งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ

2 - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานของสถานศึกษา เอกชนต้องพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพโดยอาศัยการนิเทศภายใน - ควรมีการศึกษาสภาพการดำเนินงานและความคาดหวังของ การนิเทศภายใน เพื่อนำ ข้อมูลมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก - ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้บริหารงานด้านวิชาการของวิทยาลัย ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายใน นำ ผลการวิจัยมาพัฒนาการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลไปถึง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3  1. เพื่อหารูปแบบการนิเทศภายในที่ เหมาะสมกับสภาพของวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ กระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

4  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 109 คน จำแนก เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 คน และครูผู้สอนจำนวน 96 คน ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการนิเทศภายในตรง กับความต้องการของผู้บริหาร และครูผู้สอนผู้วิจัยจะศึกษา จากประชากรทั้งหมด จำนวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1. การประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง  2. แบบสอบถามความต้องการนิเทศภายใน  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของรูปแบบการนิเทศ ภายใน ด้านการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับสภาพของ วิทยาลัย

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม รูปแบบการนิเทศ แบบต่างๆ - รูปแบบ POLCA - รูปแบบคลินิก - รูปแบบ PIDRE ความพึงพอใจของ ครูผู้สอนที่มีต่อ รูปแบบการนิเทศ แบบต่างๆ รูปแบบการนิเทศภายใน ที่เหมาะสม ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตร พณิชยการ

6  ครูแต่ละสาขามีความต้องการรูปแบบ การนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน  ครูมีความพึงพอใจในการนิเทศภายใน ระดับปานกลาง

7 ตารางที่ 1 ความต้องการรูปแบบการนิเทศในที่ เหมาะสมกับวิทยาลัย รูปแบบการนิเทศลำดับที่ ( ฐาน นิยม ) 123 รูปแบบการนิเทศภายใน POLCA 54748 2 รูปแบบการนิเทศภายใน แบบคลินิก 979- 1 รูปแบบการนิเทศภายใน แบบ PIDRE 283942 3 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการรูปแบบการนิเทศ ภายในที่เหมาะสมกับ วิทยาลัย เรียงลำดับโดยพิจารณาตามค่าฐาน นิยม คือ เลือกรูปแบบการนิเทศภายใน แบบคลินิก เป็น ลำดับที่ 1 มาก ที่สุดเป็น รูปแบบการนิเทศภายใน POLCA เป็น ลำดับที่ 2 และ เลือก รูปแบบการนิเทศภายในแบบ PIDRE เป็นลำดับที่ 3

8 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของรูปแบบการ นิเทศภายใน ของวิทยาลัย

9

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  1. ควรนำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในด้านบุคลากรในโรงเรียน ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ ในการ จัดการเรียนการสอน โดยผ่านการนิเทศภายใน อย่างสม่ำเสมอ หรือ ทุก 3 เดือน ของทุกภาคการศึกษา  2. ควรนิเทศภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาใน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและโครงการครูดีศรีโรงเรียน  3. ควรติดตามนิเทศนักเรียนที่ขาดความอบอุ่นทางครอบครัวและ สามัคคีกัน โดยผ่าน โครงการคุณธรรมประจำตัว หรือโครงการรู้รัก สามัคคี  4. ควรจัดหางบประมาณเข้ามาใช้ในสถานศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อลด ปัญหา การขาดวัสดุอุปกรณ์ การบริการ การสื่อสาร และการนิเทศ ภายใน ผลกระทบที่เกิดขึ้น  ทำให้ได้รูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับ ของครูอาจารย์ทุกคน  ทำให้ครูอาจารย์ของวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน  สามารถนำผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ เหมาะสม เป็นการพัฒนา  ตนเอง และผู้เรียนได้มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรสวรรค์ แย้มกวีตระกูล ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google