งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พวกเรามีความเห็นว่า เป็นอย่างไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พวกเรามีความเห็นว่า เป็นอย่างไร ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พวกเรามีความเห็นว่า เป็นอย่างไร ?

2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. 43.26 % 47.12 % 9.62 %

3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. 31.11 % 17.78 % 13.33 % 11.11 % 8.89 % 6.67 % 2.22 %

4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. 26.54 % 20.41 %

5 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.

6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.

7 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. 3.45% 1.72% 5.17 % 32.76 % 15.52 % 17.24% 24.14 %

8 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. ตัวชี้วัดที่บอกว่า 5 ส.สำเร็จ ควรอยู่ตรงส่วนใด 14.81 % 48.15 % 37.04 %

9 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. เราจะมีส่วนร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 5 ส. ได้อย่างไรบ้าง 5.00 % 15.00 % 45.00 % 35.00 %

10 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. คุณมั่นใจหรือไม่ว่าพื้นที่รับผิดชอบของคุณจะสามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวตกรรมได้มากกว่า 2 ชิ้น 12.50 % 27.08 % 60.42 %

11 ทำไมจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างผลงานหรือนวตกรรมได้
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. ทำไมจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างผลงานหรือนวตกรรมได้ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 7.69 % 38.45 % 11.54 % 11.54 % 15.38 %

12 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส.
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ.อน. ต่อการทำกิจกรรม 5 ส. 20.00 % 20.00 % 60.00 %

13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
องค์กร 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรต้นแบบกิจกรรม 5 ส. ที่มีคุณภาพ สะอาด น่าอยู่น่าทำงาน บุคลากรมีความสุข สามัคคี และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส. นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้รับบริการประทับใจ ภายในปี 2560

14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
องค์กร 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป้าประสงค์ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี บรรยากาศน่าทำงาน 2. กระบวนการทำงานและระบบบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมีประสิทธิภาพ 3. บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและมีความคิดในการพัฒนางาน 4. บุคลากรมีความรักความสามัคคี และมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรต้นแบบ ด้านกิจกรรม 5 ส. 5. ผู้มารับบริการและติดต่อประสานงาน เกิดความประทับใจและความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมและการบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
องค์กร 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม อย่างสร้างสรรค์ 2. พัฒนากระบวนการทำงานและระบบบริการด้วยกิจกรรม 5 ส. ด้วยระบบคุณภาพ อย่างสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน มีความคิด ในการพัฒนางาน และเกิดนวตกรรมด้าน 5 ส. 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และทุกคนในทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส.

16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
องค์กร 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตัวชี้วัด 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินมาตรฐาน 5 ส. ของทุกพื้นที่ใน สสจ.อน.เพิ่มขึ้น 2. มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3. เกิดผลงานเด่นด้าน 5 ส. ใน สสจ.อน. ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 4. ร้อยละ 70 ของจำนวนพื้นที่ย่อยภายในโซนมีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น 5. ทุกเขตพื้นที่ (Zone) มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น 6. มีการแสดงความคิดเห็นเรื่อง 5 ส.ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 7. ผู้รับบริการและติดต่อประสานงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและการบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


ดาวน์โหลด ppt พวกเรามีความเห็นว่า เป็นอย่างไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google