งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของ ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของ ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของ ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน ส่งเสริมให้มีนวตกรรม อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สร้างค่านิยมร่วม สร้าง/เร่งรัดให้มีและใช้ข้อบัญญัติ/ข้อกำหนด ท้องถิ่น อสม./แกนนำชุมชน/ ประชาสังคมมีส่วนร่วมและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างค่านิยมร่วมในชุมชน สนับสนุนให้มี mapping เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้าน สุขภาพ มีการประสานงานกับภาคี เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บริหารความสัมพันธ์ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการ ประสานงาน บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ เหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมพัฒนา และประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและ ถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SLM ) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การ ติดตามและการส่งต่อ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพกรรมการ/กลุ่ม/แกนนำ/อสม./ ชมรม ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคด้วยตนเอง สร้างความตระหนักการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร สนับสนุนการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH Plus) สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีการบริหารบุคลากรให้สามารถทำงานได้ ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สร้างระบบการประเมินมาตรฐาน สร้างระบบติดตามประเมินผล มีการจัดการนวัตกรรม/รูปแบบ/ มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่ดี พัฒนาเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/ รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบจัดการองค์ความรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมและเผยแพร่ นวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม /รูปแบบ/มาตรฐาน มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการสื่อสารกับเครือข่าย สร้างกระแสสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย/ข้อมูล วิชาการ พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อมวลชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยง ด้านสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการสื่อสาร สนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายระบบข้อมูล เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นKnowledge center, Training center พัฒนาให้มีภาวะผู้นำและบุคคล ต้นแบบ พัฒนารูปแบบบริการให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวที สมัชชาสุขภาพ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อ สุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี สร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ใน ชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus) ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับภาคี (Stakeholder)

2 ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของ ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน ส่งเสริมให้มีนวตกรรม อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สร้างค่านิยมร่วม สร้าง/เร่งรัดให้มีและใช้ข้อบัญญัติ/ข้อกำหนด ท้องถิ่น อสม./แกนนำชุมชน/ ประชาสังคมมีส่วนร่วมและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างค่านิยมร่วมในชุมชน สนับสนุนให้มี mapping เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้าน สุขภาพ มีการประสานงานกับภาคี เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บริหารความสัมพันธ์ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการ ประสานงาน บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ เหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีมพัฒนา และประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและ ถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SLM ) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การ ติดตามและการส่งต่อ พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพกรรมการ/กลุ่ม/แกนนำ/อสม./ ชมรม ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคด้วยตนเอง สร้างความตระหนักการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร สนับสนุนการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH Plus) สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนให้มีการบริหารบุคลากรให้สามารถทำงานได้ ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สร้างระบบการประเมินมาตรฐาน สร้างระบบติดตามประเมินผล มีการจัดการนวัตกรรม/รูปแบบ/ มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่ดี พัฒนาเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม/ รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบจัดการองค์ความรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมและเผยแพร่ นวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม /รูปแบบ/มาตรฐาน มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการสื่อสารกับเครือข่าย สร้างกระแสสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย/ข้อมูล วิชาการ พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อมวลชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยง ด้านสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการสื่อสาร สนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายระบบข้อมูล เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นKnowledge center, Training center พัฒนาให้มีภาวะผู้นำและบุคคล ต้นแบบ พัฒนารูปแบบบริการให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวที สมัชชาสุขภาพ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อ สุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี สร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ใน ชุมชน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus) ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับภาคี (Stakeholder)

3 ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ ของชุมชนโดยชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ด้านจัดทำแผนสุขภาพชุมชน อปท.มีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กร ชุมชน โดยใช้งบฯท้องถิ่น อสม./แกนนำชุมชน/ประชา สังคม มีส่วนร่วมและดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังด้าน สุขภาพ มีระบบบริการที่ดี สนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน HPH Plus สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ เหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นทีม พัฒนาและประเมิน สร้างเสริมความรู้และทักษะการสร้างและ ถ่ายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SLM) ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน การติดตามและ การส่งต่อ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเอง หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่าง องค์กร มีการประสานงานกับภาคี เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้าง Mapping เครือข่ายเพื่อการ ประสานงาน มีการจัดการนวัตกรรม/ รูปแบบ/มาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคที่ดี พัฒนาระบบการรวบรวมนวัตกรรม/ รูปแบบ/มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นองค์กรหลักที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ชุมชนมีมาตรการทางสังคม สนับสนุนให้มีเวทีประชาสังคม/เวที สมัชชาสุขภาพ ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับประชาชน (Valuation) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (สร้างเมื่อ10สค.52) (กระบวนการทำงานร่วมระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน HPH Plus)


ดาวน์โหลด ppt ระดับประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการของ ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการ เร่งรัดดำเนินงานตามแผนของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google