งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางประสานความ ร่วมมือ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางประสานความ ร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พนม จันทร์ดิษฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางประสานความ ร่วมมือ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางประสานความ ร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พนม จันทร์ดิษฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางประสานความ ร่วมมือ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางประสานความ ร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พนม จันทร์ดิษฐ พนม จันทร์ดิษฐ

2 กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  กระทรวงเกษตรทำ (MOU) กับ กระทรวงศึกษาธิการ  กรมส่งเสริมการเกษตร ทำ (MOU) กับ สพฐ.  เกษตรจังหวัด ทำ (MOU) กับ ผอ. เขต  เกษตรอำเภอ ทำ (MOU) กับ ผอ. โรงเรียน  ตั้งงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการเพียงพอ  กระทรวงเกษตรทำ (MOU) กับ กระทรวงศึกษาธิการ  กรมส่งเสริมการเกษตร ทำ (MOU) กับ สพฐ.  เกษตรจังหวัด ทำ (MOU) กับ ผอ. เขต  เกษตรอำเภอ ทำ (MOU) กับ ผอ. โรงเรียน  ตั้งงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการเพียงพอ

3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุว เกษตรกร  มีความรู้ มีความ เข้าใจงานยุวเกษตรกร  มีความรู้ มีความ เข้าใจงานยุวเกษตรกร  มีความมุ่งมั่นในการ พัฒนายุวเกษตรกร  มีทักษะการประสานงาน ที่ดี  มีความรู้ มีความ เข้าใจงานยุวเกษตรกร  มีความรู้ มีความ เข้าใจงานยุวเกษตรกร  มีความมุ่งมั่นในการ พัฒนายุวเกษตรกร  มีทักษะการประสานงาน ที่ดี

4 การประสานงานของ เจ้าหน้าที่  สั่งการตามสายงานบังคับ บัญชา 2 ทาง  รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ ( โทรศัพท์, แฟกซ์,Email ) ( โทรศัพท์, แฟกซ์,Email )  มีเครือข่ายยุวเกษตร (Socail Network )  สั่งการตามสายงานบังคับ บัญชา 2 ทาง  รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ ( โทรศัพท์, แฟกซ์,Email ) ( โทรศัพท์, แฟกซ์,Email )  มีเครือข่ายยุวเกษตร (Socail Network )

5 กรมส่งเสริมต้อง สนับสนุน  สื่อ อุปกรณ์ การทำ กิจกรรมของกลุ่มยุวฯ  ติดตามงาน แนะนำ ช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน แบบงานศิลปะ หัตถรรมของยุวเกษตร ร่วมกับ สพฐ. เพื่อ มอบ ประกาศเกียรติคุณผลงานของ ยุวเกษตรกร หัตถรรมของยุวเกษตร ร่วมกับ สพฐ. เพื่อ มอบ ประกาศเกียรติคุณผลงานของ ยุวเกษตรกร  มีเว็ปไซค์ของกลุ่มยุว เกษตรกร  สื่อ อุปกรณ์ การทำ กิจกรรมของกลุ่มยุวฯ  ติดตามงาน แนะนำ ช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน แบบงานศิลปะ หัตถรรมของยุวเกษตร ร่วมกับ สพฐ. เพื่อ มอบ ประกาศเกียรติคุณผลงานของ ยุวเกษตรกร หัตถรรมของยุวเกษตร ร่วมกับ สพฐ. เพื่อ มอบ ประกาศเกียรติคุณผลงานของ ยุวเกษตรกร  มีเว็ปไซค์ของกลุ่มยุว เกษตรกร

6 กรมส่งเสริมต้องสนับสนุน  จัดทุนให้แก่ยุวเกษตรกรที่ ประสบความสำเร็จ  จัดโควตาเรียนต่อให้ยุว เกษตรกรที่ชนะเลิศจนถึง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  กำหนดให้มีวันยุวเกษตรกร แห่งชาติ  จัดตั้งเครือข่ายยุวเกษตรกรจิต อาสาให้เพิ่มขึ้น  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม ยุวเกษตรกรทุกพื้นที่  จัดทุนให้แก่ยุวเกษตรกรที่ ประสบความสำเร็จ  จัดโควตาเรียนต่อให้ยุว เกษตรกรที่ชนะเลิศจนถึง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  กำหนดให้มีวันยุวเกษตรกร แห่งชาติ  จัดตั้งเครือข่ายยุวเกษตรกรจิต อาสาให้เพิ่มขึ้น  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม ยุวเกษตรกรทุกพื้นที่

7 กรมส่งเสริมต้อง สนับสนุน  จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์งานของ กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  การประกวดสถาบัน เกษตรกรดีเด่นควรมี ตัวแทน สพฐ. ร่วมเป็น กรรมการทุกครั้ง  จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์งานของ กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  การประกวดสถาบัน เกษตรกรดีเด่นควรมี ตัวแทน สพฐ. ร่วมเป็น กรรมการทุกครั้ง

8 ข้อเสนอแนะ  กรมส่งเสริมการเกษตรควร ประสานความร่วมมือกับกรมอาชีวะ ศึกษาเพื่อส่งต่อยุวเกษตรกรให้ได้รับ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   กรมส่งเสริมการเกษตรควรประสาน ความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมยุว เกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพฯ  กรมส่งเสริมจะขับเคลื่อนกิจกรรม ยุวเกษตรกรควรส่งเสริมสภายุว เกษตรกร และสภาที่ปรึกษายุว เกษตรกรทุกระดับ  กรมส่งเสริมการเกษตรควร ประสานความร่วมมือกับกรมอาชีวะ ศึกษาเพื่อส่งต่อยุวเกษตรกรให้ได้รับ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   กรมส่งเสริมการเกษตรควรประสาน ความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมยุว เกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพฯ  กรมส่งเสริมจะขับเคลื่อนกิจกรรม ยุวเกษตรกรควรส่งเสริมสภายุว เกษตรกร และสภาที่ปรึกษายุว เกษตรกรทุกระดับ

9 ผู้รับผิดชอบการจัด สัมมนาครั้งนี้ควร สรุปข้อมูลและ ข้อเสนอแนะทั้งหมด รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับเพื่อ พัฒนาให้เกิด ผลสำเร็จตาม ภาระกิจของกรมฯ

10


ดาวน์โหลด ppt แนวทางประสานความ ร่วมมือ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางประสานความ ร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พนม จันทร์ดิษฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google