งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังบุคลากรงาน บริหารงานทั่วไป ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร นางวันเพ็ญ ทะสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังบุคลากรงาน บริหารงานทั่วไป ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร นางวันเพ็ญ ทะสุนทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังบุคลากรงาน บริหารงานทั่วไป ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร นางวันเพ็ญ ทะสุนทร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายสุริยา จารุนัย งานเอกสารการพิมพ์ นางสาวชิดชนก ซา เหลา งานสารบรรณ

2

3

4

5

6

7

8 ขอบข่ายการปฏิบัติงานฝ่าย บริหารทรัพยากร

9 งานบริหารงานทั่วไป 1. วิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการ รวดเร็วฉับไว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ให้บริการ 2. พันธกิจ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่มีความรับผิดชอบ 2. ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 3. ให้บริการเร็ว เป็นที่พึงพอใจของ ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ

10 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 3. ใช้ระบบคุณภาพในการให้บริการ 4. ใช้หลักการวิจัยในการประเมิน ความพึงพอใจและคุณภาพของงาน 4. เป้าหมาย 1. อบรมปีละ 1 ครั้ง 2. ทำการประเมินคุณภาพของงาน ทุกปีการศึกษา

11 หลักการในการทำงาน มี 5 ประการ 1. มีความสามารถ 2. ฉลาดรอบรู้ 3. สู้งาน 4. มนุษยสัมพันธ์ดี 5. มีเกียรติเชื่อถือได้

12 จรรณยาบรรณสำหรับเจ้าที่ของงานบริหารงาน ทั่วไป 1. ยึดระเบียบ 2 บริการดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ 4. ทำงานเป็นปัจจุบัน 5. ขยัน 6. ซื่อสัตย์ 7. ปฏิบัติรับผิดชอบ 8. รอบคอบ 9. ตรงต่อเวลา 10. หาความรู้ * จรรยาบรรณ คือ ความประพฤติที่ผู้ประกอบ อาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติ คุณ

13

14 กระบวนการของหนังสือเข้า กระบวนการของหนังสือเข้า 1. เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ( รับหนังสือ ) 1. เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ( รับหนังสือ ) 3. ผู้จ่ายหนังสือ ( จัดจ่ายหนังสือ ) 3. ผู้จ่ายหนังสือ ( จัดจ่ายหนังสือ ) 4. เจ้าของเรื่อง ( ปฏิบัติ ) 4. เจ้าของเรื่อง ( ปฏิบัติ ) 2. ผู้บริหารหรือผู้ ได้รับมอบหมาย ( รับทราบ - สั่งการ )

15 กระบวนการหนังสือ ออก 1. เจ้าของเรื่อง ( ปฏิบัติ ) 2. ผู้ตรวจเรื่อง ( จัดจ่ายหนังสือ ) 3. ผู้บริหารหรือผู้ได้รับ มอบหมาย ( รับทราบ - สั่งการ ) 4. เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ( ส่งหนังสือออกและส่ง เรื่องคืนเจ้าของ )

16 ปัญหาของงานบริหารงาน ทั่วไป

17 1. งานสารบรรณมีหน้าที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ รับ - ส่งหนังสือมีหนังสือเข้าและหนังสือออกแต่ละ วันไม่น้อยกว่า 50 เรื่องทำให้เกิดปัญหาในการส่ง เรื่อง ( หนังสือ ) ต่อให้หน่วยงานภายใน ในกรณีที่ เป็นหนังสือภายนอกบางเรื่องส่งต่อให้หน่วยงาน ภายในช้าเกินไปทำให้เจ้าของเรื่องรับและไม่ สามารถดำเนินการได้ทัน หรือบางกรณีเป็น หนังสือที่มีกำหนดตอบในช่วงเวลาที่แน่นอน แต่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานย่อยมอบเรื่องให้แก่ ผู้ดำเนินการช้า หรือบางครั้งทำเรื่องหาย เมื่อ เจ้าของหนังสือสอบถามมาตอบคำถามไม่ได้ว่า เรื่องอยู่ที่ไหน ดำเนินการไปแล้วถึงไหน 2. ป้ายชื่อของหน่วยงานไม่โดดเด่น 3. มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานน้อย 4. มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานน้อย 5. ไม่มีกระดาษสำรองในการใช้งานเกี่ยวกับ เอกสาร

18 กิจกรรมเสริมที่นำมาใช้ในงานบริหารงาน ทั่วไป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสริมที่นำมาใช้ในงานบริหารงาน ทั่วไป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม 5 ส สะสาง มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็น เท่านั้น สะสาง มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็น เท่านั้น สะอาด การทำความสะอาดคือการ ตรวจสอบ สะอาด การทำความสะอาดคือการ ตรวจสอบ สะดวก มีที่สำหรับวางของทุกสิ่งและ ทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ สะดวก มีที่สำหรับวางของทุกสิ่งและ ทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ สุขลักษณะ กำหนดมาตรฐานและปรับปรุง ให้ดีขึ้น สุขลักษณะ กำหนดมาตรฐานและปรับปรุง ให้ดีขึ้น สร้างนิสัย การที่มีทัศนคติที่ดี เพื่อการ ทำงานเป็นทีม สร้างนิสัย การที่มีทัศนคติที่ดี เพื่อการ ทำงานเป็นทีม

20 จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ ศรีเลิศ เลขที่ 13 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง


ดาวน์โหลด ppt แผนผังบุคลากรงาน บริหารงานทั่วไป ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากร นางวันเพ็ญ ทะสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google