งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 ขวัญในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม - ความหมายของขวัญในการทำงาน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด ขวัญ - ความสำคัญของขวัญต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 ขวัญในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม - ความหมายของขวัญในการทำงาน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด ขวัญ - ความสำคัญของขวัญต่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 ขวัญในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม

2 2 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม - ความหมายของขวัญในการทำงาน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด ขวัญ - ความสำคัญของขวัญต่อการ บริหารงาน - องค์ประกอบของขวัญที่ดี - การประเมินขวัญ - การประยุกต์จิตวิทยาในการสร้าง ขวัญ ในงาน อุตสาหกรรม

3 3 ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Abraham Maslow) 1 ความต้องการทางกายภาพ 4 ความต้องชื่อเสียง / มีฐานะในสังคม 5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3 ความต้องการทางสังคม

4 4 ความหมายของขวัญในการ ทำงาน สภาพทางจิตใจในความต้องการ ของบุคคล ที่ได้รับการ ตอบสนองในระดับที่พึงพอใจ ก่อให้เกิดกำลังใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมและมุ่งมั่น ที่ จะกระทำงานในความรับผิดชอบ ต่อไปด้วยความ เต็มใจและเต็ม ความสามารถเมื่อถูกจูงใจ ให้งาน บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้

5 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดขวัญ 1. เป้าหมายของหน่วยงาน 2. ฐานะทางสังคมของบุคคลใน หน่วยงานนั้น 3. ความพอใจในงาน 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับบุคลากร 5. ระบบค่าตอบแทนในการทำงาน 6. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 7. ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 8. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 9. สุขภาพของบุคลากร

6 6 ความสำคัญของขวัญต่อการ บริหารงาน 1. ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ ดำเนินงานในองค์กร 2. ก่อเกิดความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อกลุ่ม และองค์กร 3. ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และพลัง ในการทำงาน 4. ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. ก่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ เข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 6. บุคลากรมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงและ ปลอดภัย ในการทำของ ตนงานมากขึ้น

7 7 องค์ประกอบของขวัญที่ดี 1. บทบาทของผู้นำหรือหัวหน้าที่มีต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ความพึงพอใจต่อหน้าที่ / ตำแหน่งงาน ที่ได้รับ 3. ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายและ นโยบายในการทำงาน 4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. สุขอนามัย สภาพร่างกายและจิตใจ ของคนงาน 6. ผลของการตัดสินใจในการทำงาน 7. คุณค่าของงาน

8 8 องค์ประกอบของขวัญที่ดี 8. การนิเทศงาน / การให้ คำปรึกษางาน 9. ค่าตอบแทน 10. โอกาสก้าวหน้าในงาน 11. การจัดการและการ บริหารงาน 12. สภาพแวดล้อมทางสังคม 13. การติดต่อสื่อสารภายใน องค์กร 14. ผลตอบแทนที่คนงานพึง ได้รับ

9 9 การประเมินขวัญ 1. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 3. การสังเกต (Observation) 4. การใช้สังคมมิติ (Sociometry)

10 10 สังคมมิติ (Sociometry) กลุ่มที่มีความผูกพันกันดีแต่ไม่มีผู้นำ 1 2 กลุ่มที่มีความผูกพันกันดีและมีผู้นำ A กลุ่มที่ขาดความผูกพันมีการแยกตัว A B C D

11 11 วิธีการเพิ่มขวัญในการทำงาน 1. การแบ่งผลประโยชน์ (WIN WIN) 2. การจัดกิจกรรมสันทนาการ 3. การจัดให้มีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา 4. การเข้าถึงปัญหาของคนงาน 5. การพบผู้เชี่ยวชาญ 6. ให้การฝึกอบรมและการพัฒนา

12 12 จากความคิดของท่าน การ เสริมขวัญกำลังใจจากองค์กรใน ลักษณะใดเกิดผลในทางบวกต่อท่าน มากที่สุด และหากท่านเป็นผู้วางแผน ในการเสริมขวัญกำลังใจในการ ทำงาน ท่านจะจัดการด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 ขวัญในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม. 2 ขวัญในงานธุรกิจอุตสาหกรรม - ความหมายของขวัญในการทำงาน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด ขวัญ - ความสำคัญของขวัญต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google