งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบ กิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์บุญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบ กิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์บุญศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบ กิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์บุญศิริ ผู้เสนอ อาจารย์อดุลย์ จวงสอน หน่วยงานบัณฑิต วิทยาลัย

2 นันทนาการในการดำรงชีวิต ชีวิตคนในแต่ละวัน นอกจากกิจวัตร ประจำวันและภาระที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ แล้ว ระลอกคลื่นแห่งปัญญาสามารถ เคลื่อนเข้ามาสัมผัสกับมนุษย์เราได้ ตลอดเวลา เกม กีฬา การท่องเที่ยว เวลาสำหรับ การพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการ ได้ กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ที่ต้อง ทำงานทุกคน

3 เช่นเดียวกัน มนุษย์เราก็อาจเกิด ความกดดัน ความเครียดหรือปัญหา อื่นๆได้ตลอดเวลา เนื่องมาจาก ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเยาวชน เบี่ยงเบน ปัญหาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตและ วัฒนธรรม ปัญหาความเครียดทางสังคมที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพจิตใจและร่างกาย

4 ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ 1. ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ใดๆ ไม่ว่าเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ 2. มีรูปแบบหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจำกัด 3. จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ 4. สามารถจัดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จำกัด 5. เป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย 6. เป็นการบำบัดรักษา 7. เป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 8. เป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม

5 ความสำคัญของนันทนาการ 1. ด้านประชากรและสังคม 2. ต่อครอบครัว 3. ด้านชุมชน นันทนาการช่วยในการพัฒนาชุมชน ได้หลายด้าน เช่น 3.1 ช่วยสร้างคนให้เป็นผู้มีเหตุผล 3.2 ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม 3.3 ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. ต่อประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการช่วย ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สร้างความสงบสุขใน ชาติ

6 อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการเข้า ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 1. ลักษณะที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม ภายในครอบครัวหรือชุมชน 2. ความถนัดและทักษะทางกิจกรรม 3. ประสบการณ์ 4. ทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 5. วุฒิภาวะและระดับการศึกษา

7 6. เพื่อนครูและผู้นำชุมชน 7. ฐานะครอบครัว 8. สภาพดินฟ้าอากาศ 9. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 10. การส่งเสริมและสนับสนุนของ ภาครัฐบาลและเอกชน 11. ผู้นำทางด้านกิจกรรมนันทนาการ

8 บทสรุป กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มี ความสำคัญ มีประโยชน์และคุณค่าอย่างใหญ่ หลวงต่อมนุษย์ ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบโต เป็นผู้ใหญ่ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตทำให้ผู้ที่เข้าร่วมและประกอบ กิจกรรมทางนันทนาการเหล่านั้นได้ผลลัพธ์ที่ เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

9 ประโยชน์และคุณค่า แยกให้เห็นชัดเจนได้ 4 ประการ คือ - คุณค่าด้านพัฒนาการสุขภาพ - คุณค่าด้านพัฒนาการมนุษย์สัมพันธ์ - คุณค่าด้านพัฒนาการบุคลิกภาพ - คุณค่าด้านการส่งเสริมความเป็น พลเมืองดีของชาติ


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบ กิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์บุญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google