งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus) ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวทีสมัชชาสุขภาพ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ในชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง สร้างความตระหนักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การติดตามและการส่งต่อ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพกรรมการ/กลุ่ม/แกนนำ/อสม./ชมรม ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำแผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน ส่งเสริมให้มีนวตกรรม อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สร้างค่านิยมร่วม สร้าง/เร่งรัดให้มีและใช้ข้อบัญญัติ/ข้อกำหนดท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร สนับสนุนการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH Plus) สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีการบริหารบุคลากรให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ อสม./แกนนำชุมชน/ประชาสังคมมีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างค่านิยมร่วมในชุมชน สนับสนุนให้มี mapping เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สื่อมวลชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการสื่อสาร สนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Stakeholder) ระดับภาคี มีการจัดการนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดี พัฒนาเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบจัดการองค์ความรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม /รูปแบบ/มาตรฐาน มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการสื่อสารกับเครือข่าย สร้างกระแสสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย/ข้อมูลวิชาการ พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บริหารความสัมพันธ์ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการประสานงาน มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สร้างระบบการประเมินมาตรฐาน สร้างระบบติดตามประเมินผล ระดับกระบวนการ (Management) ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายระบบข้อมูล บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมพัฒนาและประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SLM ) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นKnowledge center , Training center พัฒนาให้มีภาวะผู้นำและบุคคลต้นแบบ พัฒนารูปแบบบริการให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)

2 ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus) ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวทีสมัชชาสุขภาพ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ในชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง สร้างความตระหนักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การติดตามและการส่งต่อ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพกรรมการ/กลุ่ม/แกนนำ/อสม./ชมรม ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำแผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน ส่งเสริมให้มีนวตกรรม อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สร้างค่านิยมร่วม สร้าง/เร่งรัดให้มีและใช้ข้อบัญญัติ/ข้อกำหนดท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร สนับสนุนการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH Plus) สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีการบริหารบุคลากรให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ อสม./แกนนำชุมชน/ประชาสังคมมีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างค่านิยมร่วมในชุมชน สนับสนุนให้มี mapping เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สื่อมวลชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการสื่อสาร สนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Stakeholder) ระดับภาคี มีการจัดการนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดี พัฒนาเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบจัดการองค์ความรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม /รูปแบบ/มาตรฐาน มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการสื่อสารกับเครือข่าย สร้างกระแสสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย/ข้อมูลวิชาการ พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บริหารความสัมพันธ์ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการประสานงาน มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สร้างระบบการประเมินมาตรฐาน สร้างระบบติดตามประเมินผล ระดับกระบวนการ (Management) ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายระบบข้อมูล บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมพัฒนาและประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SLM ) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นKnowledge center , Training center พัฒนาให้มีภาวะผู้นำและบุคคลต้นแบบ พัฒนารูปแบบบริการให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)

3 ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (สร้างเมื่อ10สค.52) (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus) ระดับประชาชน (Valuation) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของชุมชนโดยชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวทีสมัชชาสุขภาพ ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การติดตามและการส่งต่อ อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยใช้งบฯท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร อสม./แกนนำชุมชน/ประชาสังคม มีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ (Stakeholder) ระดับภาคี มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการประสานงาน มีการจัดการนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดี พัฒนาระบบการรวบรวมนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ (Management) บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมพัฒนาและประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SLM) ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)


ดาวน์โหลด ppt ระดับพื้นฐาน (Learning /Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google