งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มี ความมั่นคงปลอดภัย กล ยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มี ความมั่นคงปลอดภัย กล ยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มี ความมั่นคงปลอดภัย กล ยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE

2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา พฤติกรรมวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี กล ยุทธ์ เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE NUMBER ONE มาตรก าร 1. สร้างเสริมการป้องกันปัญหา 2. สร้างเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ ผู้นำทางความคิดของวัยรุ่น 3. การกำจัดพื้นที่เสี่ยง สิ่งยั่วยุและ อิทธิพลจากสื่อ 4. การให้ความช่วยเหลือ 5. การพัฒนาระบบงาน การติดตาม การ ประเมินผล

3 การดำเนินงาน จังหวั ด 1. สร้างภาคีเครือข่ายการ ดำเนินงานในทุกภาคส่วน 2. บูรณาการแผนงาน / โครงการทุก ภาคส่วน อำเภอ 1. เปิดสถานที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นในชุมชน อำเภอละ 1 แห่ง อำเภอละ 1 แห่ง 2. พัฒนาสถานบริการทีเป็นมิตรกับ วัยรุ่นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( รพ. ท่ายาง, รพ. บ้านลาด, รพ. หนอง หญ้าปล้อง ) ( รพ. ท่ายาง, รพ. บ้านลาด, รพ. หนอง หญ้าปล้อง ) ตำบล 1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยง 2. สนับสนุน การจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ วัยรุ่น ( ดำเนินการต่อเนื่อง )

4 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี แผน ที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ / ผู้ติดยาเสพติด การบำบัดระบบ สมัครใจ มี 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง

5 การบำบัดผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด ระบบสมัครใจ 2. ในชุมชน ( ค่ายบำบัด 2.1 วิทยากร ค่ายบำบัด 2.2 ติดตาม ช่วยเหลือ หลังการ บำบัดรักษา หลังการ บำบัดรักษา 1. ในสถาน บริการ

6 กลยุทธ์ 2. สร้างความพร้อมในการบำบัด 3. การรายงาน เพื่อประเมินผล และทราบปัญหา 4. พัฒนาเทคนิคเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย 1. ควบคุมกำกับ การนำเป้าหมาย เข้าสู่ระบบบำบัด

7 ผลการดำเนินงาน การบำบัดผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ระบบ เป้าหมา ย ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ สมัครใจ และค่าย 3,686 49513.43 บังคับ บำบัด 559633113.24 ต้องโทษ22316071.75 รวม 4,468 1,288 28.83

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด (TO BE NUMBER ONE) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ค้นหาและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม / ชมรม


ดาวน์โหลด ppt ข้อ 2 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มี ความมั่นคงปลอดภัย กล ยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชน คนเพชรบุรี เข้มแข็ง ภายใต้ร่มพระบารมี TO BE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google