งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย 1. พฤติกรรมหนีเรียน 2. พฤติกรรมการมาเรียนสาย 3. พฤติกรรมการขาดเรียน 4. พฤติกรรมเที่ยวเตร่ยามวิกาล มั่วสุม 5. พฤติกรรมการเสพสารเสพติด 6. พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 7. ปัญหาด้านจิตใจ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ใน การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย

4 ตัวแปรที่จะศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย 1. ขอบเขตด้านประชากร 1.1 คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน 1.2 ครูที่ปรึกษา จำนวน 45 คน 1.3 ผู้แทนนักเรียน จำนวน 50 คน 1.4 ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 50 คน ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษา พฤติกรรมของ นักเรียน / นักศึกษา

5 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่ พึงประสงค์ของ นักเรียน - นักศึกษา 2.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.1.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.1.2 การทบทวนการดำเนินงาน 2.1.3 การสนับสนุนการดำเนินงาน 2.2 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.2.1 การพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.2 การดำเนินงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 2.2.3 การประสานงานและสร้างความร่วมมือการดำเนินงาน กับผู้ปกครอง 2.2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 2.2.5 กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา

6 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้บริหารและครูที่ปรึกษา พบว่า มีความเข้าใจในระบบดูแล ช่วยเหลือเป็นอย่างดีและต้องการอบรมเพิ่ม ความรู้เรื่องระบบการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 1.2 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักเรียน นักศึกษา พบว่า ได้ทราบเรื่องระบบ การดูแล ช่วยเหลือมาจากครูที่ปรึกษา 1.3 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้แทนผู้ปกครอง พบว่า มีความเข้าใจในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาโดย จากการเยี่ยม บ้าน

7 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 1. ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา - ด้านการวางแผนการดำเนินงาน พบว่า มีการ จัดเตรียม บุคลากรเพื่อดำเนินงานตามระบบการ ดูแลช่วยเหลือมากที่สุด - ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหาร ให้ขวัญกำลังใจเสริมแรงจูงใจ แก่ครูมากที่สุด - ด้านพัฒนาครูและบุคลากร พบว่า มีการว่าง แผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง มากที่สุด - ด้านการดำเนินงานของครูและบุคลากรใน สถานศึกษา พบว่า ครูที่ปรึกษามีการแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจและดำเนินการดูแลช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมากที่สุด

8 - ด้านการประสานงานและความร่วมมือ การ ดำเนินงานกับผู้ปกครอง พบว่า มีการ ประสานสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัย และผู้ปกครองมากที่สุด - ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง เป็นระบบมากที่สุด - ด้านผลการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา พบว่า มีการส่ง ต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องใน วิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือต่อมากที่สุด

9 2. นักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมเกี่ยวกับ สภาพการบริหารและดำเนินงานตามระบบดูแล ช่วยเหลือ เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า พฤติกรรมที่มี ปัญหามากที่สุดคือ พฤติกรรมด้านการมาเรียน สายและด้านการขาดเรียน 3. ผู้แทนผู้ปกครอง ในภาพรวมเกี่ยวกับ สภาพการบริหารและดำเนินงานตามระบบดูแล ช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ พบว่าทางวิทยาลัยมีการแจ้งและ ออกเยี่ยมบ้านเพื่อพบผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จากผลการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานพบว่า ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนผู้ปกครองมี ความเข้าใจในระบบงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี และสามารถ ติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาไม่ให้ออก กลางคันและจบการศึกษาได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้


ดาวน์โหลด ppt นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google