งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง คำว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ ทางสายกลาง ” ท่ามกลางมรสุม เศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เศรษฐกิจ พอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 1. ความพอเพียง คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียน ผู้อื่น 2. ความมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และ พิจารณาด้วยความรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมใจให้พร้อมรับ ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต 4. การมีความรู้ คือ นำความรู้มาใช้ในการ วางแผนและดำเนินชีวิต 5. การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3

4 ปรัชญาอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ความของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความ ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ปรัชญา

5


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว ไทยมาโดยตลอดนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google