งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 43.26 % 47.12 % 9.62 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 43.26 % 47.12 % 9.62 %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 43.26 % 47.12 % 9.62 %

3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 31.11 % 17.78 % 13.33 % 11.11 % 8.89 % 6.67 % 2.22 %

4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 26.54 % 20.41 %

5 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส.

6

7 32.76 % 24.14 % 17.24 % 15.52 % 5.17 % 3.45 % 1.72 %

8 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 48.15 % 37.04 % 14.81 % ตัวชี้วัดที่บอกว่า 5 ส. สำเร็จ ควร อยู่ตรงส่วนใด

9 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 45.00 % 35.00 % 15.00 % เราจะมีส่วนร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 5 ส. ได้อย่างไรบ้าง 5.00 %

10 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 60.42 % 27.08 % 12.50 % คุณมั่นใจหรือไม่ว่าพื้นที่รับผิดชอบของคุณจะ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวตกรรมได้มากกว่า 2 ชิ้น

11 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 38.45 % 11.54 % ทำไมจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างผลงานหรือนวตก รรมได้ 15.38 % 11.54 % 7.69 % 3.85 %

12 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 60.0 0 % 20.0 0 %

13 เป็นองค์กรต้นแบบกิจกรรม 5 ส. ที่ มีคุณภาพ สะอาด น่าอยู่น่าทำงาน บุคลากรมีความสุข สามัคคี และมีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส. นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้รับบริการ ประทับใจ ภายในปี 2560 วิสัยทั ศน์

14 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี บรรยากาศน่าทำงาน 2. กระบวนการทำงานและระบบบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมี ประสิทธิภาพ 3. บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและมี ความคิดในการพัฒนางาน 4. บุคลากรมีความรักความสามัคคี และมีส่วนร่วม เพื่อ พัฒนาไปสู่องค์กรต้นแบบ ด้านกิจกรรม 5 ส. 5. ผู้มารับบริการและติดต่อประสานงาน เกิดความ ประทับใจและความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมและการบริการของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป้าประ สงค์

15 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม อย่างสร้างสรรค์ 2. พัฒนากระบวนการทำงานและระบบบริการด้วย กิจกรรม 5 ส. ด้วยระบบคุณภาพ อย่างสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ต่อหน่วยงาน มีความคิด ในการพัฒนางาน และเกิดนวตกรรมด้าน 5 ส. 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และ ทุกคนในทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ยุทธศา สตร์

16 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินมาตรฐาน 5 ส. ของทุก พื้นที่ใน สสจ. อน. เพิ่มขึ้น 2. มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3. เกิดผลงานเด่นด้าน 5 ส. ใน สสจ. อน. ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 4. ร้อยละ 70 ของจำนวนพื้นที่ย่อยภายในโซนมีคะแนน ประเมินเพิ่มขึ้น 5. ทุกเขตพื้นที่ (Zone) มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น 6. มีการแสดงความคิดเห็นเรื่อง 5 ส. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ น้อยกว่า 10 เรื่อง 7. ผู้รับบริการและติดต่อประสานงานมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมและการบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สสจ. อน. ต่อ การทำกิจกรรม 5 ส. 43.26 % 47.12 % 9.62 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google