งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 10 การบำรุงรักษาทรัพยากร มนุษย์. 2 การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่จะรักษา ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งได้ผ่านการ คัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 10 การบำรุงรักษาทรัพยากร มนุษย์. 2 การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่จะรักษา ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งได้ผ่านการ คัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 10 การบำรุงรักษาทรัพยากร มนุษย์

2 2 การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่จะรักษา ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งได้ผ่านการ คัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์กร ได้มีความพึงพอใจที่จะทำงานให้กับ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ทำงานให้นานที่สุด

3 3 ความสำคัญของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร 2. สร้างขวัญ กำลังใจ และความพึง พอใจในการทำงาน 3. เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร ( บุคลากรภาคภูมิใจ ) 4. องค์กรได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานต่างๆ

4 4 วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. เพื่อลดอัตราการลาออกของ คนงานและจูงใจให้คนที่ มี ความสามารถเข้าทำงานกับองค์กร 2. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการ ทำงานของคนงาน 3. เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตคนงาน

5 5 สาเหตุในการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. สาเหตุขององค์กร - มนุษย์เป็นสิ่งมีคุณค่าและเสื่อม เป็นธรรมดา - มนุษย์มีชีวิตจิตใจและต้องการ ดูแลเอาใจใส่ - มนุษย์มีพลังความสามารถทาง กายจำกัด - มนุษย์เป็นผู้มีปัญญาและ ความสามารถ 2. สาเหตุของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มี คุณค่าและเหตุผลควรแก่การ บำรุงรักษา 2. สาเหตุของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มี คุณค่าและเหตุผลควรแก่การ บำรุงรักษา

6 6 ประเภทของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. ประเภทที่กฎหมายบังคับว่าต้องมี (Legally Required) - ประกันสังคม - เงินทดแทนเมื่อได้รับอุบัติเหตุ - การประกันสุขภาพ - กองทุนทดแทน 2. การให้บำนาญและอื่นๆ (Pension and Other) การประกันชีวิต, ค่าช่วยเหลือต่างๆ เช่น หุ้น ที่อยู่อาศัย ฯ

7 7 ประเภทของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 3. การบริการต่างๆ ให้กับพนักงาน (Employee Service) สโมสรกีฬา, อาหารกลางวัน, บ้านพัก, ห้องสมุด, ที่จอดรถฯ 4. การจ่ายค่าตอบแทนให้แม้ไม่ได้ ทำงาน วันหยุดพักผ่อน, วันลาป่วย ลากิจ, ไป ราชการ, วันเลือกตั้งฯ 5. โบนัสและเงินรางวัลอื่นๆ (Bonus and Awards) ค่าล่วงเวลา, โบนัสประจำปี, โบนัสการ ผลิต, การแบ่ง ผลกำไร, เงิน รางวัลวันครบรอบกิจการ ฯ

8 8 หลักการบำรุงรักษาทรัพยากร มนุษย์ 1. หลักแห่งความ เสมอภาค 2. หลักแห่ง ผลประโยชน์ 3. หลักแห่งการจูง ใจ 4. หลักแห่งการ ตอบสนอง ความต้องการ ความต้องการ 5. หลักแห่ง ประสิทธิภาพ 6. หลักแห่งการ ประหยัด 7. หลักแห่งการ สร้างขวัญ และกำลังใจ และกำลังใจ 8. หลักแห่งความ สะดวก 9. หลักแห่ง งบประมาณ 10. หลักแห่งความ ยุติธรรม

9 9 การบริหารและการจัดกิจกรรมบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ ทั่วไป 1. พนักงานมีส่วนร่วมใน การให้ คำ ปรึกษาหารือ การ วางแผน และ นโยบาย 2. การจัดกิจกรรมควร เป็นไปเพื่อ ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของ คนงาน ให้ดีขึ้น 3. การจัดกิจกรรมควรเป็น ประโยชน์ทั้งคนงาน และองค์กร 4. การจัดกิจกรรมแบบให้ เปล่า แบบญี่ปุ่น 1. ระบบการจ้างงาน ตลอดชีวิต 2. การเลื่อนขั้นเป็นไป อย่างปานกลาง 3. แนวทางอาชีพไม่ เฉพาะด้าน 4. กลไกการควบคุมงาน อยู่ในจุดสมดุล 5. การตัดสินใจแบบมี ส่วนร่วม 6. คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวม มากที่สุด

10 10 ปัญหาและอุปสรรคในการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. การตั้งความหวังของคนงานสูง เกินไป 2. คนงานมีความมั่นใจในตัวเอง มากเกินไป 3. คนงานขาดความเป็นผู้ใหญ่ 4. ขาดการเรียนรู้ระบบขององค์กร 5. ความสามารถเฉพาะตนไม่ สอดคล้องกับงาน 6. ความก้าวหน้าและค่าจ้างไม่ เพียงพอ

11 11 ประโยชน์ของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 1. ประโยชน์ที่มีผลต่อคนงาน - คนงานมีขวัญและกำลังใจในการ ทำงานดีขึ้น - คนงานมีความเป็นอยู่ดีขึ้น - ความไม่พึงพอใจในการทำงาน ลดลง - คนงานมีความเข้าใจถึงนโยบาย และจุดมุ่งหมาย ขององค์กร ดีขึ้น - คนงานมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดีขึ้น

12 12 ประโยชน์ของการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ 2. ประโยชน์ที่มีผลต่อองค์กร - องค์กรมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น - องค์กรได้กำไรมากขึ้น เนื่องจาก ประสิทธิภาพของคนงานดีขึ้น - การทำงานในองค์กรประสานงานกันได้ดี ขึ้น - ปัญหาเกี่ยวกับคนงานมีน้อยลง - องค์กรกับคนงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน - องค์กรได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายและ หลักการต่อคนงาน - องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และฝึกอบรม

13 13  เมื่อท่านได้รับมอบหมายจาก องค์กรให้จัดทำแผนบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2552 ท่านจะใช้แนวทางและวิธีการใน การจัดอย่างไร ให้อ้างถึงทฤษฎี แล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 10 การบำรุงรักษาทรัพยากร มนุษย์. 2 การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่จะรักษา ทรัพยากรมนุษย์ผู้ซึ่งได้ผ่านการ คัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google