งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ข้อ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย กลยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE

2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี กลยุทธ์ เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE มาตรการ 1. สร้างเสริมการป้องกันปัญหา 2. สร้างเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิดของวัยรุ่น 3. การกำจัดพื้นที่เสี่ยง สิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 4. การให้ความช่วยเหลือ 5. การพัฒนาระบบงาน การติดตาม การประเมินผล

3 การดำเนินงาน จังหวัด 1. สร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในทุกภาคส่วน
2. บูรณาการแผนงาน/โครงการทุกภาคส่วน อำเภอ 1. เปิดสถานที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในชุมชน อำเภอละ 1 แห่ง 2. พัฒนาสถานบริการทีเป็นมิตรกับวัยรุ่นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (รพ.ท่ายาง, รพ.บ้านลาด, รพ.หนองหญ้าปล้อง) ตำบล 1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยง 2. สนับสนุน การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้วัยรุ่น (ดำเนินการต่อเนื่อง)

4 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
มี 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง แผนที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การบำบัดระบบสมัครใจ

5 การบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ
1. ในสถานบริการ 2. ในชุมชน(ค่ายบำบัด 2.1 วิทยากรค่ายบำบัด 2.2 ติดตามช่วยเหลือ หลังการบำบัดรักษา

6 กลยุทธ์ 1. ควบคุมกำกับ การนำเป้าหมายเข้าสู่ระบบบำบัด
2. สร้างความพร้อมในการบำบัด 3. การรายงาน เพื่อประเมินผลและทราบปัญหา 4. พัฒนาเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

7 ผลการดำเนินงาน การบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ระบบ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ สมัครใจและค่าย 3,686 495 13.43 บังคับบำบัด 559 633 113.24 ต้องโทษ 223 160 71.75 รวม 4,468 1,288 28.83

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
ค้นหาและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google