งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้บริบท ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย 1050 ถนนสนามบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้บริบท ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย 1050 ถนนสนามบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้บริบท ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย 1050 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

2 ปัญหาการวิจัย 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายมีความสุขหรือไม่ ? 2. ความสุขด้านการบริหาร ด้านการ ให้ผลตอบแทนและ สวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเพื่อนร่วมงาน มีหรือไม่ ? 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายมีความสุขระดับ ไหน ?

3 กรอบในการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 1. ครูผู้สอนครูผู้สอน อายุการ ทำงาน 20 ปีขึ้นไป 7 คน 2. ครูผู้สอนอายุการ ทำงาน 10 ปีขึ้นไป 13 คน 3. ครูผู้สอนอายุการ ทำงาน 5 ปีขึ้น ไป 3 คน 4. บุคลากรทางการ ศึกษา 2 คน บริบทและระดับของ ความสุข 1. ด้านการบริหาร 2. ด้านการให้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ 3. ด้าน สิ่งแวดล้อม 4. ด้านเพื่อน ร่วมงาน 5. ระดับความสุข

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายที่มีผลต่อ ความสุขของครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อศึกษาถึงระดับความสุข ของครูและ บุคลากรทางการศึกษา

5 สรุปผลการวิจัย โดยสรุปความสุขของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาด้านการบริหาร มีความสุขเกี่ยวกับการบริหารปากลาง คือระดับ 3 ด้านการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขน้อย คือระดับ 2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมครูและบุคลากรมี ความสุขระดับปานกลาง คือระดับ 3 ด้านเพื่อนร่วมงานงาน ครูและบุคลากรความสุข ระดับปานกลาง คือระดับ 3

6 ระดับความสุข พบว่าครูและบุคลากรมีความสุขระดับมาก เรื่อง ประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิต มั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชีวิต การได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา ความสุขจากการ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ความสุขระดับปานกลาง เรื่องภูมิใจในตนเอง พึง พอใจในรูปร่างหน้าตา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน การมีสุขภาพร่างกายที่ ดีและจิตใจสดชื่น ความสุขที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เกือบครึ่งหนึ่งพบว่าไม่มีความสุข เรื่องการมั่นใจ ว่างานที่ทำอยู่มีความ มั่นคงปลอดภัย เงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน

7 ประโยชน์ที่ได้ ผลกระทบ 1. ได้รู้ถึงบริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ที่มีผลต่อความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 2. ได้รู้ถึงระดับความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผลกระทบ 1. ผู้บริหารควรแก้ไขปรับปรุงการบริหาร จัดการงานในวิทยาลัย 2. ผู้บริหารควรปรับปรุงการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสม 3. ผู้บริหารควรแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 4. ผู้บริหารควรส่งเสริมความรักความ สามัคคีมากกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt ความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้บริบท ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย 1050 ถนนสนามบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google