งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตำบล........................ อำเภอ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตำบล........................ อำเภอ.................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตำบล........................ อำเภอ..................

2 ระดับประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย (มุมมองเชิงคุณค่า) ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีแม่และครอบครัวตัวอย่างในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีการดำเนินงาน “ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีแผนชุมชน/มีข้อมูลระบบเฝ้าระวัง/มีกติกาทาง สังคม/กรรมการกองทุน/มีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มเป็นร้อยละ 60) ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่เพื่อสายใยรักฯ ระดับภาคี(มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย) ●อปท.สนับสนุนและร่วมดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ●หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรพัฒนา เอกชน สนับสนุนการดำเนินงานตาม บทบาท แบบบูรณาการ ●องค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) ●มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการวางแผน งาน/โครงการดำเนินงาน“ตำบลนมแม่” พร้อมกำกับ อย่างมีประสิทธิภาพ ●มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หลายรูปแบบอย่าง ต่อเนื่อง ●มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอย่าง ต่อเนื่อง ●มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์ตำบลนม แม่ ระดับพื้นฐานองค์กร/ชุมชน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) ●มีระบบข้อมูลอนามัยแม่และเด็กที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ ง่าย ●มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในดำเนินงาน ตำบลนมแม่ฯ ●มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อให้ ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ●มีการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ ผังจุดหมายปลายทางการขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ. ศ.2555 ( ระยะ 2 ปี ) กำหนดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553

3 อปท. สนับสนุนและร่วมดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร พัฒนาเอกชน สนับสนุนการดำเนินงาน ตามบทบาทแบบบูรณาการ องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใย รักแห่งครอบครัว มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างทีมดำเนินงาน “ตำบลนมแม่ฯ” จัดระบบข้อมูลอนามัยแม่และ เด็กที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ.ศ. 2555 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กลุ่มและเครือข่าย ชุมชน/ท้องถิ่นพัฒนา“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ชุมชน / ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง ชุมชน / ท้องถิ่น มีแม่และครอบครัวตัวอย่าง ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ความยั่งยืน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามเกณฑ์ตำบลนมแม่ สร้างความรู้และทักษะ บุคลากรทุกระดับ


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตำบล........................ อำเภอ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google