสุข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google