งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัด เขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัด เขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัด เขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

2 วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดเขา ปิ่นทอง โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองต้องเป็น แหล่งความรู้ของชุมชน นักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตใน สังคมอย่างมีความสุข บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตาม กระแสโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานของศาสนาและ วัฒนธรรมไทย

3 พันธกิจโรงเรียนวัดเขาปิ่น ทอง 1. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ ชุมชนที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้าน ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเป็น ไทย 3. พัฒนา ส่งเสริมความสามารถของ ผู้เรียนในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็น พื้นฐานในการดำรงชีวิต

4 พันธกิจโรงเรียนวัดเขา ปิ่นทอง 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยใน สถานศึกษา 7. พัฒนาระบบบริหารแบบมรส่วนร่วม

5 นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

6 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน วัดเขาปิ่นทอง • หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอม บึง จังหวัดราชบุรี • เปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 • นักเรียนทั้งหมด 355 คน • ข้าราชการครู 17 อัตรา พนักงาน ราชการ 1 อัตรา และ ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ครูธุรการ 1 อัตรา • โรงเรียนมีพื้นที่ 10 ไร่

7 สภาพทั่วไปของ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

8 เรื่อง การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบ ของนักเรียน สู่พฤติกรรมเชิงบวก เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

9 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปัญหาเด็กหนี โรงเรียน

10 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน

12 1. ประชุมครูเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน

13 2. ศึกษาข้อมูลนักเรียน เป็นรายบุคล • เยี่ยมบ้าน นักเรียน • สอบถาม ครูผู้สอน • สังเกต พฤติกรรม • วิเคราะห์ ผู้เรียนเป็น รายบุคล

14 3. แยกนักเรียนที่มีปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยง

15 4. สำรวจความต้องการของ นักเรียนต่อกิจกรรมที่ชอบ

16 5. ดำเนินการตาม กิจกรรม จัดหาครูและวิทยากร ภายนอกให้เหมาะสมกับกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

17 6. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน ระหว่างเรียน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อน และหลังทำกิจกรรม

18 7. ประเมินพฤติกรรมโดยครู ทุกคน

19 8. ประเมินผลความพึงพอใจ ของนักเรียน

20 9. ประเมินผลการเรียนของ นักเรียน

21 10. สรุปผลการดำเนินงาน

22 ผลการดำเนินงาน 1. เด็กนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมี การเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี

23 ผลการดำเนินงาน 2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น กว่าเดิม

24 ขอบคุณครับ e-mail : bunpot_w@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัด เขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google