งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม
บทที่ 4 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม

2 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม
- ความหมายของขวัญในการทำงาน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดขวัญ - ความสำคัญของขวัญต่อการบริหารงาน - องค์ประกอบของขวัญที่ดี - การประเมินขวัญ - การประยุกต์จิตวิทยาในการสร้างขวัญ ในงานอุตสาหกรรม

3 ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Abraham Maslow)
1 ความต้องการทางกายภาพ 4 ความต้องชื่อเสียง/มีฐานะในสังคม 5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3 ความต้องการทางสังคม ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Abraham Maslow)

4 ความหมายของขวัญในการทำงาน
สภาพทางจิตใจในความต้องการของบุคคล ที่ได้รับการตอบสนองในระดับที่พึงพอใจ ก่อให้เกิดกำลังใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมและมุ่งมั่น ที่จะกระทำงานในความรับผิดชอบต่อไปด้วยความ เต็มใจและเต็มความสามารถเมื่อถูกจูงใจ ให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดขวัญ
1. เป้าหมายของหน่วยงาน 2. ฐานะทางสังคมของบุคคลในหน่วยงานนั้น 3. ความพอใจในงาน 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร 5. ระบบค่าตอบแทนในการทำงาน 6. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 7. ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 8. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 9. สุขภาพของบุคลากร

6 ความสำคัญของขวัญต่อการบริหารงาน
1. ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินงานในองค์กร 2. ก่อเกิดความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อกลุ่มและองค์กร 3. ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และพลังในการทำงาน 4. ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. ก่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 6.บุคลากรมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงและปลอดภัย ในการทำของตนงานมากขึ้น

7 องค์ประกอบของขวัญที่ดี
1. บทบาทของผู้นำหรือหัวหน้าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ความพึงพอใจต่อหน้าที่ / ตำแหน่งงานที่ได้รับ 3. ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายและนโยบายในการทำงาน 4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. สุขอนามัย สภาพร่างกายและจิตใจของคนงาน 6. ผลของการตัดสินใจในการทำงาน 7. คุณค่าของงาน

8 องค์ประกอบของขวัญที่ดี
8. การนิเทศงาน / การให้คำปรึกษางาน 9. ค่าตอบแทน 10. โอกาสก้าวหน้าในงาน 11. การจัดการและการบริหารงาน 12. สภาพแวดล้อมทางสังคม 13. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 14. ผลตอบแทนที่คนงานพึงได้รับ

9 การประเมินขวัญ 1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสังเกต (Observation) 4. การใช้สังคมมิติ (Sociometry)

10 สังคมมิติ (Sociometry)
กลุ่มที่มีความผูกพันกันดีแต่ไม่มีผู้นำ 1 2 กลุ่มที่มีความผูกพันกันดีและมีผู้นำ A กลุ่มที่ขาดความผูกพันมีการแยกตัว A B C D

11 วิธีการเพิ่มขวัญในการทำงาน
การแบ่งผลประโยชน์ (WIN WIN) การจัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดให้มีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา การเข้าถึงปัญหาของคนงาน การพบผู้เชี่ยวชาญ ให้การฝึกอบรมและการพัฒนา

12 จากความคิดของท่าน การเสริมขวัญกำลังใจจากองค์กรในลักษณะใดเกิดผลในทางบวกต่อท่านมากที่สุด และหากท่านเป็นผู้วางแผนในการเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน ท่านจะจัดการด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google